«Агро-Овен» збіль­шив виробництво ку­ря­ти­ни

AgroMarket - - НОВИНИ -

«Агро-Овен» за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку на­ро­стив об­ся­ги ви­ро­бни­цтва в брой­лер­но­му на­пря­мі на 5000–6000 т. Це до­зво­ли­ло йо­му по­сі­сти тре­тю по­зи­цію се­ред ви­ро­бни­ків, що вхо­дять до скла­ду Со­ю­зу пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни. Та­кож у ком­па­нії роз­по­ві­ли про ро­слин­ни­цький на­прям. «Агро-Овен» роз­ра­хо­вує отри­ма­ти на­ве­сні до­брий стан по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці. Усьо­го ці­єю куль­ту­рою за­сі­я­но 3,5 тис. га. Сів­бу про­ве­ли вча­сно, і куль­ту­ра вві­йшла в зи­му роз­ку­ще­ною та до­сить мі­цною, за­яв­ля­ють у ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.