ТОП-5 аграр­но­го за­ко­но­дав­ства

AgroMarket - - ЗАКОНОДАВСТВО - Ана­ста­сія КОШПАРМАК, юрист прав­ни­чої фір­ми «Со­фія»

Най­ва­жли­ві­ші акти за­ко­но­дав­ства за жов­тень 2014-го — сі­чень 2015 ро­ку.

Змі­ни в по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­да­тко­вої ре­фор­ми» від 28 гру­дня 2014 р. №71-VIII.

Фі­ксо­ва­ний сіль­сько­го­спо­дар­ський по­да­ток при­єд­на­но до єди­но­го по­да­тку шля­хом йо­го транс­фор­ма­ції в 4-ту гру­пу єди­но­го по­да­тку, пла­тни­ка­ми яко­го мо­жуть бу­ти ли­ше сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ки. Для то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, які мо­жуть бу­ти ві­дне­се­ні до 4-ї гру­пи, та­кож уста­нов­ле­но пев­ні кри­те­рії — це ли­ше ті сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ки, в яких час­тка сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­цтва за по­пе­ре­дній рік до­рів­нює або пе­ре­ви­щує 75%. Уста­нов­ле­но та­кож обме­же­н­ня що­до вклю­че­н­ня суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня до ці­єї гру­пи. Не мо­жуть бу­ти пла­тни­ка­ми ЄП 4-ї гру­пи ви­ро­бни­ки де­ко­ра­тив­них ро­слин, ди­ких тва­рин і пта­хів, ху­тря­них ви­ро­бів і ху­тра (із ви­ня­тка­ми) і ви­ро­бни­ки під­акци­зних то­ва­рів. Осо­би, що ма­ють по­да­тко­вий борг ста­ном на 1 сі­чня зві­тно­го ро­ку, та­кож не мо­жуть бу­ти вклю­че­ні до ці­єї гру­пи.

По­да­ток на сіль­го­спу­гі­д­дя в Укра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме не біль­ше як 1% їх нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки. До вне­се­н­ня змін став­ка по­да­тку за 1 га ріл­лі, сі­но­жа­тей і па­со­вищ ста­но­ви­ла 0,1% їх нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, а для ба­га­то­рі­чних на­са­джень — 0,03%.

Крім то­го, пар­ла­мент під­ви­щив став­ку по­да­тку на зе­мель­ні ді­лян­ки не­сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня до не біль­ше ніж 3% їх гро­шо­вої нор­ма­тив­ної оцін­ки. До то­го ж зе­мель­ний по­да­ток на зе­мель­ні ді­лян­ки, які пе­ре­бу­ва­ють у по­стій­но­му ко­ри­сту­ван­ні суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня (крім дер­жав­ної та ко­му­наль­ної форм вла­сно­сті), уста­нов­лю­є­ться в роз­мі­рі не біль­шо­му за 12% їх нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки. Для зе­мель, гро­шо­ва нор­ма­тив­на оцін­ка яких не про­ве­де­на, зе­мель­ний по­да­ток ста­но­ви­ти­ме не біль­ше як 5%, то­ді як ра­ні­ше став­ка бу­ла фі­ксо­ва­ною — 5%.

Спро­ще­но по­ря­док здій­сне­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті ви­ро­бни­ка­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції

По­ста­но­ва прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до по­ста­но­ви Прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни від 29 сер­пня 2014 ро­ку №540» від 3 жов­тня 2014 р. №626, на­бу­ла чин­но­сті 4 жов­тня 2014 р.

По­ста­но­вою НБУ ска­со­ву­є­ться за­бо­ро­на для ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті з ім­порт­них опе­ра­цій без вве­зе­н­ня то­ва­ру на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Ра­ні­ше за­бо­ро­ня­ло­ся про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті за ім­порт­ни­ми опе­ра­ці­я­ми без уве­зе­н­ня то­ва­ру на те­ри­то­рію Укра­ї­ни, а та­кож якщо про­ду­кція бу­ла вве­зе­на на те­ри­то­рію кра­ї­ни й про­йшла ми­тне оформ­ле­н­ня за вві­зною де­кла­ра­ці­єю з да­тою оформ­ле­н­ня по­над 180 днів.

Надано еле­ктрон­ний до­ступ до Ре­є­стру прав на не­ру­хо­ме май­но

По­ста­но­ва Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Де­я­кі пи­та­н­ня на­да­н­ня ін­фор­ма­ції про за­реє- стро­ва­ні ре­чо­ві пра­ва на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­же­н­ня» від 24 гру­дня 2014 р. №722.

По­ста­но­вою за­твер­дже­но но­вий по­ря­док на­да­н­ня фі­зи­чним й юри­ди­чним осо­бам ін­фор­ма­ції з Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но, зокре­ма, уста­нов­ле­но по­ря­док на­да­н­ня ін­фор­ма­ції з ре­є­стру в еле­ктрон­ній фор­мі. Від­те­пер ін­фор­ма­ція з Дер­жав­но­го ре­є­стру прав в еле­ктрон­ній фор­мі на­да­є­ться за за­явою юри­ди­чних і фі­зи­чних осіб че­рез офі­цій­ний веб-сайт Укр­держ­ре­є­стру.

