Уряд вдо­ско­на­лив ме­ха­нізм фі­нан­со­вої під­трим­ки для фер­ме­рів та ко­опе­ра­ти­вів

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

У ве­ре­сні на за­сі­дан­ні Уря­ду бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для на­да­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки роз­ви­тку фер­мер­ських го­спо­дарств. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, зав­дя­ки змі­нам до­ступ до фі­нан­со­вих ре­сур­сів для фер­мер­ських го­спо­дарств і ко­опе­ра­ти­вів зна­чно спро­ще­но, що спри­я­ти­ме зро­стан­ню їх кіль­ко­сті і роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Зокре­ма, змі­на­ми пе­ред­ба­че­но: на­да­ва­ти час­тко­ву ком­пен­са­цію чле­нам ФГ від­по­від­но до спла­че­но­го єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску; фі­нан­со­ву під­трим­ку но­во­ство­ре­них ФГ у пе­рі­од їх ста­нов­ле­н­ня із роз­ра­хун­ку на 1 га; роз­ши­ри­ти пе­ре­лік бан­ків, че­рез які мо­жна по­да­ва­ти до­ку­мен­ти на отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки; роз­ши­ри­ти на­пря­ми ді­яль­но­сті ко­опе­ра­ти­вів, зокре­ма, до мо­ло­чар­ських та ягі­дних до­да­ти ово­че­ві та із за­го­тів­лі й пе­ре­роб­ки ди­ко­ро­слих ягід, гри­бів і ро­слин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.