Жи­то: на­шкреб­ти по за­сі­ках

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Окса­на ПИРОЖОК

Агро­ви­ро­бни­ки від­мов­ля­ю­ться від жи­та че­рез не­рен­та­бель­ність йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня. Ре­кор­дне ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ до 150 тис. га мо­же спро­во­ку­ва­ти де­фі­цит на рин­ку та йо­го по­до­рож­ча­н­ня на­сту­пно­го се­зо­ну. А по­ки що єди­ним по­зи­ти­вом си­ту­а­ції є збіль­ше­н­ня про­по­зи­ції жи­тньо­го хлі­ба со­ці­аль­них сор­тів у про­до­воль­чих ма­га­зи­нах че­рез де­ше­ви­зну жи­тньо­го бо­ро­шна.

У 2014 ро­ці в Укра­ї­ні ва­ло­вий уро­жай жи­та по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком зни­зив­ся на чверть — до 478,1 тис. тонн. Ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ, за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, спо­сте­рі­га­ло­ся у всіх обла­стях Укра­ї­ни. По­яс ви­ро­щу­ва­н­ня жи­та зо­се­ре­дже­но у пів­ні­чних ре­гіо­нах кра­ї­ни. За да­ни­ми кон­сал­тин­го­во­го агент­ства «Украгро­кон­салт», без­пе­ре­чне лі­дер­ство се­ред ви­ро­бни­ків ці­єї зер­но­вої завжди три­ма­ла Чер­ні­гів­ська область. Однак ми­ну­ло­го ро­ку че­рез змен­ше­н­ня площ під ці­єю куль­ту­рою май­же на тре­ти­ну (32%) цей ре­гіон по­сту­пив­ся пер­шим мі­сцем Во­лин­ській обла­сті. Жи­то ви­ті­сняє ку­ку­ру­дза, яка має стій­кий екс­порт­ний по­пит.

Тен­ден­ція до зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва ці­єї зер­но­вої куль­ту­ри в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду не­за­ле­жно­сті, і з 1990 ро­ку виробництво ско­ро­ти­ло­ся у по­над 2,5 ра­за. До то­го ж уро­жай жи­та в Укра­ї­ні фор­му­є­ться фа­кти­чно ози­ми­ми по­сі­ва­ми. Якщо під уро­жай 2013 ро­ку по­сів­ні пло­щі ста­но­ви­ли близь­ко 280 тис. га, то на­сту­пно­го се­зо­ну бу­ло за­сі­я­но ли­ше 187 тис. га (–33,9%). На­віть під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті на 13% (до 25,8 ц/га) ми­ну­ло­го ро­ку не до­по­мо­гло збе­рег­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на рів­ні 2013-го. Во­се­ни 2014 ро­ку, за да­ни­ми Держ­ста­ту, по­сів­ні пло­щі куль­ту­ри ста­но­ви­ли 149,6 тис. га, що на 25,4% мен­ше, ніж під уро­жай по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

Не­ве­ли­кі при­бу­тки

У ди­на­мі­ці по­сів­них площ під жи­том спо­сте­рі­га­є­ться пев­на ци­клі­чність: пі­сля трьох ро­ків ско­ро­че­н­ня площ із від­по­від­ним де­фі­ци­том і по­до­рож­ча­н­ням зер­на ці­єї куль­ту­ри за­зви­чай на­сту­пно­го ро­ку від­бу­ва­є­ться на­ро­ще­н­ня площ. Тоб­то во­се­ни 2015 ро­ку пі­сля «до­ро­го­го ро­ку» мо­жна очі­ку­ва­ти на­ро­ще­н­ня площ, від­ве­де­них ви­ро­бни­ка­ми під жи­то (ри­су­нок).

«До ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ під жи­том при­зве­ла низь­ка рен­та­бель­ність йо­го ви­ро­бни­цтва, яка в се­ре­дньо­му май­же вдві­чі ниж­ча за ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці, а в 2013 ро­ці че­рез зна­чне па­ді­н­ня цін на сіль­гос­пкуль­ту­ри жи­то вза­га­лі бу­ло зби­тко­вим, при­бу­тко­вість ста­но­ви­ла мі­нус 15% про­ти плюс 2,4% пше­ни­ці», — ствер­джує ко­ор­ди­на­тор мі­кро­еко­но­мі­чних до­слі­джень аген­ції AgriSurvey Ві­та­лій Кор­диш. Ще одним фа­кто­ром, який зни­жує інтерес ви­ро­бни­ків до ці­єї куль­ту­ри, є зна­чно ниж­ча вро­жай­ність, ніж в ін­ших зер­но­вих куль­тур. Так, у 2014 ро­ці вро­жай­ність жи­та ста­но­ви­ла 25,8 ц/га, то­ді як уро­жай­ність пше­ни­ці — 40,1 ц/га, а ячме­ню — 30,1 ц/га.

