Добрива: якою ціною?

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Ці­на на амі­а­чну се­лі­тру зро­стає, про­те по­пит на неї під­ви­щив­ся. Агра­рії по­спі­ша­ють вкла­сти в то­вар гро­ші, ви­ру­че­ні від про­да­жу зер­на, аби уни­кну­ти подаль­шо­го зне­ці­не­н­ня грив­ні.

Роз­по­чи­на­є­ться актив­ний пе- рі­од уне­се­н­ня азо­тних до­брив, від­по­від­но, слід очі­ку­ва­ти ма­кси­маль­но­го під­ви­ще­н­ня цін на мі­не­раль­ну по­жи­ву у цей пе­рі­од. Цю істи­ну ві­тчи­зня­ні агро­ви­ро­бни­ки за­сво­ї­ли дав­но, про­те якщо ще в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку екс­пер­ти про­гно­зу­ва­ли по­до­рож­ча­н­ня амі­а­чної се­лі­три до 7500 грн/т, то вже на по­ча­тку лю­то­го її вар­тість пе­ре­ва­ли­ла за цю ци­фру й ся­гну­ла по­над 8 тис. грн/т. Ви­ро­бни­ки та­ке по­до­рож­ча­н­ня по­ясню­ють де­валь­ва­ці­єю грив­ні та за­пев­ня­ють, що жо­дної спе­ку­ля­цій­ної скла­до­вої у вар­то­сті до­брив сьо­го­дні не­має. Жур­на­лі­сти «Агро­Мар­ке­ту» спро­бу­ва­ли ро­зі­бра­ти­ся, що від­бу­ва­є­ться на рин­ку азо­тних до­брив і яких змін слід очі­ку­ва­ти вже на­ве­сні цьо­го се­зо­ну.

Ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва

2014 ро­ку на рин­ку мі­не­раль­них до­брив від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва. Те, що ни­ні чер­ка­ський «Азот» і «Рів­не­А­зот» за­ван­та­же­ні на 105–110% і на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку від­но­ви­ли ро­бо­ту два це­хи «Сє­вє­ро­до­не­цько­го об’єд­на­н­ня Азот», не ком­пен­сує про­сто­їв ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей 2014 ро­ку та втра­ту «Кон­цер­ну Сти­рол», що роз­та­шо­ва­ний у м. Гор­лів­ці, яке пе­ре­бу­ває сьо­го­дні під кон­тро­лем бо­йо­ви­ків із «ДНР». За­га­лом за 11 мі­ся­ців в Укра­ї­ні ско­ро­ти­ло­ся на 27%, до 565,8 тис. тонн, виробництво амі­а­чної се­лі­три, кар­ба­мі­ду — на 27%, до 996 тис. тонн, суль­фа­ту амо­нію — на 31%, до 45,4 тис. тонн (у пе­ре­ра­хун­ку на ді­ю­чу ре­чо- ви­ну — азот). Зна­чно зни­зи­ло­ся по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком виробництво без­во­дно­го амі­а­ку — на 29,5%, до 3 млн тонн. Най­мен­ше змен­шив­ся ви­пуск ін­ших азо­тних до­брив і їх су­мі­шей — на 7,5%.

Усі чо­ти­ри за­зна­че­ні під­при­єм­ства вхо­дять до скла­ду хол­дин­го­вої ком­па­нії OSTCHEM, яка об’єд­нує акти­ви Group DF, що на­ле­жать Дми­тру Фір­та­шу. Між ним й уря­дом улі­тку роз­го­рів­ся кон­флікт че­рез бор­ги хім­за­во­дів «Газ Укра­ї­ни» (до­чка НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни»). Су­до­ві про­це­си на за­галь­ну су­му по­над 2 млрд грн три­ва­ють і сьо­го­дні.

