Зві­ри­ти за­ко­ни

AgroMarket - - ЗАКОНОДАВСТВО - Оле­ксандр ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО, юрист юри­ди­чної фір­ми «Екво»

Що тре­ба зна­ти про гар­мо­ні­за­цію укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства з ви­мо­га­ми ЄС у са­ні­тар­ній, фі­то­са­ні­тар­ній сфе­рі та га­лу­зі те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня/сер­ти­фі­ка­ції.

Основ­на ідея Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом полягає в лі­бе­ра­лі­за­ції ру­ху то­ва­рів і по­слуг між кра­ї­на­ми. У пер­ший день на­бра­н­ня чин­но­сті ці­єї Уго­ди до май­же 80% укра­їн­ської сіль­госп­про­ду­кції за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться ну­льо­ва став­ка вві­зно­го ми­та. Тим­ча­со­ве за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень Уго­ди, пов’яза­них із тор­гів­лею, від­кла­да­є­ться до 31 гру­дня 2015-го, про­те ЄС в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку про­дов­жу­ва­ти­ме за­сто­со­ву­ва­ти ре­жим «автономних тор­го­вих пре­фе­рен­цій» до укра­їн­ських то­ва­рів. От­же, про­тя­гом пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду укра­їн­ським аграр­ним ком­па­ні­ям тре­ба зро­зу­мі­ти основ­ні по­ло­же­н­ня Уго­ди з ме­тою під­го­тов­ки до її пов­но­мас­шта­бно­го за­сто­су­ва­н­ня.

Са­ні­тар­ні та фі­то­са­ні­тар­ні за­хо­ди

Для екс­пор­ту про­ду­кції в ЄС ком­па­нія-екс­пор­тер має під­твер­ди­ти, що її про­ду­кція від­по­від­ає са­ні­тар­ним і фі­то­са­ні­тар­ним нор­мам, а виробництво — те­хні­чним й еко­ло­гі­чним ви­мо­гам, що за­сто­со­ву­ю­ться в ЄС. Єв­ро­пей­ська си­сте­ма без­пе­ки про­ду­кції ґрун­ту­є­ться на си­сте­мі ана­лі­зу ри­зи­ків і кри­ти­чних кон­троль­них то­чок (НАССР), від­по­від­ність якій по­трі­бна для отри­ма­н­ня до­зво­лу що­до до­сту­пу до рин­ку ЄС.

Під­ка­ран­тин­ні ма­те­рі­а­ли (на­сі­н­ня та са­див­ний ма­те­рі­ал, ро­сли­ни й ін­ша про­ду­кція ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня), що екс­пор­ту­ю­ться в ЄС, ма­ють су­про­во­джу­ва­ти­ся фі­то­са­ні­тар­ним сер­ти­фі­ка­том, який за­свід­чує від­су­тність у та­ких ма­те­рі­а­лах ка­ран­тин­них і шкі­дли­вих ор­га­ні­змів. Та­кі сер­ти­фі­ка­ти ви­да­ю­ться ін­спе­кто­ром із ка­ран­ти­ну ро­слин.

Від­по­від­но до Уго­ди, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся на­бли­зи­ти своє за­ко­но­дав­ство у сфе­рі са­ні­тар­них і фі­то­са­ні­тар­них за­хо­дів (СФЗ) до за­ко­но­дав­ства ЄС. Мо­ні­то­ринг спів­пра­ці у цій сфе­рі здій­сню­ва­ти­ме Під­ко­мі­тет з управ­лі­н­ня са­ні­тар­ни­ми та фі­то­са­ні­тар­ни­ми за­хо­да­ми.

