Огляд рин­ку в сі­чні та лю­тне­вий прогноз

AgroMarket - - БІРЖА - Ана­лі­ти­чний від­діл Аграр­ної бір­жі

Со­є­ві бо­би

Ко­ти­ру­ва­н­ня сої на CBOT про­тя­гом гру­дня ру­ха­ли­ся рі­зно­сто­рон­ньо. У дру­гій де­ка­ді гру­дня ці­на зро­сла до по­зна­чки 385 дол./т. На фор­му­ва­н­ня ви­схі­дно­го трен­ду впли­нув ви­со­кий по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бни­ків у се­ре­ди­ні кра­ї­ни та зро­ста­н­ня про­гно­зів екс­порт­них про­да­жів аме­ри­кан­ської олій­ної в Ки­тай, що при­зве­ло до зни­же­н­ня кін­це­вих за­па­сів со­є­вих бо­бів у США до 11,164 млн тонн. На­при­кін­ці гру­дня – на по­ча­тку сі­чня ко­ти­ру­ва­н­ня ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся че­рез зни­же­н­ня актив­но­сті на вну­трі­шньо­му й екс­порт­но­му рин­ках і зни­же­н­ня об­ся­гів тор­гів че­рез під­го­тов­ку до рі­здвя­них свят. Ці­ни ру­ха­лись у ді­а­па­зо­ні 368–386 дол./т. З огля­ду на пов­не за­вер­ше­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії в США, прогноз ре­кор­дних по­ка­зни­ків уро­жаю со­є­вих бо­бів у США та Пів­ден­ній Аме­ри­ці, а та­кож по­ча­ток збо­ру вро­жаю со­є­вих бо­бів у Бра­зи­лії над­хо­ди­ти­ме біль­ша кіль­кість про­по­зи­цій із Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Та­кож акти­ві­зу­є­ться екс­порт­ний ри­нок Бра­зи­лії, отож спо­сте­рі­га­ти­ме­ться кон­ку­рен­ція у фор­му­ван­ні ви­гі­дної ці­ни для за­ку­пів­лі ім­пор­те­ра­ми.

Прогноз по рин­ку со­є­вих бо­бів: че­рез ре­кор­дний врожай со­є­вих бо­бів у США та Бра­зи­лії слід очі­ку­ва­ти зни­же­н­ня сві­то­вих цін. Ко­ти­ру­ва­н­ня на бе­ре­зне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на CBOT про­тя­гом сі­чня ко­ли­ва­ти­му­ться у ді­а­па­зо­ні 345–355 дол./т.

Ку­ку­ру­дза

Про­тя­гом дру­гої по­ло­ви­ни гру­дня ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи зро­сли до по­зна­чки 162 дол./т. На ви­схі­дний тренд впли­ва­ли зро­ста­н­ня по­пи­ту на вну­трі­шньо­му та екс­порт­но­му рин­ках США, по­до­рож­ча­н­ня пше­ни­чних ф’ючер­сів на су­сі­дньо­му май­дан­чи­ку й ін­фор­ма­ція про ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ під ку­ку­ру­дзу на 2015 рік у США, Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ні. За остан­ні­ми да­ни­ми екс­пер­тів USDА, по­сів­ні пло­щі під ку­ку­ру­дзу у 2015 ро­ці в США зни­зя­ться на 5,2% про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну — до 33,63 млн га, в Бра­зи­лії — на 4,45%, до 15 млн га, в Ар­ген­ти­ні очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня на 11,7% — до 3 млн га.

На по­ча­тку сі­чня ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на то­вар­ній бір­жі СВОТ Чи­ка­го де­що зни­зи­ли­ся, до по­зна­чки 156 дол./т че­рез зни­же­н­ня актив­но­сті тор­гів на бе­ре­зне­вий ф’ючер­сний кон­тракт.

Прогноз по рин­ку ку­ку­ру­дзи: ко­ти­ру­ва­н­ня ру­ха­ти­му­ться у вузь­ко­му ді­а­па­зо­ні 145–155 дол./т. На їх осла­бле­н­ня впли­ва­ти­ме ви­со­ка про­по­зи­ція то­ва­ру на сві­то­во­му рин­ку та по­лі­пше­н­ня по­го­дних умов у Пів­ден­ній Аме­ри­ці — обме­жу­ва­ти­ме па­ді­н­ня ви­со­кий по­пит і зро­ста­н­ня вар­то­сті ета­но­лу.

Пше­ни­ця

У дру­гій по­ло­ви­ні гру­дня ко­ти­ру­ва­н­ня на бе­ре­зне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю зро­сли до ма­кси­маль­ної по­зна­чки за остан­ні сім мі­ся­ців — до 241 дол./т.