Ще у ве­ре­сні Ка­бмін за­бо­ро­нив ку­пу­ва­ти цим під­при­єм­ствам газ укра­їн­сько­го ви­до­бу­ва­н­ня або з укра­їн­ських схо­вищ. Хоч на пра­кти­ці ця по­ста­но­ва не бу­ла чин­ною. У ли­сто­па­ді уряд зо­бов’язав енер­го­ком­па­нії та по­над 150 під­при­ємств ку­пу­ва­ти газ взим­ку ли­ше в укра­їн­сько­го «На­фто­га­зу». До пе­ре­лі­ку цих під­при­ємств бу­ли вклю­че­ні вже й ви­ро­бни­ки до­брив. Як скла­де­ться в май­бу­тньо­му по- ста­ча­н­ня га­зу на під­при­єм­ства в умо­вах кон­флі­кту з Ро­сі­єю — не­ві­до­мо. «Ви­ро­бни­ки дій­сно ни­ні пра­цю­ють в умо­вах ти­ску мо­жли­во­го рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти газ, що екві­ва­лен­тно рі­шен­ню про зу­пин­ку ви­ро­бни­цтва мі­не­раль­них до­брив», — про­ко­мен­ту­вав ди­ре­ктор ком­па­нії «Маркер Ана­лі­тик Груп» Сер­гій Пі­со­цький. Ма­ло­ймо­вір­но, що хімічні під­при­єм­ства зу­пи­нять свою ро­бо­ту в роз­пал ве­сня­ної по­сів­ної, що фа­кти­чно озна­ча­ти­ме її зрив. Про­те на­пру­же­на ситуація нав­ко­ло під­при­ємств хол­дин­гу є одним із фа­кто­рів під­трим­ки ці­ни на азо­тні добрива.

Про­бив­ши сте­лю

У стру­кту­рі спо­жи­ва­н­ня Укра­ї­ною мі­не­раль­них до­брив азо­тним на­ле­жить ле­во­ва час­тка — близь­ко 70%, се­ред них 50% при­па­дає на амі­а­чну се­лі­тру, 27% — на кар­ба­мід, 11% — КАС, по 4% — ВАС й амі­а­чну во­ду. Ви­ро­бни­ки до­брив ка­жуть, що сьо­го­дні по­пит на амі­а­чну се­лі­тру та КАС ви­щий, ніж мо­жна бу­ло б очі­ку­ва­ти. Гра­ну­льо­ва­ний суль­фат амо­нію на­ра­зі де­ше­вий, то­му ку­пу­ють йо­го так са­мо швид­ко, як і се­лі­тру. Актив­но агра­рії за­ку­по­ву­ють і ва­пня­ко­во-амі­а­чну се­лі­тру, во­на теж до­сту­пні­ша, крім то­го, роз­ки­слює ґрун­ти, що акту­аль­но для го­спо­дарств, зем­лі яких роз­та­шо­ва­ні в за­хі­дних обла­стях Укра­ї­ни.

За оцін­ка­ми С. Пі­со­цько­го, де­фі­цит се­лі­три у ве­сня­ний се­зон ста­но­ви­ти­ме 100–150 тис. тонн, КАС — близь­ко 100 тис. тонн. Ана­ло­гі­чну ци­фру, але на мі­сяць ба­зо­во­го пе­рі­о­ду за­ку­пі­вель (лю­тий, бе­ре­зень) про­гно­зує ана­лі­тик ін­фор­ма­цій­ної ком­па­нії «Ін­фо­ін­ду­стрія» Дми­тро Гор­дей­чук. За йо­го да­ни­ми, ми­ну­ло­го ро­ку амі­а­чної се­лі­три ви­ро­бля­ли 240 тис. тонн у пі­ко­вий се­зон по­пи­ту, те­пер — близь­ко 160 тис. тонн. Ситуація на рин­ку ін­ших азо­тних до­брив бу­де більш зба­лан­со­ва­ною.

За да­ни­ми «Ін­фо­ін­ду­стрії», із по­ча­тку сі­чня ці­на на амі­а­чну се­лі­тру за тон­ну зро­сла з 6400 до 7800–8000 грн. У Мі­на­гро­про­ді за­зна­ча­ють, що «за пе­рі­од із 1 червня 2014-го по 30 сі­чня 2015-го від­пу­скні ці­ни на амі­а­чну се­лі­тру основ­них ві­тчи­зня­них хі­мі­чних під­при­ємств зро­сли з 3500 до 7900 грн за тон­ну фі­зи­чної ва­ги, або на 126%, за про­гно­за­ми ана­лі­ти­ків рин­ку мі­не­раль­них до­брив, очі­ку­є­ться її подаль­ше зро­ста­н­ня». Ці­на кар­ба­мі­ду (у мі­шках) зро­сла з 4200 до 8600 грн/т, або на 104%, без­во­дно­го амі­а­ку з 7002 до 11001 грн/т (на 36%), амі­а­чної во­ди з 1602 до 2901 грн/т (на 45%), ні­тро­а­мо­фо­ски (су­пе­ра­гро) із 4200 до 8000 грн/т (на 48%).

