Ке­ру­ва­ти із цен­тру

AgroMarket - - ТРЕНДИ, КАДРИ - За­пи­са­ла На­та­лія ГУЗЕНКО

Пи­та­н­ня по­шу­ку пра­ців­ни­ків у «При­ват-Агро­Хол­дин­гу» ви­рі­ши­ли ра­ди­каль­но. Ком­па­нія не по­тре­бує ка­дрів із мі­ста на мі­сцях, оскіль­ки всі адмі­ні­стра­тив­ні на­пря­ми цен­тра­лі­зо­ва­ні в ке­ру­ю­чій ком­па­нії, а в ре­гіо­нах фун­кціо­ну­ють ли­ше ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки. От­же, ке­рів­ни­ки під­при­єм­ства ма­ють змо­гу скон­цен­тру­ва­ти­ся на ви­ро­бни­цтві та до­ся­га­ти ви­со­ких по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті, не ви­тра­ча­ю­чи ча­су на ви­рі­ше­н­ня адмі­ні­стра­тив­них й ор­га­ні­за­цій­них зав­дань (на­при­клад, пла­те­жів, скла­да­н­ня бю­дже­тів, юри­ди­чних пи­тань то­що). А ке­ру­ю­ча ком­па­нія, сво­єю чер­гою, має змо­гу від­сте­жи­ти ви­ко­на­н­ня зав­да­н­ня від мо­мен­ту ви­да­чі до пов­но­го за­вер­ше­н­ня. «Та­ким чи­ном, на мі­сцях нам по­трі­бні агро­но­ми, ме­ха­ні­ки, ме­ха­ні­за­то­ри, зоо­те­хні­ки та ве­тлі­ка­рі. Зде­біль­шо­го пра­ців­ни­ки цих на­пря­мів — жи­те­лі сіль­ської мі­сце­во­сті», — роз­по­від­ає Юлія Кон­стан­ти­нов­ська, на­чаль­ник від­ді­лу управ­лі­н­ня пер­со­на­лом «При­ват-Агро­Хол­дин­гу». На­га­да­є­мо, що ми за­по­ча­тку­ва­ли ру­бри­ку в га­зе­ті «Агро­Мар­кет» — «П’ять за­пи­тань до ди­ре­кто­ра пер­со­на­лу», де на най­по­пу­ляр­ні­ші за­пи­та­н­ня шу­ка­чів ро­бо­ти від­по­від­а­ти­муть най­кра­щі ке­рів­ни­ки HR-від­ді­лів аграр­них під­при­ємств Укра­ї­ни. Во­ни роз­ка­жуть, яких спе­ці­а­лі­стів шу­ка­ють, які ви­мо­ги ви­су­ва­ють, які в ком­па­нії існу­ють мо­ти­ва­цій­ні па­ке­ти й про­гра­ми під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції та на­вча­н­ня, чим від­рі­зня­ю­ться по­шу­ки пер­со­на­лу в га­лу­зі АПК від ін­ших сфер, та чо­го во­ни на­вчи­ли­ся са­мі, пра­цю­ю­чи на аграр­но­му під­при­єм­стві.

Про що вам по­стій­но до­во­ди­ться ду­ма­ти, пра­цю­ю­чи HR в аграр­ній ком­па­нії? І чо­го б ви не зна­ли, не при­йшов­ши у цю га­лузь?

— На мою дум­ку, зав­да­н­ня на­чаль­ни­ка від­ді­лу управ­лі­н­ня пер­со­на­лом агро­ком­па­нії або ка­дро­ви­ка ком­па­нії з ін­шою спе­ци­фі­кою не осо­бли­во рі­зня­ться. Я по­стій­но ду­маю над тим, як бу­ти «ефе­ктив­ним бу­фе­ром» між ін­те­ре­са­ми акціо­не­рів і пра­ців­ни­ків, як мо­ти­ву­ва­ти спів­ро­бі­тни­ків пра­цю­ва­ти й до­ся­га­ти по­став­ле­них зав­дань у по­то­чних скла­дних по­лі­ти­чних (а від­по­від­но, пси­хо­ло­гі­чних) умо­вах, як які­сно та своє­ча­сно за­кри­ва­ти ва­кан­сії, опти­мі­зу­ва­ти низ­ку бі­знес-про­це­сів… А що­до то­го, про що я ді­зна­ла­ся, ко­ли при­йшла пра­цю­ва­ти в агро­се­ктор, то те­пер я знаю, як ба­га­то ва­жать для отри­ма­н­ня ре­зуль­та­ту по­го­дні умо­ви, який ма­ють ви­гляд по­ля на­ве­сні та які сма­чні зер­ня­та пше­ни­ці в пе­рі­од вос­ко­вої сти­гло­сті.

Як і де ви шу­ка­є­те пер­со­нал? На­скіль­ки від­рі­зня­ю­ться те­хно­ло­гії по­шу­ку пер­со­на­лу се­ре­дньої лан­ки від по­шу­ку то­пів?

— Ми вда­є­мо­ся до рі­зних ме­то­дів по­шу­ку: ін­тер­нет-ре­сур­си, по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про ва­кан­сії на на­шо­му кор­по­ра­тив­но­му сай­ті, у со­ці­аль­них ме­ре­жах, ре­ко­мен­да­ції ко­лег, і, бе­зу­мов­но, ми ма­є­мо ба­зу вну­трі­шньо­го ка­дро­во­го ре­зер­ву. Те­хно­ло­гії по­шу­ку то­пів ра­ди­каль­но не від­рі­зня­ю­ться від під­бо­ру фа­хів­ців се­ре­дньої лан­ки, але ча­сті­ше ви­ни­кає по­тре­ба в хед-хан­тін­гу. Про­те під час від­бо­ру збіль­шу­є­ться сту­пінь жорс­тко­сті й кіль­кість ета­пів вну­трі­шньо­го ка­стин­гу.

