«Сва­рог Вест Груп» ви­ве­де со­ки в роз­дріб

AgroMarket - - НОВИНИ -

Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» пла­нує роз­по­ча­ти по­став­ки со­ків вла­сно­го ви­ро­бни­цтва в роз­дрі­бні ме­ре­жі в се­ре­ди­ні 2015 ро­ку. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва прав­лі­н­ня ком­па­нії Ан­дрій Гор­дій­чук.

«На сьо­го­дні на­ші со­ки ку­пу­ють тіль­ки опто­ві спо­жи­ва­чі, а ми хо­че­мо пі­ти в роз­дрі­бні ме­ре­жі, ма­га­зи­ни», — ска­зав він. За сло­ва­ми ра­дни­ка го­ло­ви прав­лі­н­ня ком­па­нії Сер­гія Гав­ри­ше­ва, «Сва­рог Вест Груп» по­ста­ча­ти­ме в тор- го­вель­ні ме­ре­жі со­ки ви­клю­чно пря­мо­го віджи­му та ви­ро­бле­ні з вла­сної си­ро­ви­ни.

Та­кож пред­став­ни­ки ком­па­нії уто­чни­ли, що кор­по­ра­ція у 2015 ро­ці пла­нує зі­бра­ти 18 тис. тонн яблук і груш. У 2014-му «Сва­рог Вест Груп» зі­бра­ла всьо­го 10 тис. тонн фру­ктів, уро­жай був мен­шим очі­ку­ва­но­го вна­слі­док по­шко­дже­н­ня яблунь у пе­рі­од цві­ті­н­ня че­рез за­мо­роз­ки на За­хі­дній Укра­ї­ні. Пло­щі під са­да­ми ком­па­нія збіль­шу­ва­ти не пла­нує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.