Iм­порт ЗЗР: про­сті­ше, але не де­шев­ше

AgroMarket - - РИНКИ, ІМПОРТ - Яна БРЕНЗЕЙ

У се­ре­ди­ні сі­чня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ска­су­вав лі­цен­зу­ва­н­ня ім­пор­ту за­со­бів за­хи­сту ро­слин. Для ім­пор­те­рів та­ке рі­ше­н­ня уря­ду озна­чає спро­ще­н­ня си­сте­ми до­сту­пу до укра­їн­сько­го рин­ку та при­швид­ше­н­ня по­ста­вок то­ва­ру. Утім, на кін­це­вій ці­ні ЗЗР для сіль­го­спви­ро­бни­ків від­мі­на лі­цен­зу­ва­н­ня нав­ряд чи по­зна­чи­ться.

Лі­цен­зу­ва­н­ня ім­пор­ту ЗЗР ді­я­ло в Укра­ї­ні з 2004 ро­ку. Про­тя­гом ми­ну­лих ро­ків цей до­ку­мент ви­да­вав­ся Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі за по­го­дже­н­ням із Дер­жав­ною ве­те­ри­нар­ною та фі­то­са­ні­тар­ною службою. Щоб отри­ма­ти лі­цен­зію, ім­пор­тер мав на­пра­ви­ти за­пит на отри­ма­н­ня так зва­но­го ли­ста-по­го­дже­н­ня від Дер­жве­тфі­то­слу­жби, який роз­гля­дав­ся ві­дом­ством про­тя­гом 30 днів, а іно­ді й де­кіль­кох мі­ся­ців. На­сту­пним кро­ком пі­сля отри­ма­н­ня ли­ста-по­го­дже­н­ня бу­ла по­да­ча па­ке­та до­ку­мен­тів на отри­ма­н­ня лі­цен­зії в мі­ні­стер­ство, яке роз­гля­да­ло йо­го та­кож про­тя­гом 30 днів. У ре­зуль­та­ті отри­ма­н­ня лі­цен­зії на ім­порт ЗЗР, яка є не єди­ним не­об­хі­дним для вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну агро­хі­мі­ка­тів до­ку­мен­том, за­би­ра­ло в по­ста­чаль­ни­ків що­най­мен­ше два мі­ся­ці. Са­ма про­це­ду­ра лі­цен­зу­ва­н­ня мі­сти­ла в со­бі ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки, адже да­ва­ла про­стір «до­мов­ле­но­стям» що­до ско­ро­че­н­ня стро­ків ви­да­чі лі­цен­зії.

«По су­ті, цей ме­ха­нізм був на­дли­шко­вим бю­ро­кра­ти­чним об­тя­же­н­ням і сут­тє­во за­три­му­вав ми­тне оформ­ле­н­ня пар­тій ЗЗР. Це пе­ре­шко­джа­ло ви­ко­нан­ню ім­пор­те­ра­ми сво­їх до­го­вір­них зо­бов’язань пе­ред ді­ло­ви­ми пар­тне­ра­ми, от­же, ко­шти до дер­жав­но­го бю­дже­ту не над­хо­ди­ли вча­сно, а сіль­ське го­спо­дар­ство отри­му­ва­ло ви­со­ко­які­сні ори­гі­наль­ні пе­сти­ци­ди й агро­хі­мі­ка­ти із за­трим­кою», — вва­жа­ють в агро­хі­мі­чно­му ко­мі­те­ті Єв­ро­пей­ської бі­знес асо­ці­а­ції (ЄБА). Окрім то­го, лі­цен­зу­ва­н­ня ім­пор­ту ЗЗР су­пе­ре­чи­ло за­ко­но­дав­ству Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, адже в пе­ре­до­вих кра­ї­нах із роз­ви­не­ним ін­тен­сив­ним сіль­го­спви­ро­бни­цтвом ця сфе­ра ре­гу­лю­є­ться ви­клю­чно за до­по­мо­гою дер­жав­ної ре­є­стра­ції пе­сти­ци­дів і ме­ха­ні­змів рин­ко­во­го на­гля­ду, на­го­ло­шу­ють в ЄБА.

