Зна­ря­д­дя для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ві­ктор Бор­знен­ко Ва­силь За­гар­ний

Від про­їзду важ­кої те­хні­ки по­лем на гли­би­ні 20-70 см під зем­лею ви­ни­кає за рік-два на­дмір­не ущіль­не­н­ня ґрун­ту, яке за­ва­жає на­ле­жній цир­ку­ля­ції по­ві­тря й во­ло­ги. Для то­го щоб йо­го по­до­ла­ти, фер­ме­ри за­сто­со­ву­ють вер­ти­каль­ну куль­ти­ва­цію — роз­пу­ше­н­ня або ж гли­бо­ке роз­ри­хле­н­ня.

Ме­не рі­жуть, шкря­ба­ють, а я то­му ра­дію. За­гад­ка

За­раз се­ред агра­рі­їв на­бу­ває роз­по­всю­дже­н­ня «ну­льо­ва» те­хно­ло­гія обро­бі­тку ґрун­ту, або ноу-тіл. Якщо не ора­ти зем­лю, але га­ня­ти по по­верх­ні тра­кто­ри й об­при­ску­ва­чі, у ґрун­ті на пев­ній гли­би­ні утво­рю­є­ться жорс­ткий шар, що не про­пу­скає во­ло­гу. Для бо­роть­би з цим яви­щем ін­же­не­ра­ми при­ду­ма­но гли­бо­ко­ро­зри­хлю­ва­чі або гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі. Агре­га­ти для цих по­треб бу­ва­ють рі­зни­ми.

Гли­бо­ко­ро­зри­хлю­вач-щі­лю­вач на­рі­зає у ґрун­ті щі­ли­ни, за­ли­ша­ю­чи по­верх­ню глад­кою, не по­ру­шу­ю­чи при цьо­му ко­рі­н­ня ро­слин. Та­кий обро­бі­ток зна­чно по­лі­пшує дре­наж зем­лі. Ін­ші роз­ри­хлю­ва­чі й роз­пу­шу­ва­чі пра­цю­ють на пі­ща­них ґрун­тах або кам'яни­стих, від­нов­лю­ю­чи і по­кра­щу­ю­чи їхню стру­кту­ру, ство­рю­ють спри­я­тли­ві умо­ви для по­ві­тро­про­ни­кно­сті, не­об­хі­дні для ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Є роз­ри­хлю­ва­чі, які за­о­дно про­ва­дять і куль­ти­ва- цію ґрун­ту. Усі ці зна­ря­д­дя — не для що­се­зон­но­го вжи­тку, зві­сно. Але за­для по­лі­пше­н­ня во­дно-ґрун­то­во­го ре­жи­му вар­то пу­ска­ти в хід хо­ча б раз на кіль­ка ро­ків.

«Агрі­сем» (Agrisem) же­не пу­хку хви­лю

Ком­па­нія Agrisem — ви­ро­бник гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча Cultiplow, вже до­во­лі ві­до­мо­го агра­рі­ям Укра­ї­ни. Він ли­шає за со­бою роз­пу­ше­ну аку­ра­тни­ми хви­ля­ми зем­лю, тоб­то за­сто­со­вує хви­ле­по­ді­бну те­хно­ло­гію роз­пу­шу­ва­н­ня на швид­ко­сті до 5-10 км/год. Гли­би­на за­ну­ре­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів цьо­го агре­га­ту ре­гу­лю­є­ться у ді­а­па­зо­ні від 15 до 45 см. По­ту­жна ста­ле­ва ра­ма йо­го пе­ре­ти­ном 200 х 200 мм мо­же ви­три­му­ва­ти ве­ли­кі на­ван­та­же­н­ня за будь-яких умов по­льо­вих ро­біт. Без­по­се­ре­дньо ри­хлять під­плу­жну пі­до­шву (без пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ша­рів зем­лі) ла­пи TCS на по­ту­жних пру­жи­нах, за­па­тен­то­ва­ні ком­па­ні­єю Agrisem. Во­ни осна­ще­ні на­ко­не­чни­ка­ми, зро­бле­ни­ми зі спе­ці­аль­ної мі­цної ста­лі. Від пе­ре­ван­та­жень їх за­хи­ща­ють мі­цні пру­жи­ни. Оста­н­ня дає мо­жли­вість якійсь ла­пі під час на­їзду, ска­жі­мо на ка­мінь, від­хи­ли­ти­ся, то­ді як сам агре­гат про­дов­жує пра­цю­ва­ти, не зу­пи­ня­ю­чись.

