Юрій Ялов­чук

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Так що по­ти­хень­ку зро­ста­є­мо. В на­шій сі­во­змі­ні со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь че­твер­тий рік за­йма­є­мо­ся олій­ним льо­ном. Він гар­ний по­пе­ре­дник, а зо­на тут ду­же по­су­шли­ва. Бу­ло та­ке, що ми три ро­ки по­спіль не мо­гли отри­ма­ти схо­ди рі­па­ку, і до­ве­лось шу­ка­ти аль­тер­на­ти­ву. За­раз по­сі­ви льо­ну ся­га­ють 700 га, еко­но­мі­чно він ви­гі­дний. З цьо­го ро­ку та­кож пла­ну­є­мо зайня­тись ози­мим го­ро­хом — тре­ба ж якось роз­ши­ря­ти сі­во­змі­ну. Що сто­су­є­ться те­хно­ло­гій, то в нас не­має яки­хось жорс­тких клі­ше. За всім слід спо­сте­рі­га­ти, ана­лі­зу­ва­ти, а не при­три­му­ва­тись до­гми.

Цей рік ви­ня­тко­вий, та­ко­го за свої 25 ро­ків у сіль­сько­му го­спо­дар­стві я ще не ба­чив. Ми із зи­ми від­ра­зу стри­бну­ли в лі­то. А з во­ло­гою тут ве­се­ло. Це мі­сце по­над 30 ро­ків то­му бу­ло обра­не як «ае­ро­дром під­скок» — тут фа­кти­чно зав­жди су­ха зем­ля.

Хо­ча ми зви­кли. Скрізь нор­маль­ні умо­ви, якщо до ко­жної ґрун­то­во-клі­ма­ти­чної зо­ни під­хо­ди­ти з на­ле­жни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Вла­сне, з ком­па­ні­єю BASF ми й по­зна­йо­ми­ли­ся на цій осно­ві. І то­му за­раз у нас весь фун­гі­ци­дний за­хист ґрун­ту­є­ться на їхніх пре­па­ра­тах: з рі­па­ку, зер­но­вої гру­пи та со­ня­шни­ку.

Чо­го я че­каю від уча­сті в «Клу­бі но­ва­то­рів агро­бі­зне­су»? Як зав­жди, най­кра­що­го. А там все від ком­па­нії BASF за­ле­жить. Якщо сер­йо­зно, то ве­де­мо екс­пе­ри­мен­ти, за­кла­да­є­мо до­слі­ди. Ду­же ба­га­то за­ле­жить від то­го, в яку фа­зу про­во­ди­ти оброб­ку, яку ме­ту пе­ред со­бою ста­ви­ти. Ми­ну­ло­го ро­ку, на­при­клад, Пі­ктор® на со­ня­шни­ку дав най­кра­щу при­бав­ку вро­жаю. Ни­ні­шньо­го спро­бу­ва­ли ґрун­то­вий гер­бі­цид Акріс®. Пі­кто­ром® теж ду­же за­до­во­ле­ний. Ми йо­го на дру­гу оброб­ку на всі пло­щі пов­ні­стю при­дба­ли. Ре­тен­го® та­кож не­по­га­но по­ка­зав. На 60% со­ня­шни­ку вніс Ар­хі­тект™ у нор­мі 1,2 л/га — ві­зу­аль­но по­мі­тно, що куль­ту­ра де­що при­сі­ла, ста­ла більш ком­па­ктною, має де­що ста­тур­не ли­стя.

На ози­мо­му ячме­ні, який був про­тру­є­ний Си­сті­ва®, спра­цю­ва­ли Аде­ксар® СЕПлюс у нор­мі 0,6 л/га. До ре­чі, все на­сі­н­ня бу­ло обро­бле­не Си­сті­ва® та Ін­шур® Пер­форм. Та­кож на всіх зер­но­вих вно­си­ли ре­гу­ля­тор ро­сту Ме­дакс® Топ. Він спо­ча­тку так сер­йо­зно той же ячмінь при­да­вив, ти­ждень до­ве­лось по­хви­лю­ва­ти­ся, та за­раз я вель­ми за­до­во­ле­ний.

