По­над 200 тис. га по­сі­вів ози­мих не зі­йшли

AgroMarket - - НОВИНИ -

Схо­ди ози­мих зер­но­вих куль­тур в Укра­ї­ні отри­ма­но на пло­щі 7 млн 760 тис. га (97% по­сі­я­них). Про це свід­чать ре­зуль­та­ти об­сте­же­н­ня по­сі­вів ста­ном на 29 сі­чня 2014 р., іде­ться в по­ві­дом­лен­ні Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра- їни. У до­бро­му та за­до­віль­но­му ста­ні пе­ре­бу­ва­ло 6,3 млн га по­сі­вів (82%), у слаб­ко­му та роз­рі­дже­но­му — 1,4 млн га (18%), не утво­ри­ли схо­дів 3% по­сі­вів (217 тис. га). Най­біль­ше та­ких площ у Ми­ко­ла­їв­ській, Кі­ро­во­град­ській і Лу­ган­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.