Лі­ній­ка роз­ри­хлю­ва­чів мар­ки Cultі­plow має кіль­ка мо­де­лей із ши­ри­ною за­хва­ту від 3 до 9 м. В Укра­ї­ні най­більш по­пу­ляр­ні із 4 або 6 м. Агре­гат осна­ще­но си­сте­мою Multistop для ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни від­по­від­но до кон­кре­тних по­треб го­спо­да­ря. Пе­ре­ва­га гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча Agrisem Cultiplow у по­рів­нян­ні з ба­га­тьма по­ді­бни­ми агре­га­та­ми в то­му, що йо­го енер­го­спо­жи­ва­н­ня при­бли­зно на 30% мен­ше, ніж в ін­ших мо­де­лей. Та­кож він мо­же до­о­сна­щу­ва­ти­ся бун­ке­ром для до­брив, зокре­ма, для вне­се­н­ня їх під ри­хля­чу ла­пу на не­об­хі­дну гли­би­ну.

«Джим­па» (Jympa). Бра­во, то­ре­а­до­ре!

Іспан­ська ком­па­нія Jympa Maquinaria Agricola ві­до­ма як один із єв­ро­пей­ських лі­де­рів ви­ро­бни­цтва ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки. За­вод її роз­та­шо­ва­ний у Ка­та­ло­нії. Про­ду­кція Jympa за­во­ю­ва­ла ви­зна­н­ня зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню но­ві­тніх кон­стру­ктор­ських рі­шень, на­дій­но­сті в ро­бо­ті і дов­го­му тер­мі­ну слу­жби. В асор­ти­мен­ті те­хні­ки, що ви­пу­ска­є­ться ком­па­ні­єю, є й гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі.

Сіль­сько­го­спо­дар­ські ма­ши­ни ви­ро­бни­цтва Jympa скон­стру­йо­ва­ні від­по­від­но до по­треб су­ча­сно­го АПК. На­при­клад, ві­до­мий агре­гат для гли­бо­ко­го ри­хле­н­ня «Бра­во Тілл» (Bravo Till). Як Іспан­ський то­ре­а­дор впев­не­но йде про­хром­лю­ва­ти би­ка, так і цей роз­пу­шу­вач при­зна­че­ний до важ­кої ґрун­то­вої ро­бо­ти. У лі­ній­ці ви­ро­бни­ка є ши­ро­кий асор­ти­мент агре­га­тів під тра­кто­ри май­же всіх по­ту­жно­стей (див. табл.).

Від­мін­ність ма­ши­ни Bravo Till від біль­шо­сті гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів у то­му, що во­на до­зво­ляє пра­цю­ва­ти із біль­шою швид­кі­стю на ма­кси­маль­ну гли­би­ну до 50 см. Цей агре­гат осна­ще­но ме­ха­ні­чною си­сте­мою без­пе­ки із за­по­бі­жни­ком на ко­жній стій­ці, a та­кож бі­чни­ми еле­ро­на­ми, за до­по­мо­гою яких за­без­пе­чу­є­ться кра­ще роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту.

Агре­га­ти від фір­ми Jympa до­бре справ­ля­ю­ться із важ­ки­ми, щіль­ни­ми, гли­ни­сти­ми ґрун­та­ми. Ре­тель­но по­дрі­бню­ють груд­ки. Де­мон­стру­ють ви­со­ку швид­кість ро­бо­ти. Мі­ні­маль­на кіль­кість бол­то­вих з'єд­нань ро­блять гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі Jympa на­дій­ни­ми і дов­го­ві­чни­ми. Ро­зум­на від­стань між стій­ка­ми за­по­бі­гає утво­рен­ню від­ва­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.