Ім­пор­те­ри та дистриб’юто­ри ЗЗР за­пев­ня­ють: по­бо­ю­ва­н­ня че­рез те, що від­мі­на лі­цен­зу­ва­н­ня при­зве­де до на­пли­ву в кра­ї­ну не­які­сних і фаль­си­фі­ко­ва­них ЗЗР, є без­під­став­ни­ми. «Сьо­го­дні в Укра­ї­ні до­ста­тньо ме­ха­ні­змів для кон­тро­лю яко­сті за­со- бів за­хи­сту ро­слин і здій­сне­н­ня рин­ко­во­го на­гля­ду. Для ім­пор­ту ЗЗР існу­ють чі­ткі про­це­ду­ри: на­при­клад, у про­це­сі ро­зми­тне­н­ня про­ду­кції ім­пор­тер зо­бов’яза­ний на­да­ти ці­лий па­кет до­ку­мен­тів (сві­до­цтво про ре­є­стра­цію ЗЗР, кон­тра­ктні да­ні то­що), щоб про­ду­кція в під­сум­ку по­тра­пи­ла на ри­нок», – по­ві­до­ми­ли «Агро­Мар­ке­ту» у хі­мі­чно­му кон­цер­ні BASF. Ті ж, хто завозив фаль­си­фі­кат, на дум­ку уча­сни­ків рин­ку, і да­лі на­ма­га­ти­му­ться це ро­би­ти. «Ті, хто да­вав ха­ба­рі, щоб за­вез­ти в Укра­ї­ну фаль­си­фі­кат, і да­лі бу­дуть це ро­би­ти. Їм не­має ні­яко­го ді­ла до лі­цен­зу­ва­н­ня», — пе­ре­ко­на­ний на­чаль­ник від­ді­лу ЗЗР ком­па­нії «Ері­дон» Ва­дим Лук’яненко.

Без впли­ву на ці­ну

На від­мі­ну від по­ста­чаль­ни­ків ЗЗР, сіль­го­спви­ро­бник нав­ряд чи від­чує на со­бі на­слід­ки від­мі­ни лі­цен­зу­ва­н­ня, адже на кін­це­вій вар­то­сті хі­мі­ка­тів во­на не по­зна­чи­ться. Ім­пор­те­ри за­пев­ня­ють — вар­тість лі­цен­зії у ці­ло­му бу­ла не­ви­со­кою й пра­кти­чно не впли­ва­ла на ці­но­утво­ре­н­ня. «Де­шев­ше за­со­би за­хи­сту ро­слин для агра­рі­їв не ста­нуть, адже лі­цен­зія пра­кти­чно ні­чо­го не ко­шту­ва­ла. Про­те при­швид­ши­ться по­ста­ча­н­ня то­ва­ру», — про­гно­зує пан Лук’яненко.

Утім, за сло­ва­ми екс­пер­та аграр­них рин­ків асо­ці­а­ції «Український клуб аграр­но­го бі­зне­су» Ігоря Оста­пчу­ка, ска­су­ва­н­ня лі­цен­зії на ім­порт мо­же при­зве­сти до роз­ши­ре­н­ня то­вар­ної лі­ній­ки ЗЗР на рин­ку та по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції, що те­о­ре­ти­чно мо­же спри­чи­ни­ти зни­же­н­ня цін, при­найм­ні у ва­лю­тно­му ви­ра­жен­ні. «Зни­же­н­ня цін мо­жли­ве в іно­зем­ній ва­лю­ті че­рез кон­ку­рен­цію, про­те грив­не­ва вар­тість, швид­ше за все, бу­де ро­сти з огля­ду на не­ста­біль­ність на­ціо­наль­ної ва­лю­ти», — про­ко­мен­ту­вав він «Агро­Мар­ке­ту». До то­го ж, за сло­ва­ми Оста­пчу­ка, цьо­го се­зо­ну очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ім­пор­ту де­ше­вих ЗЗР, адже й да­лі за­сто­со­ву­ва­ти ви­со­ко­які­сні хі­мі­ка­ти до­зво­лять со­бі ли­ше ча­сти­на се­ре­дніх і ве­ли­ких під­при­ємств, дрі­бні ж ви­ро­бни­ки шу­ка­ти­муть аль­тер­на­ти­ви.

