МХП май­же на тре­ти­ну на­ро­стив екс­порт олії

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нія «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» (МХП) за 2014 рік по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком, на 23% збіль­ши­ла екс­порт со­ня­шни­ко­вої олії. За че­твер­тий квар­тал 2014 ро­ку по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2013 ро­ку екс­порт зріс ще біль­ше — на 30%. При­чи­ною та­ко­го зро­ста­н­ня ста­ло збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­мів на Він­ни­цько­му ком­пле­ксі. Як уто­чню­ють у МХП, се­ре­дня ці­на на со­ня­шни­ко­ву олію в 2014 ро­ці згі­дно зі сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми зни­зи­ла­ся на 19%, а у че­твер­то­му квар­та­лі — на 8%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.