Про вина дер­жа­ви

AgroMarket - - РИНКИ - На­та­лія Гузенко

Втра­та Кри­му дає шанс укра­їн­ським ви­но­ро­бам й по­збав­ляє збу­ту ба­га­тьох ви­ро­бни­ків ви­но­гра­ду.

З оку­па­ці­єю Кри­му Укра­ї­на втра­ти­ла пра­кти­чно по­ло­ви­ну ви­ро­бле­но­го нею вина: за да­ни­ми асо­ці­а­ції «Ви­но­гра­да­рі та ви­но­ро­би Укра­ї­ни», за 11 мі­ся­ців 2014 ро­ку в Укра­ї­ні ви­ро­бле­но 8,7 млн дал ви­но­гра­дно­го вина. Хо­ча ще у 2013 ро­ці цей по­ка­зник ста­но­вив 15,4 млн. Ско­ро­ти­ло­ся й виробництво ви­но­гра­ду: за да­ни­ми Держ­ста­ту, у 2014 ро­ці на ви­но­ма­те­рі­ал бу­ло пе­ре­ро­бле­но 229 тис. тонн, то­ді як у 2013-му — 425 тис. тонн.

Втра­та ча­сти­ни грав­ців обіцяє тим, хто за­ли­шив­ся, мо­жли­вість збе­рег­ти й на­віть збіль­ши­ти свої про­да­жі. І це в умо­вах ско­ро­че­н­ня по­пи­ту. Однак си­ту­а­цію по­гір­шує якість укра­їн­сько­го ви­но­ма­те­рі­а­лу, яка не завжди від­по­від­ає ви­мо­гам ви­но­ро­бів, і від­су­тність дер­жав­ної під­трим­ки не­ве­ли­ких і се­ре­дніх ви­ро­бни­ків вина та ви­но­гра­ду.

У по­шу­ках збу­ту

«Біль­шою мі­рою ане­ксія Кри­му все ж від­би­ла­ся на ви­но­гра­дар­ських го­спо­дар­ствах ма­те­ри­ко­вої зо­ни. Ба­га­то хто з них ви­ро­щу­вав ви­но­град і ви­ро­бляв ви­но­ма­те­рі­ал під кон­кре­тні крим­ські ком­па­нії», — роз­по­вів го­ло­ва Асо­ці­а­ції «Ви­но­гра­да­рів та ви­но­ро­бів Укра­ї­ни» Сер­гій Ми­хай­ле­чко. За йо­го сло­ва­ми, істо­ри­чно скла­ло­ся, що най­біль­ші під­при­єм­ства вто­рин­но­го ви­но­роб­ства роз­та­шо­ва­ні в Кри­му, де кіль­кість пло­до­но­сних ви­но­гра­дни­ків не до­зво­ляє за­до­воль­ни­ти по­пит. То­му рі­зни­ця ком­пен­су­ва­ла­ся ба­га­то в чо­му за ра­ху­нок про­ду­кції оде­ських, хер­сон­ських і ми­ко­ла­їв­ських ви­но­гра­да­рів.

Із ве­сни 2014 ро­ку ме­жа між ма­те­ри­ком й остро­вом бу­ла від­кри­та до пе­ре­ве­зень ви­но­ма­те­рі­а­лу ли­ше си­ту­а­тив­но. Пи­та­н­ня про її пе­ре­ти­ни фа­кти­чно ви­рі­шу­ва­ло­ся по ко­жній ма­ши­ні окре­мо в ру­чно­му ре­жи­мі. У якийсь мо­мент, ка­же пан Ми­хай­ле­чко, над ви­но­гра­да­ря­ми на­ви­сла сер­йо­зна за­гро­за за­ли­ши­ти­ся з не­ре­а­лі­зо­ва­ним ви­но­ма­те­рі­а­лом пе­ред зби­ра­н­ням і пе­ре­роб­кою но­во­го вро­жаю. «На­скіль­ки нам ві­до­мо, вда­ло­ся уни­кну­ти то­таль­но­го про­ва­лу ре­а­лі­за­ції. Важ­ко щось про­гно­зу­ва­ти, оскіль­ки в будь-який мо- мент пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­ру з бо­ку ма­те­ри­ка мо­же бу­ти пов­ні­стю при­пи­не­ним. На жаль, у цьо­му ра­зі ви­но­гра­да­рям бу­де ду­же важ­ко зна­йти по­ку­пців на вну­трі­шньо­му рин­ку, ура­хо­ву­ю­чи, що виробництво по­стій­но па­дає», — упев­не­ний го­ло­ва Асо­ці­а­ції.