Низь­кий по­пит

За сло­ва­ми спе­ці­а­лі­ста — ана­лі­ти­ка ком­па­нії «Про­А­гро» Яро­сла­ва Ле­ви­цько­го, ско­ро­че­н­ня вро­жаю жи­та в остан­ні ро­ки та­кож зу­мов­ле­но низь­ким по­пи­том на зер­но­ву як із бо­ку ві­тчи­зня­них, так і за­кор­дон­них спо­жи­ва­чів. Об­ся­ги екс­пор­ту жи­та з Укра­ї­ни від­но­сно не­зна­чні по­рів­ня­но з вну­трі­шнім спо­жи­ва­н­ням. «У 2013/14 МР бу­ло екс­пор­то­ва­но всьо­го близь­ко 50 тис. тонн ці­єї куль­ту­ри. Цьо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку екс­порт­ний по­тен­ці­ал про­гно­зу­є­ться на рів­ні 45 тис. тонн, а за ли­пень-ли­сто­пад бу­ло ви­ве­зе­но близь­ко 10 тис. тонн жи­та», — за­зна­чив у коментарі «Агро­Мар­ке­ту» ана­лі­тик ІА «АПКІн­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко. Гео­гра­фія екс­пор­ту жи­та та­кож не над­то ши­ро­ка. За ре­зуль­та­та­ми 2013/14 МГ близь­ко 48% екс­порт­них пар­тій бу­ло по­став­ле­но до Латвії, близь­ко 45% за­ку­пи­ла Ве­ли­ко­бри­та­нія й іще 7% від­ван­та­же­но Ли­тві. За сло­ва­ми А. Ку­пчен­ка, вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня жи­та в Укра­ї­ні за остан­ні 5 ро­ків ста­но­ви­ло 440–600 тис. тонн за­ле­жно від ва­ло­во­го збо­ру. Про­до­воль­че спо­жи­ва­н­ня є до­ста­тньо ста­біль­ним й оці­ню­є­ться у 220–230 тис. тонн що­рі­чно. Ли­ше у 2011/12 МР та 2012/13 МР спо­сте­рі­га­ло­ся де­яке зни­же­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка (до 190 тис. тонн і 170 тис. тонн від­по­від­но). «У 2014/15 МР ми про­гно­зу­є­мо про­до­воль­че спо­жи­ва­н­ня жи­та на рів­ні 230 тис. тонн», — уто­чнив ек­сперт.

Оцін­ка кор­мо­во­го спо­жи­ва­н­ня жи­та ха­ра­кте­ри­зу­є­ться зни­жу­валь­ним трен­дом. Так, ще у 2011/12 МР, за оцін­ка­ми «АПК-Ін­форм», на кор­ми бу­ло ви­тра­че­но близь­ко 240 тис. тонн зер­на ці­єї куль­ту­ри, а на се­зон, що три­ває, цей по­ка­зник про­гно­зу­є­ться на рів­ні 120 тис. тонн. Це пов’яза­но на­сам­пе­ред зі змі­ною ра­ціо­ну та шир­шим ви­ко­ри­ста­н­ням у кор­мах ку­ку­ру­дзи, сої та шро­тів.

Ста­біль­на пе­ре­роб­ка

Ке­рів­ник асо­ці­а­ції «Укр­хліб­пром» Оле­ксандр Ва­силь­чен­ко під­твер­джує, що пе­ре­роб­ка жи­та на бо­ро­шно в остан­ні кіль­ка ро­ків сут­тє­во не змі­ню­є­ться. Крім то­го, ці­на жи­тньо­го бо­ро­шна по­рів­ня­но з пше­ни­чним є ста­біль­ною. «Тут усе за­ле­жить від пше­ни­ці, сьо­го­дні во­на до­рож­чає на бір­жах, від­по­від­но, під­ви­щу­є­ться ці­на пше­ни­чно­го бо­ро­шна, яке з ча­сом по­тя­гне за со­бою і жи­тнє. Ни­ні ці­на на жи­тнє бо­ро­шно до­во­лі низь­ка й за­до­воль­няє ви­ро­бни­ків хлі­ба», — роз­по­вів ек­сперт. Ра­зом із тим ві­тчи­зня­ні пе­ка­рі на на­ра­дах у Мі­на­гро­по­лі­ти­ки ча­сто став­лять пи­та­н­ня про збіль­ше­н­ня ва­ло­во­го збо­ру жи­та до 700– 800 тис. тонн, щоб убез­пе­чи­ти се­бе від ці­но­вих ко­ли­вань.

