Укра­ї­на ви­ко­нає зер­но­ві кон­тра­кти, — Яро­слав Кра­сно­поль­ський

AgroMarket - - НОВИНИ -

Зав­да­н­ня ме­мо­ран­ду­му, який не­що­дав­но був під­пи­са­ний із зер­но­трей­де­ра­ми, — ви­зна­чи­ти спіль­не ба­че­н­ня рин­ко­во­го ба­лан­су, ви­хо­дя­чи із цьо­го, зна­йти гра­ни­чний об­сяг мо­жли­во­го екс­пор­ту (на­сам­пе­ред про­до­воль­чої пше­ни­ці) і за­без­пе­чи­ти по­стій­ну ко­му­ні­ка­цію з опе­ра­то­ра­ми зер­но­во­го рин­ку. Про це роз­по­вів пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Яро­слав Кра­сно­поль­ський, по­ві­дом­ляє Мі­на­гро­прод.

«Де­валь­ва­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти до­да­тко­во спри­яє екс­порт­ній актив­но­сті. Сьо­го­дні зер­но­ві за­па­си до­ста­тні, але ми не мо­же­мо про­гно­зу­ва­ти об­ся­ги май­бу­тньо­го вро­жаю, адже пе­ре­зи­мів­ля ози­мих ще не за­вер­ше­на, і ро­би­ти про­гно- зи ра­но. То­му, пі­клу­ю­чись про про­до­воль­чу без­пе­ку, дер­жа­ва шу­кає ком­про­мі­сні та ци­ві­лі­зо­ва­ні шля­хи стри­му­ва­н­ня за­над­то актив­но­го екс­пор­ту», — за­зна­чив за­сту­пник мі­ні­стра.

Яро­слав Кра­сно­поль­ський на­га­дав, що в трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку ці­на на про­до­воль­чу пше­ни­цю ста­но­ви­ла 2500 грн/т. Ура­хо­ву­ю­чи дво­ра­зо­ву де­валь­ва­цію на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, про­гно­зо­ва­на ці­на на тра­вень 2015 ро­ку — 4500–5000 грн/т, от­же, ці­на бо­ро­шна ста­но­ви­ти­ме 6000–8000 грн/т. «Ме­мо­ран­дум є м’якою фор­мою дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня — мі­ні­стер­ство від­мов­ля­є­ться від жорс­тких ме­то­дів пря­мо­го впли­ву на ри­нок, але тіль­ки стримує ви­сно­вок екс­порт­них контр- актів по­над об­сяг, уста­нов­ле­ний у ме­мо­ран­ду­мі», — по­яснює він. Пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра під­кре­слив, що Укра­ї­на в жо­дно­му ра­зі не від­мо­ви­ться від ви­ко­на­н­ня ра­ні­ше укла­де­них кон­тра­ктів. Однак, якщо фа­кти­чні об­ся­ги екс­пор­ту істо­тно пе­ре­ви­щу­ва­ти­муть за­фі­ксо­ва­ні в ме­мо­ран­ду­мі, дер­жа­ва за­ли­шає за со­бою мо­жли­вість уве­де­н­ня жорс­тких за­хо­дів. «Ме­мо­ран­дум дає рин­ку бу­ти більш зба­лан­со­ва­но і про­гно­зо­ва­ним. Крім цьо­го, ве­де­ться ро­бо­та що­до акти­ві­за­ції фор­вар­дних кон­тра­ктів між ві­тчи­зня­ни­ми бо­ро­шно­мель­ни­ми під­при­єм­ства­ми та пе­ка­ря­ми, що має да­ти до­да­тко­вий фі­нан­со­вий ре­сурс сіль­го­спви­ро­бни­кам», — за­зна­чив Я. Кра­сно­поль­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.