До то­го ж ви­но­ро­би ка­жуть про де­фі­цит на укра­їн­сько­му рин­ку які­сних ма­те­рі­а­лів. «Сьо­го­дні на рин­ку ве­ли­кий на­дли­шок укра­їн­сько­го ви­но­ма­те­рі­а­лу. У біль­шій сво­їй ма­сі він по­сту­па­є­ться і за ціною, і за які­стю ім­порт­ній си­ро­ви­ні», — роз­по­ві­ла Те­тя­на Тол­ма­чо­ва, на­чаль­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу ТМ «Ко­ло­ніст». Її сло­ва під­твер­джує й ко­ле­га — ди­ре­ктор зі зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю До­му ма­ро­чних ко­нья­ків «Тав­рія» Сер­гій Мартинюк, за сло­ва­ми яко­го, в Укра­ї­ні завжди був де­фі­цит си­ро­ви­ни для ви­но­роб­ства. «По­трі­бно ро­зу­мі­ти, якої яко­сті це си­ро­ви­на, який її сор­то­вий склад. На­ша ком­па­нія, на­при­клад, ви­ро­бляє ко­ньяк тіль­ки із сор­то­во­го ви­но­гра­ду пев­них сор­тів. Ще більш чу­тли­вим до яко­сті си­ро­ви­ни є вин­не виробництво. То­му не­має пря­мо­го зв’яз­ку між ви­віль­не­ни­ми си­ро­вин­ни­ми ре­сур­са­ми та ви­ро­бни­цтвом», — про­ко­мен­ту­вав Мартинюк. За йо­го сло­ва­ми, «Тав­рія» у 2014 ро­ці на­ро­сти­ла виробництво на 107% по від­но­шен­ню до 2013-го, це при то­му, що об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ко­нья­ку в 2014 ро­ці в ма­те­ри­ко­вих ви­ро­бни­ків впа­ли при­бли­зно на 12%.

Про тру­дно­щі збу­ту ка­жуть і фер­ме­ри, для яких це бу­ло про­бле­мою і в ча­си, ко­ли Укра­ї­на ще бу­ла з Кри­мом. «Ми 2014 ро­ку весь наш уро­жай фа­кти­чно роз­да­ли пра­ців­ни­кам — не змо­гли йо­го тол­ком про­да­ти. Та­кі са­мі про­бле­ми і в ба­га­тьох ін­ших зна­йо­мих ме­ні ви­но­гра­да­рів», — ка­же ди­ре­ктор за­по­різь­ко­го ТОВ «Оль­вія» Ана­то­лій Ти­хо­вод. Скар­жа­ться фер­ме­ри й на ці­ну. «На­віть якщо ви­но­град вда­є­ться про­да­ти, за­во­ди про­по­ну­ють ду­же низь­кі ці­ни, по­си­ла­ю­чись на вій­ну. При­йма­ють ви­но­град за ціною, ниж­чою ніж со­ло­ма. Якщо ви­но­град сор­ту Мер­ло ра­ні­ше ко­шту­вав 3,5 грн за кі­ло­грам, то у 2014 ро­ці йо­го ку­пу­ва­ли по 1,1 грн. І це за се­ре­дньої со­бі­вар­то­сті у дві грив­ні», — роз­по­від­ає оде­ський фер­мер Дми­тро Ан­дрє­єв.