Та­ким чи­ном, се­ре­днє спів­ві­дно­ше­н­ня ці­ни се­лі­три до пше­ни­ці в Укра­ї­ні — одне з най­ви­щих у Єв­ро­пі. «Із по­до­рож­ча­н­ням се­лі­три ви­ще по­зна­чки 8000 грн/т, за на­яв­них цін на агро­про­ду­кцію український агра­рій фа­кти­чно отри­мує до­бри­во з ко­е­фі­ці­єн­том 2,3 до пше­ни­ці (за 2,3 кг пше­ни­ці ку­пує 1 кг се­лі­три). Та­ко­го ви­со­ко­го спів­ві­дно­ше­н­ня істо­ри­чно в Укра­ї­ні ще не бу­ло. Кон’юн­кту­ра, де­фі­цит азо­тних до­брив в Укра­ї­ні та ду­же ви­со­кі вро­жаї зер­но­вих при­зве­ли до зна­чно­го пе­ре­ко­су в бік до­брив», — по­ві­дом­ля­ють в «Ін­фо­ін­ду­стрії». Та­ке стрім­ке зро­ста­н­ня тут по­ясню­ють де­валь­ва­ці­єю грив­ні, адже в со­бі­вар­то­сті азо­тних до­брив час­тка ва­лю­тних ви­трат, зокре­ма на за­ку­пів­лю ім­порт­но- го га­зу, ста­но­вить близь­ко 80%. «Курс, по­пит, нев­ре­гу­льо­ва­на по­лі­ти­ка Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту — ось основ­ні при­чи­ни ро­сту цін на рин­ку сьо­го­дні», — ка­же Д. Гор­дей­чук. За сло­ва­ми С. Пі­со­цько­го, на сьо­го­дні під­при­єм­ства про­да­ли про­ду­кцію до пер­шої по­ло­ви­ни бе­ре­зня. «Сьо­го­дні­шні ці­ни по фа­кту є вар­ті­стю до­брив у дру­гій по­ло­ви­ні бе­ре­зня на скла­дах сіль­го­спви- ро­бни­ків, — роз­по­вів ек­сперт. — Най­ближ­чим ча­сом ва­жли­вою скла­до­вою у ці­ні до­брив бу­де тер­мін їх по­став­ки». Ви­ро­бни­ки ж до­брив за­пев­ня­ють, що спе­ку­ля­тив­ної скла­до­вої у ці­ні азо­тних до­брив ни­ні не­має, і ви­со­кі ці­ни спро­во­ко­ва­ні ви­клю­чно де­валь­ва­ці­єю грив­ні та по­до­рож­ча­н­ням їх ви­ро­бни­цтва.

«Вар­тість мі­не­раль­них до­брив прив’яза­на до до­ла­ра, у до­ла­рі ці­на фа­кти­чно не змі­ни­ла­ся, але де­валь­ва­ція грив­ні на вну­трі­шньо­му рин­ку ду­же по­зна­чи­ла­ся на їх вар­то­сті. Зро­зумі­ло, що че­рез зу­пин­ку по­ту­жно­стей на схо­ді кра­ї­ни ці­ни теж під­ви­щи­лись. Це все із ча­сом по­зна­чи­ться й на со­бі­вар­то­сті укра­їн­сько­го зер­на, бо ви­тра­ти на йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня збіль­шу­ю­ться вже ни­ні», — про­ко­мен­ту­вав «Агро­Мар­ке­ту» си­ту­а­цію ди­ре­ктор із ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «НІ­БУ­ЛОН» Ко­стян­тин Хмельницький. За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні амі­а­чну се­лі­тру про­да­ють по 7500–7800 тис. грн за тон­ну. «Для агра­рія з ра­йон­но­го цен­тру — це до­ро­го, то­му оче­ви­дно, що дрі­бні сіль­го­спви­ро­бни­ки ско­ро­чу­ва­ти­муть вне- се­н­ня», — вва­жає він. Ди­ре­ктор ком­па­нії-дистри­бу­то­ра «Агро­хім-2001» (м. Чер­ка­си) Ан­дрій Ха­ляв­ка та­кож під­твер­див, що по­пит на добрива ско­ро­чу­є­ться як у дрі­бних, так і у ве­ли­ких ком­па­ні­ях. За ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків, які про­вів «АПК-Ін­форм», 18% агра­рі­їв пла­ну­ють еко­но­ми­ти на мі­не­раль­них до­бри­вах. «Ско­ро­че­н­ня спо­сте­рі­га­є­ться в се­ред- ньо­му на 20%. Амі­а­чну се­лі­тру мо­жна за­мі­ни­ти на ін­ші добрива з гру­пи азо­тних — на­при­клад, кар­ба­мі­дно-амі­а­чною су­міш­шю, суль­фа­том амо­нію, але най­від­по­від­ні­ший за­мін­ник, на мою дум­ку, — це КАС. В амі­а­чній се­лі­трі ма­со­ва час­тка азо­ту ста­но­вить 34%, у КАС — 28–32%, амі­а­чній во­ді — 20,5%. Зро­зумі­ло, що ці­на на ці ви­ди добрива від­рі­зня­є­ться, і го­спо­дар­ства оби­ра­ють те, що мо­жуть ку­пи­ти», — ка­же він.

