KUHN PARRUDA MT 3000

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

7 ве­ре­сня 2018 ро­ку «Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія» про­ве­ла по­бли­зу Пол­та­ви де­мон­стра­цій­не озна­йом­ле­н­ня з одні­єю із най­ці­ка­ві­ших мо­де­лей рин­ку Укра­ї­ни — са­мо­хі­дним об­при­ску­ва­чем KUHN PARRUDA MT 3000.

До спо­кон­ві­чних про­блем, які з ро­ку в рік зму­ше­ні до­ла­ти агра­рії, впро­довж остан­ніх де­ся­ти­річ до­да­ла­ся ще одна, що має гло­баль­ний ха­ра­ктер. Йде­ться про клі­ма­ти­чні змі­ни, ко­трі сут­тє­во змі­щу­ють та ско­ро­чу­ють опти­маль­ні агро­те­хні­чні тер­мі­ни ви­ко­на­н­ня по­льо­вих опе­ра­цій. Єди­на ра­да цьо­му — за­сто­су­ва­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­ної те­хні­ки, ко­тра зда­тна на­ба­га­то швид­ше і во­дно­час які­сно ви­ко­ну­ва­ти ту са­му ро­бо­ту. Над­то якщо це сто­су­є­ться та­ко­го клю­чо­во­го зав­да­н­ня, як за­хист ро­слин. Са­ме то­му по­ява на рин­ку Укра­ї­ни зба­лан­со­ва­них ефе­ктив­них об­при­ску­ва­чів KUHN PARRUDA, офі­цій­ним екс­клю­зив­ним ди­ле­ром яких є ком­па­нія «ВФК», ви­гля­дає осо­бли­во до­ре­чною.

Які ви­мо­ги ви­су­ває агра­рій до су­ча­сно­го са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча? Не вда­ю­чись у де­та­лі, за­зна­чи­мо, що ко­жне го­спо­дар­ство по­тре­бує ма­ши­ни, з якою не ви­ни­ка­ти­ме ані те­хні­чних, ані те­хно­ло­гі­чних про­блем під час екс­плу­а­та­ції, а вар­тість йо­го при­дба­н­ня та сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня бу­де до­сту­пною.

У цьо­му пла­ні мо­дель KUHN PARRUDA MT 3000 ви­гля­дає опти­маль­ним рі­ше­н­ням з ог- ля­ду на об’єктив­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки ма­ши­ни. Впро­довж де­ся­тків ро­ків бра­зиль­ські са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі Montana PARRUDA бу­ли ві­до­мі у фер­мер­ських го­спо­дар­ствах ба­га­тьох кра­їн сві­ту як на­дій­на уні­вер­саль­на ви­со­ко­про­ду­ктив­на те­хні­ка. Ін­те­гра­ція те­хно­ло­гій KUHN да­ла змо­гу по­си­ли­ти пе­ре­ва­ги мо­де­лі, в чо­му вже всти­гли пе­ре­ко­на­ти­ся де­ся­тки ві­тчи­зня­них го­спо­дарств.

Клі­ренс ви­со­тою 170 см; по­лі­е­сте­ро­вий бак об’ємом 3000 л; ста­ле­ва штан­га дов­жи­ною 30 м — те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки KUHN PARRUDA MT 3000 го­во­рять са­мі за се­бе. Тоб­то це ма­нев­ре­на, не­важ­ка ви­со­ко­про­ду­ктив­на ма­ши­на, ко­тра дає змо­гу пра­цю­ва­ти на ви­со­ко­ро­слих по­сі­вах. При цьо­му тут вста­нов­ле­на на­дій­на ме­ха­ні­чна транс­мі­сія, а по­ту­жний за­дній при­від ко­ліс дає змо­гу сут­тє­во за­оща­джу­ва­ти паль­не. За зви­чай­них умов ви­тра­та паль­но­го ма­ши­ною не пе­ре­ви­щує 0,6-0,7 л/га. За­ува­жи­мо, що біль­шість са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів цьо­го кла­су спо­жи­ває 1 л/га і ви­ще.

— Одні­єю із ро­дзи­нок кон­стру­кції KUHN PARRUDA MT 3000 є на­яв­ність по-справ­жньо­му ефе­ктив­ної ме­ха­ні­чної транс­мі­сії. Чи­ма­ло ви­ро­бни­ків про­по­ну­ють ма­ши­ни з гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю, однак гі­дро­ста­ти­ка пе­ред­ба­чає по­двій­не пе­ре­тво­ре­н­ня енер­гії — із ме­ха­ні­ки в гі­драв­лі­ку, а то­ді зно­ву в ме­ха­ні­ку. Це зни­жує ККД та спри­чи­няє під­ви­ще­ну ви­тра­ту паль­но­го. Окрім цьо­го, гі­дро­ста­ти­ка зу­мов­лює під­ви­ще­ну вар­тість екс­плу­а­та­ції те­хні­ки. На­то­мість 2-ді­а­па­зон­на ме­ха­ні­чна транс­мі­сія, ре­а­лі­зо­ва­на в кон­стру­кції са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча KUHN PARRUDA MT 3000 (6 пе­ре­дніх та 1 за­дня пе­ре­да­чі), ви­рі­зня­є­ться ви­ня­тко­вою на­дій­ні­стю. В одно­му із го­спо­дарств на пів­дні Укра­ї­ні Montana Parruda пра­цює впро­довж 12 ро­ків, і за цей час, зокре­ма, до транс­мі­сії не ви­ни­кло жо­дних пи­тань, — на­го­ло­шує про­дукт-ме­не­джер «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії» Сер­гій Стре­чен.

Ана­ло­гі­чний ви­со­кий за­пас мі­цно­сті за­кла­де­но і в 185-силь­ний дви­гун об­ся­гом 6,45 л ви­ро­бни­цтва ком­па­нії MWM, ко­тра є до­чір­нім під­при­єм­ством одно­го з най­кра­щих сві­то­вих ви­ро­бни­ків дви­гу­нів.

Еко­но­мі­чність спо­жи­ва­н­ня паль­но­го та мі­ні­мі­за­ція зно­ше­н­ня еле­мен­тів кон­стру­кції — один з основ­них аспе­ктів, на які звер­та­ють ува­гу ін­же­не­ри KUHN. Це сто­су­є­ться і си­сте­ми цир­ку­ля­ції ро­бо­чої рі­ди­ни, де ви­ко­ри­ста­на уні­каль­на те­хно­ло­гія по­двій­но­го кон­тро­лю. У біль­шо­сті зви­чай­них об­при­ску­ва­чів ро­бо­чий роз­чин по­да­є­ться до штан­ги із на­дли­шком, який ав­то­ма­ти­чно по­вер­та­є­ться на­зад у бак. Це при­зво­дить до на­дмір­но­го енер­го­спо­жи-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.