За сло­ва­ми Сер­гія Ми­хай­ле­чка, по­гір­шує си­ту­а­цію й те, що по­чи­на­ю­чи з 2012 ро­ку фа­кти­чно зу­пи­не­ні всі ви­пла­ти ком­пен­са­цій ви­но­гра­да­рям із фон­ду Збо­ру на роз­ви­ток ви­но­гра­дар­ства, са­дів­ни­цтва та хме­ляр­ства, що при­зве­ло до про­валь­ної кам­па­нії за­кла­да­н­ня но­вих на­са­джень у 2013–2014 рр. Ди­ре­ктор ПрАТ «При­ду­най­ське» Ві­ктор Дим­чев роз­по­від­ає, що ін­ве­сти­ції в один ге­ктар ви­но­гра­дни­ків на сьо­го­дні ся­га­ють 25 тис. до­ла­рів. За йо­го сло­ва­ми, тіль­ки в Оде­ській обла­сті по­над ти­ся­чу ге­кта­рів зем­лі під­го­тов­ле­но під ви­но­гра­дни­ки, але лю­ди не ри­зи­ку­ють роз­по­ча­ти їх за­кла­да­н­ня.

Пло­щі ви­но­гра­дни­ків ско­ро­чу­ю­ться. За да­ни­ми Держ­ста­ту, тіль­ки за два ро­ки — із 2011-го по 2013-й — їх пло­ща змен­ши­ла- ся з 84 до 75 тис. га. Та­кож ско­ро­чу­є­ться й кіль­кість роз­плі­дни­ків. «Якщо у 2006 ро­ці са­джан­ці ви­ро­щу­ва­ли 70 під­при­ємств, то сьо­го­дні тіль­ки три. Та й про­да­жі по­стій­но па­да­ють: 2013-го, на­при­клад, на­ша ком­па­нія про­да­ла 530 тис. са­джан­ців, а ми­ну­ло­го — тіль­ки 200 тис., — роз­по­вів пан Дим­чев. За йо­го сло­ва­ми, у ці­ло­му по га­лу­зі за остан­ній рік за­ли­ши­ли­ся не­про­да­ни­ми близь­ко 850 тис. ви­ро­ще­них са­джан­ців. По­став­ки в Ро­сію та Крим, ку­ди йшла зна­чна ча­сти­на про­ду­кції укра­їн­ських роз­плі­дни­ків, ви­яви­ли­ся за­бло­ко­ва­ни­ми, а ін­шо­го рин­ку ком­па­нії не зна­йшли. І це все при то­му, на­га­дує ди­ре­ктор «При­ду­най­сько­го» го­спо­дар­ства, що укра­їн­ські ви­ро­бни­ки са­джан­ців — остан­ні в СНД, і їх про­ду­кцію ку­пу­ють на­віть у тра­ди­цій­но ви­но­ро­бній Гру­зії. Зокре­ма, у не­що­дав­ній зу­стрі­чі мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­ксія Пав­лен­ка з по­слом Гру­зії в Укра­ї­ні Мі­ха­ї­лом Укле­бою укра­їн­ська сто­ро­на за­яви­ла про го­тов­ність екс­пор­ту­ва­ти в Гру­зію близь­ко 1 млн ви­но­гра­дних са­джан­ців.

Бо­роть­ба за ве­ли­ких

Зни­кне­н­ня та­ко­го ве­ли­ко­го грав­ця на вин­но­му рин­ку Укра­ї­ни, як Крим, да­ло шанс мо­ло­дим ви­но­ро­бням, що на ма­те­ри­ку, за­яви­ти про се­бе, упев­не­на Те­тя­на Тол­ма­чо­ва. На­при­клад, ТМ «Ко­ло­ніст», «Вина кня­зя Тру­бе­цько­го», «Бей­ку­шем Вай­не­рі», «Вина Гу­лі­є­ва» роз­ра­хо­ву­ють за­во­ю­ва­ти сво­го спо­жи­ва­ча й тро­хи збіль­ши­ти свою час­тку на вин­но­му рин­ку. Однак та­ких ви­но­ро­бних під­при­ємств зна­чно мен­ше, ніж мо­гло б бу­ти. У пер­шу чер­гу це пов’яза­но з тим, що за пра­во опто­вої тор­гів­лі ком­па­нії ма­ють за­пла­ти­ти 500 тис. гри­вень. «На­ша ком­па­нія має кіль­ка де­ся­тків ге­кта­рів, щоб за­пла­ти­ти за лі­цен­зію, нам по­трі­бно за­кла­сти всі на­ші акти­ви, взя­ти кре­дит у бан­ку й за­пла­ти­ти йо­го за один рік. А на дру­гий рік ого­ло­си­ти се­бе бан­кру­том, то­му що ку­пи­ти лі­цен­зію зно­ву й за­пла­ти­ти кре­ди­ти за по­пе­ре­днім ми не змо­же­мо», — ка­же фер­мер із се­ла Ша­бо Оле­ксандр Яро­вий. За йо­го сло­ва­ми, во­ни ви­ро­бля­ють ви­но та про­да­ють йо­го в се­бе або че­рез не­ве­ли­кі ма­га­зин­чи­ки, бо ви­ста­ви­ти з вла­сною ети­ке­ткою в роз­дро­бі пра­ва у них не­має.