«По­пит па­дає пе­ред­усім у се­гмен­тах до­ро­гих до­брив. Що­до ба­зо­вих до­брив, та­ких як амі­а­чна се­лі­тра, то як та­ко­го зни­же­н­ня по­пи­ту ми не спо­сте­рі­га­є­мо. Ба біль­ше, на­віть кар­ба­мід ни­ні актив­но ку­пу­ють на рин­ку. Так від­бу­ва­є­ться що­ра­зу, ко­ли спо­сте­рі­га­є­ться де­фі­цит се­лі­три. Кар­ба­мід — тро­хи до­рож­чий за неї, про­те азо­ту в ньо­му — 46%, в амі­а­чній се­лі­трі — 34%, то­му ре­аль­но в кар­ба­мі­до­ві в пе­ре­ра­хун­ку на ді­ю­чу ре­чо­ви­ну азот ви­хо­дить де­шев­ший на тре­ти­ну», — по­ві­до­мив ще один уча­сник рин­ку. На­ра­зі ці­на тро­хи зро­сла на го­лов­ні екс­порт­ні сіль­госп­про­ду­кти (ку­ку­ру­дза, соя), від­по­від­но, агра­рії пі­сля про­да­жу зер­на на­ма­га­ю­ться від­ра­зу укла­сти кон­тра­кти на ку­пів­лю ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів, щоб яки­мось чи­ном убез­пе­чи­ти се­бе від про­гре­сив­ної де­валь­ва­ції грив­ні.

Рід­ка аль­тер­на­ти­ва

У Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства за­зна­ча­ють, що по­став­ки се­лі­три від­бу­ва­ю­ться за гра­фі­ком, а її де­фі­цит на рин­ку бу­де ком­пен­со­ва­ний кар­ба­мі­дом. Та­кож в аграр­но­му ві­дом­стві за­яви­ли про не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня рід­ких до­брив, які ду­же по­пу­ляр­ні у Єв­ро­пі. Са­мі ж фер­ме­ри ка­жуть про те, що для Укра­ї­ни ці добрива є над­то до­ро­гим за­до­во­ле­н­ням, оскіль­ки по­тре­бу­ють спе­ці­аль­ної те­хні­ки для вне­се­н­ня, зна­чних ін­ве­сти­цій в ін­фра­стру­кту­ру та ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів для про­ве­де­н­ня агро­те­хні­чних опе­ра­цій. Про­те в «Ін­фо­ін­ду­стрії» вва­жа­ють, що пер­спе­кти­ва вне­се­н­ня рід­ких до­брив не та­ка вже й да­ле­ка че­рез про­бле­ми з бра­ком во­ло­ги. «Цьо­го­рі­чна зи­ма бу­ла не ду­же сні­жною, і це мо­же ста­ти по­штов­хом до роз­ви­тку аль­тер­на­тив­них ви­дів до­брив в Укра­ї­ні. Агра­рії ви­му­ше­ні бу­дуть іти на ком­про­мі­си у ви­бо­рі то­го чи ін­шо­го ви­ду добрива, — вва­жає Д. Гор­дей­чук. — По­то­чно­го ро­ку че­рез брак ко­штів мо­жли­ві ва­рі­ан­ти вне­се­н­ня до­брив ра­зом із гно­єм чи пта­ши­ним по­слі­дом, осо­бли­во це пра­кти­ку­ва­ти­муть ті го­спо­дар­ства, що ма­ють у сво­їй ді­яль­но­сті на­прям тва­рин­ни­цтва».

