Мо­ло­ко: пер­спе­кти­ви в екс­пор­ті

AgroMarket - - ТРЕНДИ, КАДРИ - Дми­тро СІ­МО­НОВ

Ре­зуль­тат ро­бо­ти мо­ло­чної га­лу­зі у 2015 ро­ці за­ле­жа­ти­ме від осво­є­н­ня но­вих рин­ків збу­ту.

До­не­дав­на основ­ним про­ду­ктом, який на­ші мо­ло­чні пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства про­да­ва­ли за кор­дон, був твер­дий сир. Однак із за­кри­т­тям ро­сій­сько­го рин­ку він втра­тив своє зна­че­н­ня як екс­порт­ний про­дукт №1. У 2014 ро­ці Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 66 тис. тонн твер­до­го си­ру, що на 23 т мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку, й на 11 т мен­ше, ніж 2012-го. На­то­мість мо­ло­ко­пе­ре­ро­бна га­лузь на 73% на­ро­сти­ла екс­порт те­хні­чно­го ка­зе­ї­ну, у 2,2 ра­за — екс­порт су­хо­го мо­ло­ка і в 3,7 ра­за — вер­шко­во­го ма­сла. Що­до остан­ньо­го, то ми­ну­ло­го ро­ку йо­го за­галь­не виробництво в кра­ї­ні зро­сло на 23 т по­рів­ня­но з 2013 ро­ком і ся­гну­ло по­зна­чки 114 тис. тонн. Та­ким чи­ном, по­при скла­дну рин­ко­ву кон’юн­кту­ру уча­сни­ки мо­ло­чно­го рин­ку в ці­ло­му по­зи­тив­но оці­ню­ють ре­зуль­та­ти ро­бо­ти у 2014 ро­ці. Що­до пер­спе­ктив, то за­га­лом во­ни та­кож опти­мі­сти­чні, хо­ча будь-який ек­сперт сьо­го­дні сві­до­мий то­го, що ро­би­ти про­гно­зи під час вій­ни — осо­бли­во нев­дя­чна спра­ва.

Су­хе мо­ло­ко за­мість ма­сла

На дум­ку еко­но­мі­ста де­пар­та­мен­ту те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва ФАО Ан­дрія Яр­ма­ка, за­галь­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка у 2015 ро­ці мо­жуть зни­зи­ти­ся на 0,5–1,5%. Одна з при­чин — змен­ше­н­ня по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Зокре­ма, у го­спо­дар­ствах на­се­лен- ня во­но мо­же ско­ро­ти­ти­ся на 3,5– 4%,а в сіль­госп­під­при­єм­ствах — на 2–2,5%. Про­те по­го­лів’я змен­шу­ва­ти­ме­ться на­сам­пе­ред у най­слаб­ших го­спо­дар­ствах. В ефе­ктив­них, нав­па­ки, від­по­від­но до про­гно­зу, по­го­лів’я зро­сте на 4–4,5%, а про­ду­ктив­ність збіль­ши­ться на 8–9%. Та­ким чи­ном, роз­ме­жу­ва­н­ня між слаб­ки­ми та силь­ни­ми грав­ця­ми ста­не ще чі­ткі­шим.

Що сто­су­є­ться стру­кту­ри ви­ро­бни­цтва, то в 2015 ро­ці про­дов­жа­ться тенденції, які роз­по­ча­ли­ся ми­ну­ло­го ро­ку. Виробництво твер­до­го си­ру ско­ро­чу­ва­ти­ме­ться, то­ді як су­хо­го мо­ло­ка та ма­сла — збіль­ши­ться. Якщо ка­за­ти про про­ду­кцію з не­зби­ра­но­го мо­ло­ка, яка май­же вся спо­жи­ва­є­ться на вну­трі­шньо­му рин­ку, то її ви­пуск під­при­єм­ства нав­ряд чи на­ро­стять. «Бу­де ве­ли­ким успі­хом, якщо ми втри­ма­є­мо виробництво про­ду­кції із не­зби­ра­но­го мо­ло­ка на рів­ні 2014 ро­ку», — вва­жає го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів Спіл­ки мо­ло­чних під­при­ємств Укра­ї­ни Ва­дим Ча­га­ров­ський.

За­га­лом об­ся­ги ви­ро­бни­цтва мо­ло­чних про­ду­ктів по­то­чно­го ро­ку бу­дуть біль­ши­ми, ніж мо­же спо­жи­ти вну­трі­шній ри­нок, че­рез зни­же­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті. То­му пе­ре­ро­бни­ки й да­лі шу­ка­ють но­ві рин­ки збу­ту. За сло­ва­ми па­на Ча­га­ров­сько­го, укра­їн­ські під­при­єм­ства по­ча­ли екс­пор­ту­ва­ти свою про­ду­кцію в низ­ку азій­ських й афри­кан­ських кра­їн. На­ра­зі та­кож три­ва­ють пе­ре­го­во­ри з Ки­та­єм, але про пев­ні ре­зуль­та­ти по­ки що го­во­ри­ти за­ра­но. Якщо до квіт- ня ми­ну­ло­го ро­ку Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла бі­ло­ру­ські мо­ло­чні про­ду­кти, то сьо­го­дні Бі­ло­ру­сія са­ма ку­пує український сир, оче­ви­дно, з ме­тою ре­екс­пор­ту на ро­сій­ський ри­нок.