Як мо­жна мо­ти­ву­ва­ти пра­ців­ни­ка і що ви для цьо­го ро­би­те?

— Я щи­ро ві­рю в те, що хо­ро­шо­го та ло­яль­но­го пра­ців­ни­ка до­да­тко­во мо­ти­ву­ва­ти, ви­га­ду­ю­чи спе­ці­аль­ні над­скла­дні схе­ми й си­сте­ми, по­тре­би не­має. Про це до­сить до-

кла­дно та ці­ка­во на­пи­са­но в кни­зі «Від хо­ро­шо­го до ве­ли­ко­го». Якщо лю­ди­на ці­нує свою ро­бо­ту, во­на їй ці­ка­ва, гі­дно і вча­сно опла­чу­є­ться, то пра­ців­ник усві­дом­лює мо­жли­во­сті кар’єр­но­го й про­фе­сій­но­го ро­сту, са­мо­мо­ти­ву­є­ться зав­дя­ки по­ва­зі та до­ві­рі до ро­бо­то­дав­ця, то­ді й до­да­тко­во ви­га­ду­ва­ти ні­чо­го не по­трі­бно. Так, бе­зу­мов­но, у нас є роз­ро­бле­на і на­ла­го­дже­на си­сте­ма мо­ти­ва­ції пер­со­на­лу, про­те я швид­ше б на­зва­ла її си­сте­мою пре­мі­ю­ва­н­ня. У нас пе­ред­ба­че­ні бо­ну­си за ви­ко­на­н­ня ви­ро­бни­чих по­ка­зни­ків за під­сум­ка­ми ро­ку, по­їзд­ки в са­на­то­рії та про­фі­ла­кто­рії для кра­щих пра­ців­ни­ків, цін­ні по­да­рун­ки і т. ін. Однак основ­ною мо­ти­ва­ці­єю, як на ме­не, є че­сність і від­кри­тість ком­па­нії та на­ших від­но­син із пра­ців­ни­ка­ми: це офі­цій­не оформ­ле­н­ня, бі­ла за­ро­бі­тна пла­та й пов­ний га­ран­то­ва­ний со­цпа­кет.

В умо­вах де­фі­ци­ту ка­дрів ко­го ком­па­нії бра­кує най­біль­ше?

— На жаль, ви­му­ше­на кон­ста­ту­ва­ти, що в на­шо­му ви­пад­ку є де­фі­цит ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них тра­кто­ри­стів-ма­ши­ні­стів. Це пов’яза­но з тим, що все біль­ше мо­ло­ді їде на­вча­ти­ся й пра­цю­ва­ти у ве­ли­кі мі­ста, а на мі­сцях, у се­лах, не ви­ро­стає но­ве по­ко­лі­н­ня ме­ха­ні­за­то­рів у по­трі­бній кіль­ко­сті для під­трим­ки аграр­но­го бі­зне­су, що роз­ви­ва­є­ться. А по­пе­ре­днє по­ко­лі­н­ня не мо­же пра­цю­ва­ти ві­чно. Однак ми пра­цю­є­мо над цим пи­та­н­ням, ство­рю­ю­чи, зокре­ма, й до­сить при­ва­бли­ві про­гра­ми для сту­ден­тів агро­ви­шів.

Чо­го в пер­шу чер­гу до­во­ди­ться на­вча­ти пра­ців­ни­ків і як ви під­ви­щу­є­те їх ква­лі­фі­ка­цію?

— На­сам­пе­ред но­вень­ких до­во­ди­ться на­вча­ти пра­цю­ва­ти в си­сте­мі. Оскіль­ки «При­ват-Агро­Хол­динг» — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на стру­кту­ра з до­сить жорс­тки­ми прин­ци­па­ми управ­лі­н­ня, сво­єю фі­ло­со­фі­єю та вну­трі­шні­ми стан­дар­та­ми, ба­га­тьом до­во­дить- ся спо­ча­тку пе­ре­бу­до­ву­ва­ти своє ми­сле­н­ня, щоб ста­ти пов­но­прав­ним і без­цін­ним чле­ном на­шої ко­ман­ди. Та­кож ми про­во­ди­мо по­стій­не під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції для всіх груп пра­ців­ни­ків. У нас є своя Агро­шко­ла, в якій про­во­ди­ться по­стій­не на­вча­н­ня бух­гал­те­рів. Ми ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб на­ші пра­ців­ни­ки завжди бу­ли «в трен­ді» і в кур­сі всіх ін­но­ва­цій.

До­сьє ге­роя

Юлія Кон­стан­ти­нов­ська, на­чаль­ник від­ді­лу управ­лі­н­ня пер­со­на­лом ке­ру­ю­чої ком­па­нії «При­ват-Агро­Хол­дин­гу». 2009 ро­ку за­кін­чи­ла Дні­про­пе­тров­ський університет еко­но­мі­ки та пра­ва, то­го са­мо­го ро­ку по­ча­ла пра­цю­ва­ти спе­ці­а­лі­стом з ор­га­ні­за­цій­них пи­тань у де­пар­та­мен­ті з управ­лі­н­ня пер­со­на­лом в ком­па­нії «Агро­косм», у «При­ват-Агро­Хол­дин­гу» пра­цює з трав­ня 2011 ро­ку — спо­ча­тку обі­йма­ла по­са­ду по­мі­чни­ка ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра.

Юлія Кон­стан­ти­нов­ська, на­чаль­ник від­ді­лу управ­лі­н­ня пер­со­на­лом «При­ват-Агро­Хол­дин­гу»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.