Всу­пе­реч по­су­хам і стре­сам

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова -

Як ке­рів­ни­ку ТОВ «Фер­мер» Ва­лен­ти­ну Дуд­ку вда­є­ться зби­ра­ти ре­кор­дні для ре­гіо­ну вро­жаї ози­мої пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку.

Дні­про­пе­тров­щи­на — най­біль­ший в Укра­ї­ні ре­гіон як за пло­щею ор­них угідь, так і за ва­ло­вою уро­жай­ні­стю. Ясна річ, що за та­ки­ми про­мо­ви­сти­ми ре­кор­да­ми сто­їть кро­пі­тка ро­бо­та пра­ців­ни­ків со­тень го­спо­дарств, ке­рів­ни­ки яких при­му­дря­ю­ться що­се­зон­но від­на­хо­ди­ти ді­є­ві ре­це­пти про­ти­сто­я­н­ня клі­ма­ти­чним та еко­но­мі­чним за­гро­зам. Про­сті­ше ка­жу­чи, во­ни тво­рять вла­сну те­хно­ло­гію, як це ро­бить ге­рой на­шої роз­по­віді — Ва­лен­тин Дуд­ко, ке­рів­ник го­спо­дар­ства із кра­сно­мов­ною на­звою ТОВ «Фер­мер». Втім, Ва­лен­тин Во­ло­ди­ми­ро­вич, як і ба­га­то йо­го ко­лег, по­кла­да­є­ться не ли­ше на вла­сні зна­н­ня і вмі­н­ня, а тіс- но спів­пра­цює із про­від­ни­ми сві­то­ви­ми брен­да­ми. Зокре­ма, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи за­со­би за­хи­сту ро­слин ні­ме­цької ком­па­нії Bayer, по­єд­ну­ю­чи їх із про­ду­кці­єю най­кра­щих ви­ро­бни­ків на­сі­н­ня та мін­до­брив.

2300 га, які обро­бляє ТОВ «Фер­мер», роз­та­шо­ва­ні у по­су­шли­во­му Ма­гда­ли­нів­сько­му ра­йо­ні Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Фа­ктор во­ло­ги зу­мов­лює спе­ци­фі­чний на­бір куль­тур у сі­во­змі­ні. Це пе­ре­ва­жно ози­ма пше­ни­ця, якої тут у гар­ні ро­ки зби­ра­ють по­над 70 ц/га, ку­ку­ру­дза (7-8 т/га) та со­ня­шник (від 3 до 4 т/га). Цьо­го лі­та до них до­дав­ся ще й ози­мий рі­пак — по­ки що як пер­спе­ктив­ний екс­пе­ри­мент.

«Му­си­мо твор­чо під­хо­ди­ти до обро­бі­тку ґрун­ту. На про­ти­ва­гу при­хиль­ни­кам мі­ні­маль­ної чи ну­льо­вої те­хно­ло­гій, ми спо­від­у­є­мо дві ін­тен­сив­ні: оран­ку та ри­хле­н­ня, чер­гу­ю­чи їх із ро­ку в рік. Це дає змо­гу отри­ма­ти усі пе­ре­ва­ги обох си­стем: ефе­ктив­но ви­ко­ри­ста­ти по­жнив­ні реш­тки, іде­аль­но під­го­ту­вав­ши по­ле до сів­би, та які­сно на­ко­пи­чу­ва­ти во­ло­гу за ра­ху­нок гли­бо­ко­го ри­хле­н­ня — до 42 см», — по­яснює Ва­лен­тин Дуд­ко.

Ще одним пер­спе­ктив­ним на­пря­мом ро­бо­ти го­спо­дар­ства ста­ло те­о­ре­ти­чне та пра­кти­чне ви­ко­ри­ста­н­ня ана­лі­зів ґрун­тів на рі­зних по­лях. Зокре­ма, це до­зво­ли­ло зна­чно ре­тель­ні­ше й ефе­ктив­ні­ше пі­ді­йти до ви­бо­ру і скла­ду мі­не­раль­них до­брив. На сьо­го­дні тут біль­шою мі­рою вно­сять не зви­чай­ні «ра­дян­ські» ви­ди до­брив, а лег­ко­роз­чин­ні ба­га­то­ком­по­нен­тні гра­ну­ли нор­везь­ко­го ви­ро­бни­цтва. Це дає змо­гу, ска­жі­мо, ско­ро­ти­ти вне­се­н­ня тих еле­мен­тів, які зна­хо­дя­ться у ґрун­ті у до­ста­тній кіль­ко­сті, на­при­клад ка­лію.

Три куль­ту­ри, три те­хно­ло­гії, три під­хо­ди

Як ми вже зга­ду­ва­ли, у ТОВ «Фер­мер» орі­єн­ту­ю­ться на ви­ро­щу­ва­н­ня трьох го­лов­них куль­тур: ози­мої пше­ни­ці, со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи. Вро­жай­ність їхня на по­лях го­спо­дар­ства є ціл­ком по­рів­ню­ва­ною із до­ся­гне­н­ня­ми про­від­них агро­фор­му­вань із ре­гіо­нів, зна­чно більш за­без­пе­че­них во­ло­гою. Ва­лен­тин Во­ло­ди­ми­ро­вич спо­від­ує фі­ло­со­фію ма­кси­маль­но ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня по­жнив­них ре­шток куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка, що у ку­пі з які­сним ком­бі­но­ва­ним грун­то­об­ро­бі­тком (по­чер­го­во гли­бо­ке роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту та оран­ка) до­зво­ляє при­ско­ри­ти мі­не­ра­лі­за­цію по­жнив­них ре­шток та на­си­ти­ти зем­лю во­ло­гою.

По­ка­зо­во, що сьо­го­дні Ва­лен­тин Во­ло­ди­ми­ро­вич не про­сто ке­рує го­спо­дар­ством, як це по­ча­сти тра­пля­є­ться, а па­ра­лель­но ви­ко­нує фун­кції агро­но­ма. Вра­хо­ву­ю­чи, що сіль­госп­під­при­єм­ство пра­цює вже ві­сім­над­ця­тий рік, то до отри-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.