Ці­но­ві про­гно­зи

За да­ни­ми аген­ції AgriSurvey, се­ре­дня ці­на на жи­то ми­ну­ло­го ро­ку бу­ла 1471 грн/т і по­рів­ня­но з 2013-м май­же не змі­ни­ла­ся (1417 грн/т) на від­мі­ну від екс­пор­то­о­рі­єн­тов­них сіль­гос­пкуль­тур, про­те со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва че­рез де­валь­ва­цію грив­ні зна­чно зро­сла. Яро­слав Ле­ви­цький уто­чнює, що в сі­чні го­спо­дар­ства про­по­ну­ва­ли жи­то за ціною 1800–2100 грн/т, по­ку­пці ж го­то­ві бу­ли да­ва­ти не біль­ше як 2000 грн/т. По­рів­ня­но із сі­чнем 2014 ро­ку се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції за рік зро­сла при­бли­зно на 600 грн/т, але, зва­жа­ю­чи, що за цей час грив­ня зне­ці­ни­ла­ся по­над удві­чі, то фа­кти­чно від­бу­ло­ся не зро­ста­н­ня, а зни­же­н­ня вар­то­сті. «Ці­на у цьо­му се­зо­ні низь­ка, то­му по­то­чно­го ро­ку жи­то ми не ви­ро­щу­є­мо, — роз­по­вів го­лов­ний агро­ном ком­па­нії «Ве­га Агро» Ві­ктор Пе­тра­шен­ко. — Під уро­жай 2014 ро­ку сі­я­ли 330 га жи­та, але “в плюс” ви­йшли зав­дя­ки вро­жай­но­сті, се­ре­дній по­ка­зник ста­но­вив 5,8 т/га. Цю куль­ту­ру ви­ро­щу­ють на дер­но­во-підзо­ли­стих ґрун­тах, для Жи­то­мир­ської обла­сті, де роз­мі­ще­не на­ше го­спо­дар­ство, — під­хо­дить, то­му за­ці­кав­ле­ність у йо­го ви­ро­щу­ван­ні є, от тіль­ки ці­на низь­ка».

Ек­сперт зер­но­во­го рин­ку «Украгро­кон­салт» Єлизавета Ма­ли­шко уто­чнює, що зро­ста­н­ня цін на жи­то по­то­чно­го се­зо­ну стри­му­ва­ло­ся до­сить ви­со­ки­ми пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми. У но­вий се­зон Укра­ї­на ввій­де вже без та­ких зна­чних за­па­сів, то­му й по­до­рож­ча­н­ня обіцяє бу­ти більш стрім­ким.

Зва­жа­ю­чи на ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ ози­мо­го жи­та, в аген­ції AgriSurvey про­гно­зу­ють уро­жай цьо­го ро­ку на рів­ні 380 тис. тонн, ре­зуль­тат не ду­же вті­шний по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чним. «З ура­ху­ва­н­ням ниж­чої ці­ни на жи­то по­рів­ня­но з пше­ни­цею (на сьо­го­дні се­ре­дня ці­на про­по­зи­ції (EXW) на жи­то ста­но­вить 1800 грн/т, а на пше­ни­цю 3-го кла­су — 3200 грн/т), мо­жна очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня по­пи­ту на жи­то для ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна для со­ці­аль­них сор­тів хлі­ба», — вва­жає Ан­дрій Ку­пчен­ко. Це осо­бли­во акту­аль­но на фо­ні то­таль­но­го по­до­рож­ча­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів. Очі­ку­ва­ний де­фі­цит жи­та цьо­го ро­ку мо­же зу­мо­ви­ти зро­ста­н­ня цін на куль­ту­ру і, як на­слі­док, за­без­пе­чи­ти під­ви­ще­н­ня при­ва­бли­во­сті цьо­го се­гмен­та зер­но­во­го рин­ку. Від­по­від­но, уже че­рез рік мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на по­сту­по­ве збіль­ше­н­ня по­сі­вів куль­ту­ри, хоч сут­тє­во­го рив­ка тут, швид­ше за все, не від­бу­де­ться.

До ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ під жи­том при­зве­ли низь­ка рен­та­бель­ність йо­го ви­ро­бни­цтва, низь­кий по­пит і не­ви­со­ка вро­жай­ність

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.