Ва­жли­вою ста­не про­це­ду­ра ви­зна­че­н­ня екві­ва­лен­тно­сті, яка озна­чає, що Укра­ї­на та ЄС по­вин­ні при­йма­ти са­ні­тар­ні або фі­то­са­ні­тар­ні за­хо­ди один одно­го як екві­ва­лент, на­віть у ра­зі якщо во­ни від­рі­зня­ю­ться від їх вла­сних. Цей про­цес має вклю­ча­ти об’єктив­ну де­мон­стра­цію кра­ї­ною-екс­пор­те­ром, що її за­хо­ди від­по­від­а­ють рів­ню са­ні­тар­но­го та фі­то­са­ні­тар­но­го за­хи­сту кра­ї­ни-ім­пор­те­ра. Для цьо­го мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся від­по­від­ні пе­ре­вір­ки, зокре­ма ін­спе­кту­ва­н­ня та ве­ри­фі­ка­ція. Кра­ї­на-ім­пор­тер мо­же від­хи­ли­ти або при­зу­пи­ни­ти екві­ва­лен­тність у ра­зі вне­се­н­ня змін до за­хо­дів, що впли­ва­ють на йо­го ви­зна­че­н­ня як у кра­ї­ні-ім­пор­те­рі, так і кра­ї­ні-екс­пор­те­рі. Про­це­ду­ра мо­же три­ва­ти при­бли­зно пів­то­ра-два ро­ки. ЄС та Укра­ї­на ма­ють пра­во пов­ні­стю або час­тко­во пе­ре­ві­ря­ти про­гра­му кон­тро­лю або ін­ші за­хо­ди ор­га­нів вла­ди ін­шої сто­ро­ни за вла­сний ра­ху­нок і з узго­дже­ної да­ти на ви­мо­гу одні­єї з кра­їн отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію про всю чи окре­мі скла­до­ві про­гра­ми кон­тро­лю й зві­ти що­до її ре­а­лі­за­ції. На пра­кти­ці вза­єм­не ви­зна­н­ня екві­ва­лен­тно­сті озна­ча­ти­ме, що укра­їн­ські аграр­ні ком­па­нії змо­жуть по­ста­ча­ти свою про­ду­кцію на сіль­сько­го­спо­дар­ський єв­ро­пей­ський ри­нок без про­хо­дже­н­ня до­да­тко­вих пе­ре­ві­рок та ве­ри­фі­ка­цій.

Гар­мо­ні­за­ція те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, стан­дар­тів і про­це­дур оцін­ки від­по­від­но­сті

На­ша дер­жа­ва по­вин­на до­ся­гну­ти від­по­від­но­сті з те­хні­чни­ми ре­гла­мен­та­ми ЄС і си­сте­ма­ми стан­дар­ти­за­ції, акре­ди­та­ції, ро­біт з оцін­ки від­по­від­но­сті та рин­ко­во­го на­гля­ду. Пла­ну­є­ться, що че­рез кіль­ка ро­ків ді­я­ти­ме си­сте­ма те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, прин­ци­пи яко­го бу­дуть пов­ні­стю узго­дже­ні з єв­ро­пей­ським. Про­тя­гом пер­шо­го ро­ку не­об­хі­дно гар­мо­ні­зу­ва­ти на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство з та­ки­ми п’ятьма ди­ре­кти­ва­ми ЄС, а са­ме: за­галь­на без­пе­ка про­ду­ктів; за­галь­ні ви­мо­ги для акре­ди­та­ції та рин­ко­во­го на­гля­ду, що сто­су­ю­ться тор­гів­лі про­ду­кці­єю; за­галь­на си­сте­ма мар­ке­тин­гу про­ду­кції; оди­ни­ці ви­мі­рю­ва­н­ня; від­по­від­аль­ність за де­фе­ктну про­ду­кцію. Одно­ча­сно із за­про­ва­дже­н­ням єв­ро­пей­ських стан­дар­тів у на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся по­сту­по­во ска­со­ву­ва­ти кон­флі­ктні на­ціо­наль­ні стан­дар­ти. Пі­сля пов­но­го узго­дже­н­ня га­лу­зе­во­го та го­ри­зон­таль­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, ін­сти­ту­цій і стан­дар­тів з європейськими у кіль­кох се­кто­рах до Уго­ди про асо­ці­а­цію до­да­на як про­то­кол Уго­да про оцін­ку від­по­від­но­сті та прийня­тність про­ми­сло­вих то­ва­рів (АСАА). У се­кто­рах, які охо­плю­ва­ти­ме АСАА, тор­гів­ля між Укра­ї­ною та ЄС від­бу­ва­ти­ме­ться на тих са­мих умо­вах, що й у рам­ках ЄС. На пра­кти­ці пов­на ім­пле­мен­та­ція Укра­ї­ною цих зо­бов’язань озна­ча­ти­ме, що пі­сля вза­єм­но­го ви­зна­н­ня ре­зуль­та­тів сер­ти­фі­ка­ції/оцін­ки від­по­від­но­сті ім­порт­на про­ду­кція, що під­па­дає під сер­ти­фі­ка­цію/ оцін­ку від­по­від­но­сті (на­при­клад, сіль­гос­пте­хні­ка), ста­не де­шев­шою, оскіль­ки не по­тре­бу­ва­ти­ме до­да­тко­во­го про­хо­дже­н­ня ана­ло­гі­чних про­це­дур під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.