Не­вро­жай­ний по­да­ток

Якщо ж уря­до­ве рі­ше­н­ня про від­мі­ну лі­цен­зу­ва­н­ня ім­пор­ту ЗЗР сіль­го­спви­ро­бни­ки на со­бі вряд чи від­чу­ють, то під­ви­ще­н­ня вві­зно­го ми­та, зокре­ма й на агро­хі­мі­ка­ти, не прой­де для них не по­мі­че­ним. Мо­ва йде про За­кон Укра­ї­ни «Про за­хо­ди що­до де­ста­бі­лі­за­ції пла­ті­жно­го ба­лан­су Укра­ї­ни», під­три­ма­ний Вер­хов­ною Ра­дою та під­пи­са­ний Пре­зи­ден­том на­при­кін­ці гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку, який, зокре­ма, пе­ред­ба­чає вве­де­н­ня до­да­тко­во­го 5%-го ім­порт­но­го ми­та на ЗЗР. Якщо до ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­ну ми­то на ЗЗР ста­но­ви­ло 6,5%, то пі­сля на­бра­н­ня ним чин­но­сті під­ви­щи­ться до 11,5%. Пи­та­н­ня в то­му, ко­ли він на­бе­ре чин­но­сті. Згі­дно з чин­ною ре­дак- ці­єю за­ко­ну, ми­та під­ви­ща­ться «з мо­мен­ту опу­блі­ку­ва­н­ня рі­ше­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­до за­вер­ше­н­ня кон­суль­та­цій із міжнародними фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми». По­ки що та­ке рі­ше­н­ня опу­блі­ко­ва­не не бу­ло, і ко­ли це ста­не­ться — не­ві­до­мо.

Про­те без сум­ні­ву мо­жна ствер­джу­ва­ти, що під­ви­ще­н­ня ми­та по­тя­гне вверх за со­бою й ці­ни на ЗЗР для сіль­го­спви­ро­бни­ків. За оцін­кою ана­лі­ти­ка рин­ку ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії «Украгро­кон­салт» Ан­дрія Кі­ма, вар­тість ці­єї про­ду­кції зро­сте на 8–10%. «Збіль­ше­н­ня ми­та при­зве­де до зро­ста­н­ня вар­то­сті ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів, а, ура­хо­ву­ю­чи подаль­шу де­валь­ва­цію грив­ні, кін­це­ва ці­на на ЗЗР зро­сте на 8–10%. Якщо ж зга­да­ти, що ми­то бу­де під­ви­ще­не й на на­сі­н­ня та те­хні­ку, то в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті це при­зве­де до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті, бо агра­рії ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть те, що де­шев­ше, і під­ви­ще­н­ня цін на агро­про­ду­кцію», — упев­не­ний він.

Та­кож ек­сперт при­пу­стив, що по­ста­чаль­ни­ки ЗЗР, як і ми­ну­ло­го ро­ку, мо­жуть пі­ти на по­сту­пки по­стій­ним клі­єн­там, фіксуючи курс у роз­ра­хун­ку ці­ни на ЗЗР, на­да­ю­чи від­тер­мі­ну­ва­н­ня на опла­ту то­ва­ру, про­те вар­тість хі­мі­ка­тів усе одно бу­де по­мі­тно ви­щою, ніж рік то­му. У ре­зуль­та­ті ви­ро­бни­ки змен­шать за­сто­су­ва­н­ня ЗЗР, че­рез що зни­зи­ться й уро­жай­ність сіль­гос­пкуль­тур, про­гно­зу­ють в УКАБ.

Екс­пер­ти вва­жа­ють, що ска­су­ва­н­ня лі­цен­зії на ім­порт мо­же при­зве­сти до роз­ши­ре­н­ня то­вар­ної лі­ній­ки ЗЗР на рин­ку та по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.