На рин­ку рід­ких до­брив на­би­рає ди­на­мі­ки тен­ден­ція до їх за­сто­су­ва­н­ня не ли­ше ве­ли­ки­ми агро­хол­дин­га­ми, а й се­ре­дні­ми за роз­мі­ра­ми та дрі­бни­ми го­спо­дар­ства­ми. По­штов­хом до цьо­го став роз­ви­ток рин­ку трей­де­рів, які крім то­го, що ор­га­ні­зо­ву­ють до­став­ку КАС чи амі­а­чної во­ди в го­спо­дар­ства, про­по­ну­ють по­слу­ги їх уне­се­н­ня сво­єю те­хні­кою. Та­кі ро­бо­ти ста­ють де­да­лі де­шев­ши­ми че­рез зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на цьо­му рин­ку. Та­кож біль­шає й го­спо­дарств, в яких те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур «за­то­че­на» під рід­кі добрива, то­му во­ни ку­пу­ють їх не стіль­ки че­рез еко­но­мію чи де­фі­цит амі­а­чної се­лі­три, скіль­ки від­по­від­но до те­хно­ло­гій, які за­про­ва­джу­ють у се­бе.

Ро­сі­я­ни зна­йшли шпа­ри­ну

Ча­сти­ну мі­не­раль­них до­брив Укра­ї­на все ж та­ки бу­де зму­ше­на ім­пор­ту­ва­ти, хо­ча че­рез де­валь­ва­цію грив­ні за­кор­дон­ний то­вар став не над­то при­ва­бним че­рез ці­ну. Ви­ня­тком мо­гли би бу­ти добрива з Ро­сії, яким на­ле­жа­ли про­від­ні мі­сця се­ред ім­порт­них. «То­рік із Ро­сії бу­ло за­ве­зе­но 155 тис. тонн амі­а­чної се­лі­три, усьо­го за рік ім­пор­то­ва­но 300–340 тис. тонн — за ви­ро­бни­цтва 2,4–2,6 млн тонн, 800 тис. тонн ми екс­пор­ту­ва­ли. Сьо­го­дні ім­пор­ту з РФ май­же не­має, з Ро­сії ве­зе­мо

ли­ше гра­ну­льо­ва­ну та ва­пня­ко­ву се­лі­тру», — ствер­джує Дми­тро Гор­дей­чук. У ли­пні 2014 ро­ку Укра­ї­на під­ви­щи­ла ми­та на амі­а­чну се­лі­тру з Ро­сії втри­чі — з 11,91 до 36,03% на на­сту­пні п’ять ро­ків. Не всі екс­пер­ти вва­жа­ють та­кі за­хо­ди ви­прав­да­ни­ми. «Ми­та за сво­єю при­ро­дою ма­ють за­без­пе­чи­ти кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу на вну­трі­шньо­му рин­ку ві­тчи­зня­ної про­ду­кції над ім­порт­ною. У си­ту­а­ції, ко­ли ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник не має змо­ги за­без­пе­чи­ти по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку, ми­та ма­ють не­га­тив­ний вплив», — вва­жає ди­ре­ктор «Маркер Ана­лі­тик Груп». За йо­го оцін­ка­ми, на де­фі­ци­тно­му рин­ку ім­пор­те­ри не зни­жу­ва­ти­муть мар­жу, а про­сто збіль­шать ці­ну на свою про­ду­кцію (з ура­ху­ва­н­ням мар­жі) на став­ку ми­та, яку в під­сум­ку спла­чує сіль­го­спви­ро­бник. Крім то­го, ми­то по­зна­ча­є­ться на об­ся­гах ім­пор­ту, що в по­то­чних ре­а­лі­ях укра­їн­сько­го рин­ку тіль­ки збіль­шує роз­рив між по­пи­том і про­по­зи­ці­єю та про­во­кує тиск на зро­ста­н­ня цін.

