NCH Capital збіль­шить зе­мель­ний банк на 40 тис. га

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нія NCH Capital у 2015 ро­ці пла­нує на­ро­сти­ти об­сяг зе­мель­но­го бан­ку на 30–40 тис. га. Про це роз­по­вів ди­ре­ктор із роз­ви­тку NCH Capital Inc Ві­та­лій Іванченко.

За йо­го сло­ва­ми, ни­ні в акти­вах ком­па­нії NCH Capital пе­ре­бу­ває близь­ко 430 тис. га зе­мель на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, про­хо­дить опти­мі- за­ція та кон­со­лі­да­ція зе­мель­но­го бан­ку, на­би­ра­ю­ться но­ві до­го­во­ри, де­я­кі мо­жуть не по­дов­жи­ти. Однак агро­хол­динг пла­нує де­що роз­ши­ри­ти об­сяг обро­блю­ва­них зе­мель. «На 2015 рік у нас в пла­нах на­бра­ти ще 30–40 тис. га, за умов, що вар­тість на­бо­ру та роз­та­шу­ва­н­ня мі­сця нам під­хо­дять», — уто­чнив В. Іванченко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.