Сай­мо­на Чер­няв­сько­го при­зна­че­но ген­ди­ре­кто­ром «Мрії»

AgroMarket - - НОВИНИ -

Кре­ди­то­ри «Мрія Агро­хол­динг» при­зна­чи­ли но­ве ке­рів­ни­цтво. До йо­го скла­ду уві­йшли ге­не­раль­ний, фі­нан­со­вий і опе­ра­цій­ний ди­ре­кто­ри. На по­са­ду ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра агро­хол­дин­гу при­зна­че­но Сай­мо­на Чер­няв­сько­го, фі­нан­со­вим ди­ре­кто­ром став Тон Хулс, а опе­ра­цій­ним — Ві­ктор Ку­хар­чук.

До цьо­го Сай­мон Чер­няв­ський обі­ймав по­са­ду ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра хол­дин­гу HarvEast. Тон Хулс із 2007 ро­ку обі­ймав по­са­ду фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра ком­па­ній Allseeds і «Зер­но­тор­го­вель­ної ком­па­нії» в Укра­ї­ні. Ві­ктор Ку­хар­чук про­тя­гом остан­ніх п’яти ро­ків був ди­ре­кто­ром із ви­ро­бни­цтва ком­па­нії Trigon Agri.

«Кре­ди­то­ри роз­ра­хо­ву­ють, що ді­яль­ність но­во­го ке­рів­ни­цтва хол­дин­гу за­без­пе­чить про­зо­рість бі­зне­су «Мрії» та збе­ре­же про­від­ні по­зи­ції ком­па­нії в аграр­но­му се­кто­рі Укра­ї­ни», — від­зна­чив ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор, спів­го­ло­ва «Ро­тшильд» у Ро­сії та СНД, фі­нан­со­вий ра­дник Ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів агро­хол­дин­гу «Мрія» Джо­ван­ні Саль­вет­ті.

Сво­єю чер­гою, но­во­при­зна­че­ний ген­ди­ре­ктор «Мрії» Сай­мон Чер­няв­ський ска­зав, що сфо­ку­сує «зу­си­л­ля на від­нов­лен­ні ста­біль­ної опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті хол­дин­гу та на за­без­пе­чен­ні зро­ста­н­ня ком­па­нії в май­бу­тньо­му. На­ша ро­бо­та ґрун­ту­ва­ти­ме­ться на про­зо­рих і про­фе­сій­них прин­ци­пах спів­пра­ці із спів­ро­бі­тни­ка­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми та клі­єн­та­ми ком­па­нії», — ре­зю­му­вав він.

Тим ча­сом «Аль­фа-Банк» за­явив про ви­хід зі скла­ду ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів «Мрія Агро­хол­динг». При­чи­на полягає в не­узго­дже­но­сті по­зи­цій усе­ре­ди­ні об’єд­на­н­ня. Зокре­ма, се­ред кре­ди­то­рів існу­ють роз­бі­жно­сті що­до стра­те­гії роз­ви­тку ком­па­нії.

На­га­да­є­мо, що кре­ди­то­ри «Мрії» роз­ді­ли­ли­ся на два ко­мі­те­ти, один з яких пред­став­ляє ін­те­ре­си вла­сни­ків близь­ко 50% облі­га­цій із по­га­ше­н­ням у 2016-му та 2018 ро­ках, а дру­гий — ін­те­ре­си банків (їхня час­тка в за­галь­ній за­бор­го­ва­но­сті гру­пи пе­ред бан­ка­ми ста­но­вить 60%). Однак, як по­ві­дом­ляв ексфін­ди­ре­ктор ком­па­нії Оле­ксандр Чер­няв­ський, юри­ди­чно­го під­твер­дже­н­ня то­го, що ко­мі­те­ти ство­ре­ні, не­має.

Ра­зом із тим ви­хід із ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів «Аль­фа-Бан­ку» мо­же спро­во­ку­ва­ти ана­ло­гі­чні рі­ше­н­ня і з бо­ку ін­ших фі­н­уста­нов, вва­жає ана­лі­тик ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії Eavex Capital Іван Дзвін­ка. Тим біль­ше, що та­ким шля­хом ни­ні йде ще один кре­ди­тор ком­па­нії — ав­стрій­ський Erste Group Bank AG. «Те, що “Аль­фа-Банк” услід за Erste Group ро­бить та­кий де­стру­ктив­ний крок, сут­тє­во змен­шує шан­си на ви­жи­ва­н­ня для “Мрії”», — вва­жає він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.