Та все ж ро­сій­ські ім­пор­те­ри зна­йшли спо­сіб ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свою про­ду­кцію в Укра­ї­ні в об­хід мит. Са­мі уча­сни­ки рин­ку ка­жуть про те, що ро­сій­ська про­ду­кція на рин­ку, не­зва­жа­ю­чи на ви­со­кі ми­та, усе-та­ки бу­ла в про­да­жу. «Хтось на дер­жав­но­му рів­ні, ймо­вір­но, отри­мав ха­ба­ра й за­ре­є­стру­вав її як азо­тов­мі­сні добрива. Це ста­бі­лі­зо­ва­на се­лі­тра з умі­стом азо­ту 33,3–33,4% — зви­чай­на має 34%. Та­ким чи­ном во­на й про­хо­дить ми­тни­цю. І тут пи­та­н­ня вже до Ген­про­ку­ра­ту­ри: як це все мо­гло від­бу­ти­ся та чо­му ця про­ду­кція є на рин­ку», — по­ді­ли­ли­ся ін­фор­ма­ці­єю в одній ком­па­нії-трей­де­рі. Мі­ністр Оле­ксій Павленко у від­по­відь на по­ві­дом­ле­н­ня про ви­пад­ки ім­пор­ту ро­сій­ською амі­а­чної се­лі­три в об­хід мит ска­зав, що про та­кі фа­кти не знає, але по­обі­цяв звер­ну­ти­ся з від­по­від­ним за­пи­том до ми­тних ор­га­нів. Між тим ситуація з ім­пор­том ро­сій­ської се­лі­три, схо­же, уже ви­рі­ши­ла­ся са­ма со­бою че­рез обме­же­н­ня екс­пор­ту, які за­про­по­ну­вав Аграр­ний ко­мі­тет Дер­жав­ної Ду­ми РФ. Че­рез де­валь­ва­цію ру­бля ро­сій­ські мі­не­раль­ні до- бри­ва є при­ва­бли­ви­ми на сві­то­во­му рин­ку й актив­ні­ше екс­пор­ту­ва­ли­ся за кор­дон. То­му вла­да РФ пла­нує обме­жи­ти екс­порт мі­не­раль­них до­брив тер­мі­ном від трьох до чо­ти­рьох мі­ся­ців, щоб за­по­біг­ти під­ви­щен­ню цін на вну­трі­шньо­му рин­ку, по­ді­бно до обме­жень, які бу­ли вве­де­ні на ви­ве­зе­н­ня пше­ни­ці. Якщо ця нор­ма бу­де за­сто­со­ва­на, то це не ста­не чи­мось но­вим для рин­ку, та­кі за­хо­ди ро­сій­ська вла­да вже вжи­ва­ла кіль­ка ро­ків то­му. За­про­ва­ди­ти обме­же­н­ня екс­пор­ту ві­тчи­зня­них до­брив укра­їн­ська вла­да, за сло­ва­ми уча­сни­ків рин­ку, по­ки що не пла­нує.

За про­гно­за­ми Дми­тра Гор­дей­чу­ка, у но­во­му се­зо­ні ім­порт азо­тних до­брив якщо й зро­сте, то не­зна­чно, пе­ре­ва­жно з азій­ських кра­їн. В умо­вах ста- бі­лі­за­ції еко­но­мі­чної си­ту­а­ції пер­спе­ктив­ни­ми він вва­жає по­став­ки з Ки­таю. До­сі ки­тай­ської про­ду­кції на рин­ку Укра­ї­ни не бу­ло. Про­те КНР по­став­ляє ви­со­ко­які­сні во­до­роз­чин­ні добрива, має два по­ту­жних кон­цер­ни, які ви­ро­бля­ють 100 тис. тонн мі­кро­до­брив на рік.

На­би­рає ди­на­мі­ки тен­ден­ція до за­сто­су­ва­н­ня рід­ких до­брив не ли­ше ве­ли­ки­ми агро­хол­дин­га­ми, а й се­ре­дні­ми за роз­мі­ра­ми та дрі­бни­ми го­спо­дар­ства­ми

Де­фі­цит се­лі­три у ве­сня­ний се­зон мо­же ста­но­ви­ти 100–150 тис. тонн, КАС — близь­ко 100 тис. тонн

Виробництво до­брив в Укра­ї­ні у 2014 ро­ці ско­ро­ти­ло­ся біль­ше ніж на 25%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.