ди­ре­ктор ТОВ «Ко­лос», Оде­ська обл., Ве­ли­ко­ми­хай­лів­ський р-н, с. Ви­шне­ве

На­ше го­спо­дар­ство за­сно­ва­не в 2000 ро­ці. І до­бре, що я від­ра­зу ж від­мо­вив­ся від ге­не­ри­ків. Тре­ба та­кож по­дя­ку­ва­ти ме­не­дже­рам, які зав­жди го­то­ві по­ра­ди­ти, під­ка­за­ти. Я хоч уже 30 ро­ків в агро­но­мії, але є та­кі си­ту­а­ції, та­кі тон­ко­щі, що до­пу­ска­ю­ться іно­ді і по­мил­ки.

Ми ґрун­тов­но під­хо­ди­мо до те­хно­ло­гій — ті ж ґрун­ти вже ро­ків 15 не оре­мо. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ли­ше гли­бо­ро­зри­хлю­ва­чі з одно­ча­сним вне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив на гли­би­ну. Що сто­су­є­ться по­сі­ву, то я впро­ва­джую стріп-тіл. Ті ж рі­па­ки, по­сі­я­ні сі­вал­кою «Мзу­рі», яка за­без­пе­чує кра­щі вро­жаї та ви­щі ре­зуль­та­ти. Пе­ре­ро­би­ли ін­шу сі­вал­ку, щоб за­без­пе­чи­ти три­рів­не­ве вне­се­н­ня до­брив. Чо­му ми все це ро­би­мо? У нас зо­на ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства, ду­же не ви­ста­чає опа­дів. До­бри­ва теж бе­ре­мо ім­порт­ні, во­ни до­рож­чі, але більш які­сні. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо мі­кро­еле­мен­ти, сти­му­ля­то­ри ро­сту то­що. За­кла­да­є­мо ба­га­то до­слі­дів.

Із BASF і на­да­лі бу­ду пра­цю­ва­ти. Гар­ні пре­па­ра­ти, ми ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­мо ін­се­кти­ци­ди, фун­гі­ци­ди, гер­бі­ци­ди. Близь­ко 70 % у на­шій те­хно­ло­гії за­хи­сту ро­слин ста­нов­лять про­ду­кти BASF. Кон­суль­та­ції отри­му­є­мо в будь-який час, спів­пра­цею ду­же за­до­во­ле­ні. Я лю­блю пра­цю­ва­ти з но­ві­тні­ми пре­па­ра­та­ми, на ви­пе­ре­дже­н­ня. Той же Пі­ктор® — до­ро­гий про­дукт, та я по­про­бу­вав сво­го ча­су, і він дав ме­ні та­ку при­бав­ку вро­жаю, що я на­сту­пно­го ро­ку при­дбав са­мо­хі­дний об­при­ску­вач, і те­пер бе­ру пре­па­рат на всю пло­щу. На со­ня­шни­ку та рі­па­ку він кра­щий, всі ана­ло­ги ві­до­мих фірм пе­ре­вер­шив. Си­сті­ва®, в яку я спо­ча­тку пов­ні­стю не ві­рив, ме­не при­єм­но ра­дує. За­раз весь ячмінь цим пре­па­ра­том обро­бляю. І Ка­рам­ба® Тур­бо на рі­па­ку — про­сто бом­ба.

Сто­сов­но ро­бо­ти в «Клу­бі но­ва­то­рів агро­бі­зне­су», то цьо­го ро­ку ми взя­ли Єв­ро­лай­тнінг® Плюс та гі­бри­ди під ньо­го. Той же Ар­хі­тект™ в ме­не зайняв чіль­не мі­сце. Аде­ксар® СЕ Плюс до­бре зна­йо­мий нам у ви­ро­бни­чих по­сі­вах. Про­ду­кти ці­ка­ві, й ко­ри­сне спіл­ку­ва­н­ня із про­гре­сив­ни­ми лю­дьми, які гур­ту­ю­ться у Клу­бі но­ва­то­рів. До ме­не та­кож ча­сто звер­та­ю­ться за по­ра­да­ми, лю­ди при­слу­ха­ю­ться та ма­ють ре­зуль­тат.