Цьо­го ро­ку чи­сло ви­ро­бни­ків мо­же ще ско­ро­ти­ти­ся. На­при­кін­ці 2014 ро­ку де­пу­та­ти «Са­мо­по­мо­чі» та Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка іні­ці­ю­ва­ли за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 15 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і обі­гу спир­ту ети­ло­во­го, ко­нья­чно­го і пло­до­во­го, ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів (що­до збіль­ше­н­ня роз­мі­рів пла­ти за лі­цен­зії на пра­во опто­вої чи роз­дрі­бної тор­гів­лі ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми та тю­тю­но­ви­ми ви­ро­ба­ми», який пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня опла­ти за опто­ву тор­гів­лю ал­ко­голь­ної про­ду­кції вп’яте­ро — до 2,5 млн грн. «Одно­зна­чно за­кри­ю­ться мо­ло­ді й ду­же перспективні під­при­єм­ства, що ви­ро­бля­ють від 100–300 тис. пля­шок на рік. Які пла­тять податки в бю­джет, роз­ви­ва­ють вин­ний ту­ризм, за­са­джу­ють но­ві ви­но­гра­дни­ки, за­без­пе­чу­ють но­ви­ми ро­бо­чи­ми мі­сця­ми мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів, яким, як ви­яви­ло­ся, пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні у сфе­рі ви­но­роб­ства про­сто не­має де», — упев­не­на Те­тя­на Тол­ма­чо­ва. За її сло­ва­ми, на най­ближ­чі 50 ро­ків мо­жна бу­де за­бу­ти про по­яву но­вих під­при­ємств ви­но­роб­ства, які б, сво­єю чер­гою, роз­ви­ва­ли кон­ку­рен­то­спро­мо­жність і цим по­лі­пшу­ва­ли якість ви­ро­бле­но­го в Укра­ї­ні.

На дум­ку Асо­ці­а­ції, на си­ту­а­цію у ви­но­ро­бно­му ви­ро­бни­цтві і, від­по­від­но, на вин­но­му рин­ку Укра­ї­ни основ­ний вплив ма­ють та­кі фа­кто­ри, як дер­жав­на по­да­тко­ва по­лі­ти­ка та рі­вень ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня. «Як ми зна­є­мо, згі­дно з прийня­тим бю­дже­том на 2015 рік, зро­ста­н­ня до­хо­ду в на­се­ле­н­ня не пе­ред­ба­че­но, ба біль­ше, ми очі­ку­є­мо подаль­ше па­ді­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті. Від­по­від­но, нам по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся до ще біль­шо­го па­ді­н­ня по­пи­ту», — до­дає пан Ми­хай­ле­чко. За йо­го сло­ва­ми, у 2015 ро­ці на­дзав­да­н­ня для ви­но­гра­дар­сько-ви­но­ро­бної га­лу­зі — про­сто ви­жи­ти.

Зни­кне­н­ня Кри­му з вин­но­го рин­ку Укра­ї­ни да­ло ве­ли­кий шанс мо­ло­дим ви­но­ро­бам з ма­те­ри­ка за­яви­ти про се­бе

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.