Сяй­во тра­ди­цій від «КВС-УКРА­Ї­НА»

Agrobusiness Segodni - - Подія - Оле­ксандр Гор­да

Ком­па­нія «КВС-УКРА­Ї­НА» про­ве­ла Ні­чний день по­ля, по­єд­нав­ши де­мон­стра­цію кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг вла­сних гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи та ве­чір­ні роз­ва­ги для агра­рі­їв.

Аксі­о­мою при­бу­тко­во­го ве­де­н­ня су­ча­сно­го ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва та тва­рин­ни­цтва є факт, що по­сів­ний ма­те­рі­ал ку­ку­ру­дзи має бу­ти які­сним та ви­со­ко­про­ду­ктив­ним. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи най­більш спри­я­тли­ві для кон­кре­тних агро­клі­ма­ти­чних умов го­спо­дар­ства гі­бри­ди, фер­мер або агро­ном агро­ком­па­нії змо­жуть за­без­пе­чи­ти отри­ма­н­ня за­пла­но­ва­но­го при­бу­тку.

По­ба­чи­ти одні з кра­щих на рин­ку гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи ми ви­ру­ши­ли не­що­дав­но на Він­нич­чи­ну, де впер­ше від­був­ся Ні­чний день по­ля ком­па­нії «КВС-УКРА­Ї­НА». Рі­вень ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня цьо­го за­хо­ду бу­ли єв­ро­пей­ськи­ми. Ко­жен еле­мент по­дії був чі­тко про­ду­ма­ний та про­фе­сій­но ви­ко­на­ний, на від­но­сно не­ве­ли­кій пло­щі по­ля роз­мі­сти­ли­ся де­мон­стра­цій­ні ді­лян­ки гар­но роз­ви­не­них по­сі­вів гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи «КВС-УКРА­Ї­НА», про­ду­ма­на по­да­ча ін­фор­ма­ції від ме­не­дже­рів ком­па­нії, яка по­ля­га­ла в ті­сно­му спіл­ку­ван­ні остан­ніх з агра­рі­я­ми, зро­зумі­лій де­мон­стра­ції пе­ре­ваг но­вих гі­бри­дів та ко­ри­сних те­хно­ло­гі­чних рі­шень.

Пер­ша пе­ре­ва­га «КВС-УКРА­Ї­НА» — ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти

Пе­ред по­ча­тком офі­цій­ної ча­сти­ни за­хо­ду по­спіл­ку­ва­ли­ся з Оле­ксан­дром Фе­до­ро­вим, ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром ком­па­нії «КВС-УКРА­Ї­НА». Ось що він роз­по­вів:

— Во­се­ни на­ші агра­рії пра­цю­ють з ран­ку до но­чі, зби­ра­ю­чи зер­но та за­го­тов­ля­ю­чи кор­ми для ху­до­би. То­му «КВС-УКРА­Ї­НА» прийня­ла рі­ше­н­ня від­дя­чи­ти клі- єн­там-агра­рі­ям за наш спіль­ний успіх. Ме­тою Ні­чно­го дня по­ля ком­па­нії бу­ло по­єд­на­ти в со­бі при­єм­не й ко­ри­сне, на­дав­ши їм ма­кси­мум не­об­хі­дної ін­фор­ма­ції про но­ві про­ду­кти та да­ти мо­жли­вість від­по­чи­ти. Час про­ве­де­н­ня обра­ний не­ви­пад­ко­во — кі­нець сер­пня-ве­ре­сень тра­ди­цій­но є пе­рі­о­дом, ко­ли ку­ку­ру­дза у зрі­ло­му ви­гля­ді, її мо­жна про­де­мон­стру­ва­ти з най­кра­що­го бо­ку. Впер­ше про­во­ди­мо Ні­чний день по­ля са­ме у Він­ни­ці, що є сим­во­лі­чним для нас. Біль­ше ста ро­ків то­му за­снов­ни­ки ком­па­нії KWS по­чи­на­ли бі­знес на Він­нич­чи- ні, і сьо­го­дні цей ре­гіон за­ли­ша­є­ться стра­те­гі­чним для нас з то­чки зо­ру рин­ку і пер­спе­ктив роз­ви­тку.

Сьо­го­дні за­хід пе­ред­ба­чає де­мон­стра­цію пе­ре­ваг ви­клю­чно гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи «КВС-УКРА­Ї­НА». Лі­ній­ка ком­па­нії скла­да­є­ться із 12 се­ре­дньо­ран­ніх та се­ре­дньо­сти­глих гі­бри­дів, але ни­ні звер­та­є­мо ува­гу на три но­ві, що бу­дуть до­сту­пні вже на­сту­пно­го ро­ку. Це — гі­брид по­двій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ран­ньо­го ФАО АМАРОС що мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся на зер­но та си­лос, а ще, ма­ю­чи кре­ме­ни­стий тип зер­на, — у ви­ро­бни­цтві кру­пи;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.