ди­ре­ктор ТОВ «Лан», Ми­ко­ла­їв­ська обл., Ве­се­ли­нів­ський р-н, с. Ста­ро­о­ле­ксі­їв­ка

У нас сі­мей­ний бі­знес: тут і я, і мої ді­ти пра­цю­ють. Ма­є­мо 3 500 га зем­лі, ґрун­ти у нас — важ­кі су­глин­ки. Що сто­су­є­ться до­щів, то з ни­ми важ­ко уже остан­ні 5-7 ро­ків: або їх не­ма, або іде один град.

А з те­хно­ло­гі­я­ми у нас про­сто: які ба­чи­мо но­ві, та­кі й ви­про­бо­ву­є­мо. Якщо є ефект, то впро­ва­джу­є­мо. Це не один агро­при­йом — від­со­тків на 30 те­хно­ло­гія змі­ню­є­ться що­ро­ку. Я сам агро­ном за фа­хом, ко­лись ди­сер­та­цію пи­сав і знаю, як пра­виль­но про­во­ди­ти ви­про­бу­ва­н­ня. Цьо­го ро­ку ви­про­бо­ву­ва­ли рі­пак під гер­бі­цид Но­па­са­ран®, і я при­єм­но зди­во­ва­ний. Так, рі­пак у ме­не був про­блем­ний, та ме­ні по­ра­ди­ли пред­став­ни­ки на­сін­нє­вої ком­па­нії обро­би­ти йо­го цим пре­па­ра­том — і там за­раз все до­сить до­бре. А от рі­пак за кла­си­чною те­хно­ло­гі­єю я від­ра­зу пе­ре­куль­ти­ву­вав.

Пре­па­ра­ти BASF за­сто­со­вую на пше­ни­ці, ячме­ні, рі­па­ку, ку­ку­ру­дзі. Так, во­ни до­рож­чі, але да­ють ефект. Десь 8 ро­ків то­му я впер­ше за­сто­су­вав Пі­ктор®, ме­ні на­віть пред­став­ни­ки дистриб’юто­ра го­во­ри­ли: «Та ти що — він же та­кий до­ро­гий!». А вже че­рез 2 мі­ся­ці схваль­но ки­ва­ли го­ло­вою — рен­та­бель­ність пре­па­ра­ту ста­но­ви­ла 300%! За­раз по­чне­мо те­сту­ва­ти той же фун­гі­цид Пі­ктор® на со­ня­шни­ку. Та­кож на ньо­му ви­про­бо­ву­є­мо Ар­хі­тект™, вне­сли у нор­мі 1,2 л/га. У нас не­має до­щів, та, я га­даю, слід ви­про­бо­ву­ва­ти пре­па­ра­ти на­віть в екс­тре­маль­них умо­вах.

У рам­ках ро­бо­ти «Клу­бу но­ва­то­рів агро­бі­зне­су» та­кож ана­лі­зу­є­мо Ме­дакс® Топ, Єв­ро-Лай­тінг® Плюс та Но­па­са­ран®. Аде­ксар® СЕ Плюс на пше­ни­ці вніс: 2 вне­се­н­ня по 0,5 л/га, а та­кож у нор­мі 0,6 ра­зом з Аба­кус® . Це, дій­сно, ці­ка­вий про­дукт, у ньо­го є ве­ли­ка пер­спе­кти­ва. Крім то­го, бу­де­мо ни­ні­шньо­го ро­ку про­тру­ю­ва­ти на­сі­н­ня Си­сті­ва®.

Ро­бо­та в «Клу­бі но­ва­то­рів агро­бі­зне­су», но­ва ін­фор­ма­ція, обмін дум­ка­ми з ко­ле­га­ми — все це спо­ну­кає до ми­сле­н­ня. А ін­фор­ма­ція та вмі­н­ня ана­лі­зу­ва­ти сьо­го­дні до­ро­го ко­штує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.