Шлях у Єв­ро­пу

Окре­ме пи­та­н­ня — екс­порт ві­тчи­зня­ної мо­ло­чної про­ду­кції в кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Ми­ну­ло­го ро­ку єв­ро­ко­мі­са­ри пе­ре­ві­ри­ли п’ять укра­їн­ських мо­ло­чних під­при­ємств. Ві­до­мо, що сер­йо­зних за­ува­жень до їхньої ро­бо­ти не­має. Про­те офі­цій­ний звіт в Укра­ї­ні очі­ку­ють не ра­ні­ше ніж у кві­тні-трав­ні. І ли­ше то­ді (якщо звіт ви­яви­ться по­зи­тив­ним) на­ші під­при­єм­ства змо­жуть по­ста­ча­ти свою про­ду­кцію на рин­ки ЄС.

Про­те уча­сни­ки рин­ку див­ля­ться на ці пер­спе­кти­ви без зай­во­го опти­мі­зму. Пер­ша, але не най­го­лов­ні­ша про­бле­ма, — об­сяг квот. «Ті кво­ти, що існу­ють, — це зде­біль­шо­го іро­нія на спів­пра­цю, ніж са­ма спів­пра­ця», — від­вер­то за­зна- чає Ва­дим Ча­га­ров­ський. Кво­та на мо­ло­чну про­ду­кції із не­зби­ра­но­го мо­ло­ка ста­но­вить 8000 т на рік, а на мо­ло­ко та ма­сло — по 1500 т.

Хо­ро­ша но­ви­на для мо­ло­ча­рів полягає в то­му, що, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства із єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Вла­ди­са­ви Ру­ти­цької, мі­ні­стер­ству вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся з ко­ле­га­ми із ЄС, що укра­їн­ські під­при­єм­ства ма­ти­муть змо­гу ви­ко­ри­ста­ти весь об­сяг квот на по­то­чний рік, не­за­ле­жно від то­го, ко­ли са­ме во­ни отри­ма­ють офі­цій­ний до­звіл на по­став­ки до ЄС.

Дру­га, більш ва­жли­ва про­бле­ма, полягає в то­му, що кво­ти са­мі по со­бі не га­ран­ту­ють ви­хід на зов­ні­шні рин­ки. Узя­ти, на­при­клад, твер­ді си­ри. На цю ка­те­го­рію, до ре­чі, вза­га­лі не вста­нов­ле­но квот, тоб­то те­о­ре­ти­чно, за на­яв­но­сті до­зво­лу їх мо­жна екс­пор­ту­ва­ти у Єв­ро­пу скіль­ки зав­го­дно. Про­те це те­о­ре­ти­чно. На пра­кти­ці ри­нок ЄС дав­но сфор­му­вав­ся, і «про­ти­сну­ти­ся» на ньо­го укра­їн­сько­му про­ду­кту над­зви­чай­но важ­ко, якщо вза­га­лі мо­жли­во. Зре­штою, на­віть якщо на­ші під­при­єм­ства на­ла­го­дять ви­го­тов­ле­н­ня грю­є­ру, пар­ме­за­ну чи ін­шо­го зна­но­го у Єв­ро­пі сор­ту, во­ни не ма­ти­муть пра­ва ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го зви­чну на­зву. От­же, по­трі­бно ви­хо­ди­ти з но­вою на­звою, а це ще біль­ше утру­днює й без то­го не­про­сту за­да­чу.

Три мо­жли­во­сті

Утім, не все так без­на­дій­но — у ЄС існу­ють ні­ші, за які укра­їн­ські пе­ре­ро­бни­ки мо­жуть по­зма­га­ти­ся. Ва­дим Ча­га­ров­ський ви­ді­ляє при­найм­ні їх три. Пер­ша з них — се­гмент b2b. На­ра­зі Бі­ло­цер­ків­ський мо­ло­чний ком­бі­нат успі­шно ви­ро­бляє мо­ло­чні су­мі­ші для мо­ро­зи­ва та ко­ктей­лів «Мак­до­нальдс» і не ли­ше в Укра­ї­ні, а та­кож у Гру­зії, Бі­ло­ру­сії, Мол­до­ві й Азер­бай­джа­ні. По­ді­бну спів­пра­цю на­ші пе­ре­ро­бни­ки мо­жуть на­ла­го­ди­ти з ме­ре­жа­ми KFC або Starbucks. Адже пі­сля де­валь­ва­ції грив­ні на­ші під­при­єм­ства мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти єв­ро­пей­ським пар­тне­рам до­сить ці­ка­ві та ви­гі­дні умо­ви.

Дру­га мо­жли­вість — виробництво мо­ло­чної про­ду­кції під privat lable для єв­ро­пей­ських тор­го­вих ме­реж. Зре­штою, тре­тя ні­ша — це ло­каль­ні рин­ки укра­їн­ських мі­гран­тів у та­ких кра­ї­нах, як Італія, Іспа­нія та де­яких ін­ших.

За екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми, мо­ло­чна га­лузь втра­ти­ла що­най­мен­ше 1,5 млрд гри­вень фі­нан­со­вих ре­сур­сів. У та­ких умо­вах успіх мо­ло­чної га­лу­зі зна­чною мі­рою за­ле­жить від то­го, чи змо­жуть на­ші під­при­єм­ства осво­ї­ти но­ві екс­порт­ні рин­ки.

Пі­сля за­кри­т­тя ро­сій­сько­го рин­ку для укра­їн­ських мо­ло­чних про­ду­ктів ві­тчи­зня­ні мо­ло­ча­рі шу­ка­ють но­ві рин­ки збу­ту в афри­кан­ських й азій­ських кра­ї­нах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.