Дов­кі­л­ля: від три­во­ги до про­е­ктів оздо­ров­ле­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Подія - Сер­гій По­но­ма­рьов

На­пе­ре­до­дні Мі­жна­ро­дно­го дня за­хи­сту озо­но­во­го ша­ру Ко­лон­на за­ла Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції ста­ла осе­ред­ком еко­ло­гі­чної дум­ки Укра­ї­ни. В Ки­є­ві про­йшов Мі­жна­ро­дний еко­ло­гі­чний фо­рум «Еко­ло­гія: Ви­кли­ки. Ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня», який зі­брав со­тні не­бай­ду­жих до до­лі на­шої зем­лі пред­став­ни­ків ор­га­нів цен­траль­ної та мі­сце­вої вла­ди, між­на­ро­дних еко­ло­гі­чних ор­га­ні­за­цій, укра­їн­ських про­ми­сло­вих і аграр­них під­при­ємств, на­у­ков­ців, еко­ло­гі­чних акти­ві­стів, фа­хів­ців у га­лу­зі охо­ро­ни дов­кі­л­ля та енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Ор­га­ні­за­то­ром Фо­ру­му ви­сту­пи­ла Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Жи­ву в гар­мо­нії», а спів­ор­га­ні­за­то­ра­ми — Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Укра­ї­ни, Ки­їв­ська мі­ська держ­адмі­ні­стра­ція та Укра­їн­ський на­ціо­наль­ний ко­мі­тет Мі­жна­ро­дної тор­го­вої па­ла­ти.

У хо­ді га­ря­чої дис­ку­сії уча­сни­ки Фо­ру­му обго­во­ри­ли та­кі те­ми: стан дов­кі­л­ля в Укра­ї­ні; ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів;

впро­ва­дже­н­ня еко­ло­гі­чних те­хно­ло­гій у ви­ро­бни­цтво;

за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в еко­ло­гі­чне оздо­ров­ле­н­ня під­при­ємств і те­ри­то­рій;

від­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка та її ефе­ктив­ність то­що.

Слід під­кре­сли­ти, що чи не біль­ша по­ло­ви­на ви­сту­пів до­по­від­а­чів ма­ла ви­хід на аграр­ну про­бле­ма­ти­ку, адже агро­ком­плекс, з одно­го бо­ку, є одним з основ­них за­бру­дню­ва­чів дов­кі­л­ля, а з ін­шо­го, сам по­тер­пає від по­гір­ше­н­ня еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції у кра­ї­ні.

Зокре­ма, ди­ре­ктор ком­па­нії Сам­вел Мкр­тчян за­про­по­ну­вав те­хно­ло­гію го­дів­лі свій­ських тва­рин во­дни­ми ро­сли­на­ми: во­дним гі­а­цин­том, жи­вою хло­ре­лою, ей- хор­ні­єю, а та­кож пре­зен­ту­вав спосо­би очи­ще­н­ня сто­ків тва­рин­ни­цьких ферм за до­по­мо­гою цих во­дних ро­слин. Між ін­шим, зі слів до­по­від­а­ча, ця ні­ша в Укра­ї­ні по­ки що зов­сім віль­на, тож агро­під­при­єм­цям є де спро­бу­ва­ти свої си­ли.

Ві­це-пре­зи­дент Мі­жна­ро­дної тор­го­вої па­ла­ти Укра­ї­ни Та­рас Дем­ку­ра у сво­є­му ви­сту­пі пре­зен­ту­вав між­на­ро­дну кон­це­пцію «Жи­т­тя у сти­лі еко», прийня­ту вже в 90 кра­ї­нах сві­ту, та за­кли­кав від­мо­ви­ти­ся у по­бу­ті від по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­тів та фо­сфа­тних ми­ю­чих за­со­бів. І та­ких кон­стру­ктив­них ви­сту­пів у хо­ді Фо­ру­му бу­ла пе­ре­ва­жна біль­шість. У ку­лу­а­рах зі­бра­н­ня бу­ло на­віть вла­што­ва­но не­ве­ли­чку ви­став­ку но­ві­тніх ві­тчи­зня­них еко­ло­гі­чних роз­ро­бок під про­мо­ви­стим га­слом «Алея ви­на­хі­дни­ків».

Уча­сни­ки Фо­ру­му прийня­ли Ре­зо­лю­цію, у якій за­про­по­но­ва­но ці­лий ряд за­хо­дів з оздо­ров­ле­н­ня дов­кі­л­ля. На про­по­зи­цію ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень Ели Лі­ба­но­вої до Ре­зо­лю­ції Фо­ру­му до­да­но по­ло­же­н­ня про не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня в Укра­ї­ні ши­ро­кої про­сві­тни­цької ро­бо­ти з еко­ло­гі­чної те­ма­ти­ки. Ре­зо­лю­цію бу­де пе­ре­да­но до Вер­хов­ної Ра­ди та Уря­ду Укра­ї­ни.

Фра­гмен­ти ви­сту­пів

Ві­ктор Ка­мін­ський, ака­де­мік НААН Укра­ї­ни, ди­ре­ктор ННЦ «Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН Укра­ї­ни»:

— Еко­ло­гі­чна си­ту­а­ція в укра­їн­сько­му се­лі ста­ла кри­ти­чною. За на­ши­ми оцін­ка­ми, в 70% сіль­ських ко­ло­дя­зів во­да не­при­да­тна для пи­т­тя че­рез ви­со­кий вміст ніт­ра­тів. У 90% ово­че­вої про­ду­кції на­дмір­на кіль­кість ніт­ра­тів. А йде­ться ж про здо­ров’я на­ції.

Ган­на Но­ві­ко­ва, ке­ру­ю­чий пар­тнер фі­нан­со­вої ком­па­нії NIAR (м. Ки­їв):

— Що­ро­ку в Укра­ї­ні ство­рю­є­ться 720 млн т смі­т­тя. 95% цих від­хо­дів про­сто за­ко­пу­є­ться у зем­лю. Сміт­тє­ві по­лі­го­ни за­йма­ють до 12% те­ри­то­рії кра­ї­ни. Крім офі­цій­них, в Укра­ї­ні існує ще 40 тис. не­ле­галь­них сміт­тє­зва­лищ.

Ру­сла­на Ли­жи­чко, спів­а­чка, на­ро­дна ар­тис­тка Укра­ї­ни:

— Ми пе­ре­пла­чу­є­мо за енер­гію че­рез мо­но­по­лізм на рин­ку ко­му­наль­них по­слуг. За­бру­дне­н­ня нав­ко­ло нас за­бру­днює нас все­ре­ди­ні. Я по­зи­ціо­ную се­бе як ам­ба­са­до­ра від­нов­лю­ва­ної енер­гії. Я за пов­ну від­мо­ву люд­ства від енер­гії ато­му, га­зу та на­фти. Мій бу­ди­нок і мої сту­дії — на енер­гії сон­ця та ві­тру. Ме­ні бай­ду­же, які за­раз та­ри­фи на газ. Я енер­ге­ти­чно не­за­ле­жна лю­ди­на. Лю­дям про­сто лінь­ки зро­би­ти се­бе енер­го­не­за­ле­жни­ми. Між ін­шим, це не так вже й до­ро­го. Су­ча­сне люд­ство про­сто «ожи­рі­ло».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.