Для отри­ма­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції по­трі­бно за­ре­є­стру­ва­ти­ся на офі­цій­но­му веб-сай­ті Укр­держ­ре­є­стру й на­зва­ти своє прі­зви­ще, ім’я та по ба­тько­ві, ре­є­стра­цій­ний но­мер облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка по­да­тків, на­да­ти се­рію та но­мер па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни чи ре­кві­зи­ти ін­шо­го до­ку­мен­та, що по­свід­чує осо­бу, най­ме­ну­ва­н­ня і по­да­тко­вий но­мер юри­ди­чної осо­би, а та­кож вне­сти пла­ту за на­да­н­ня ін­фор­ма­ції з Дер­жав­но­го ре­є­стру прав із ви­ко­ри­ста­н­ням пла­ті­жних си­стем че­рез ін­тер­нет. Пі­сля ви­ко­на­н­ня всіх умов суб’єкту звер­не­н­ня на­да­є­ться вся ін­фор­ма­ція в еле­ктрон­ній фор­мі.

Уста­нов­ле­но но­вий по­ря­док ре­є­стра­ції ви­но­гра­дних на­са­джень

На­каз Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни «Про ре­є­стра­цію ви­но­гра­дних на­са­джень» від 12 сер­пня 2014 р. №303, на­був чин­но­сті з 8 жов­тня 2014 р.

На­ка­зом за­твер­дже­но По­ря­док ре­є­стра­ції ви­но­гра­дних на­са­джень і ве­де­н­ня дер­жав­но­го ре­є­стру ви­но­гра­дни­ків, який ви­зна­чає по­ря­док ре­є­стра­ції ви­но­гра­дних на­са­джень те­хні­чних і сто­ло­вих сор­тів. До­ку­мент по­ши­рю­є­ться на го­спо­дар­ства всіх форм вла­сно­сті. Ве­де­н­ня дер- жав­но­го ре­є­стру ви­но­гра­дни­ків по­кла­де­но на Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. Ре­є­стра­ції під­ля­га­ють ви­но­гра­дні на­са­дже­н­ня те­хні­чних і сто­ло­вих сор­тів пло­щею по­над 0,5 га й не під­ля­га­ють ви­но­гра­дні на­са­дже­н­ня, зрі­дже­ність яких ста­но­вить по­над 60%.

Го­спо­дар­ства, які ви­ро­щу­ють ви­но­град, по­вин­ні в строк із 1 кві­тня по 30 червня по­да­ти до стру­ктур­них під­роз­ді­лів агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку від­по­від­них ра­йон­них дер­жав­них адмі­ні­стра­цій на па­пе­ро­вих і еле­ктрон­них но­сі­ях ін­фор­ма­цію про ви­но­гра­дні на­са­дже­н­ня, які під­ля­га­ють ре­є­стра­ції, за роз­ши­ре­ною та зве­де­ною фор­ма­ми, уста­нов­ле­ни­ми за­ко­ном.

Дер­жав­на під­трим­ка сіль­сько­го го­спо­дар­ства

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змі­ни до стат­ті 17-2 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни» (що­до по­ту­жно­стей тва­рин­ни­цьких ферм та ком­пле­ксів)» від 13 сі­чня 2015 р.

Від­по­від­но до змін усі сіль­сько­го­спо­дар­ські ви­ро­бни­ки мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на час­тко­ву ком­пен­са­цію вар­то­сті бу­дів­ни­цтва чи ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів для утри­ма­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, сви­ней, пти­ці (зокре­ма, во­до­плав­ної та ін­ди­ків). Та­кож до пе­ре­лі­ку об’єктів, вар­тість яких мо­же бу­ти час­тко­во від­шко­до­ва­на з дер­жав­но­го бю­дже­ту, до­да­но до­ї­ль­ні за­ли та ство­ре­ні на ко­опе­ра­тив­них за­са­дах м’ясо­пе­ре­ро­бні пун­кти. Ра­ні­ше на час­тко­ву ком­пен­са­цію мо­гли пре­тен­ду­ва­ти ли­ше вла­сни­ки тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів із кіль­кі­стю ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би не мен­ше 500 го­лів, сви­но­ма­ток — не мен­ше 1200 го­лів і пти­ці — не мен­ше 1 млн го­лів.

Об­сяг ком­пен­са­ції ста­но­вить до 50% вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм і ком­пле­ксів, а та­кож до 30% — вар­то­сті за­ку­пів­лі те­хні­ки й обла­дна­н­ня для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції під­со­бних під­при­ємств із пе­ре­роб­ки та збе­рі­га­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.