На зро­ста­н­ня трен­ду на­сам­пе­ред впли­ну­ли збіль­ше­ний по­пит на вну­трі­шньо­му та екс­порт­но­му рин­ках США й обме­же­н­ня екс­пор­ту пше­ни­ці з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Ін­фор­ма­ція що­до зни­же­н­ня екс­пор­ту пше­ни­ці з РФ в основ­но­му впли­ну­ла на єв­ро­пей­ський ри­нок, ку­ди Ро­сія від­прав­ляє близь­ко 35% пше­ни­ці за­галь­но­го екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу. На по­ча­тку сі­чня ко­ти­ру­ва­н­ня пше­ни­ці на то­вар­ній бір­жі СВОТ Чи­ка­го де­що зни­зи­ли­ся — до по­зна­чки 214 дол./т че­рез зни­же­н­ня актив­но­сті тор­гів.

Прогноз по рин­ку пше­ни­ці: не­зна­чне зни­же­н­ня ко­ти­ру­вань пше­ни­ці. Цьо­му спри­я­ти­ме ви­со­ка про­по­зи­ція у сві­ті, низь­кий по­пит на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю та спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви. Ко­ти­ру­ва­н­ня на бе­ре­зне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на CBOT про­тя­гом лю­то­го ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 185–200 дол./т.

Цу­кор

У дру­гій по­ло­ви­ні гру­дня ко­ти­ру­ва­н­ня на бе­ре­зне­вий кон­тракт на цу­кор на СВОТ зни­зи­ли­ся до рів­ня 320–330 дол./т. Про­тя­гом пер­шої де­ка­ди сі­чня цукро­ві ко­ти­ру­ва­н­ня про­дов­жи­ли свій спа­дний тренд до рів­ня 312–328 дол./т. За да­ни­ми Czarnikow, сві­то­вий про­фі­цит цукру у 2014/15 МР ста­но­вить 0,6 млн тонн, по­рів­ня­но з 0,5 млн тонн де­фі­ци­ту очі­ку­ва­них ще влі­тку, що по­зна­чи­ло­ся на па­дін­ні сві­то­вих цін. На низ­хі­дний тренд впли­ває та­кож очі­ку­ва­н­ня трей­де­рів збіль­ше­н­ня по­ста­вок со­лод­ко­го про­ду­кту з Ін­дії в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві че­рез ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня суб­си­ді­ю­ва­н­ня екс­пор­ту, що по­зна­чи­ться на збіль­ше­н­ня про­по­зи­ції та зни­жен­ні цін на сві­то­во­му рин­ку. Крім то­го, на зни­же­н­ня цін впли­ну­ло змен­ше­н­ня кво­ти на ім­порт цукру Ки­та­єм до 1,9 млн тонн. Обме­жу­ва­ло па­ді­н­ня ко­ти­ру­вань зни­же­н­ня тем­пів ви­ро­бни­цтва цукру в Бра­зи­лії. Не­зва­жа­ю­чи на се­зон­не зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва цукру в Та­ї­лан­ді, за­па­си со­лод­ко­го про­ду­кту ниж­чі, ніж за­зви­чай.

Прогноз по рин­ку цукру: у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ри­нок цукру ру­ха­ти­ме­ться у ви­схі­дно­му трен­ді. Ко­ти­ру­ва­н­ня тор­гу­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 335– 345 дол./т.

Рі­пак

На­при­кін­ці гру­дня ці­ни на на­сі­н­ня рі­па­ку зро­сли до ма­кси­маль­ної по­зна­чки з червня — 355,25 єв­ро/т. На ви­схі­дний тренд впли­ну­ло зро­ста­н­ня цін со­є­вих бо­бів і СВОТ, а та­кож збіль­ше­н­ня по­пи­ту на рі­пак від пе­ре­ро­бни­ків у се­ре­ди­ні кра­їн ЄС-28 пе­ред рі­здвя­ни­ми та но­во­рі­чни­ми свя­та­ми. Ці­ни на фі­зи­чно­му рин­ку рі­па­ку у Фран­ції за гру­день зро­сли до 347 єв­ро/т на умо­вах FOB Мо­зель. Та­кож на фор­му­ва­н­ня зро­ста­н­ня трен­ду впли­нув прогноз що­до зни­же­н­ня по­сів­них площ під рі­па­ком на 2015 рік у кра­ї­нах ЄС на 10% до 21,6 млн тонн (24,1 млн тонн у 2014 ро­ці). На по­ча­тку сі­чня ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на то­вар­ній бір­жі NYSE Liffe (Па­риж) де­що зни­зи­ли­ся до рів­ня 348 че­рез мен­шу актив­ність тор­гів на лю­тне­вий ф’ючер­сний кон­тракт, а по­тім зро­сли до 362 єв­ро/т.

Прогноз по рин­ку рі­па­ку: зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва рі­па­ку вже не на­да­ва­ти­ме та­кої силь­ної під­трим­ки ці­нам. Ці­ни ру­ха­ти­му­ться в низ­хі­дно­му трен­ді, іду­чи за рин­ком сої. Ко­ти­ру­ва­н­ня на лю­тне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на бір­жі NYSE Liffe (Па­риж) у лю­то­му ко­ли­ва­ти­му­ться у ді­а­па­зо­ні 330–345 єв­ро/т.

Ди­на­мі­ка цін на сою на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), бе­ре­зне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), бе­ре­зне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на цу­кор на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), бе­ре­зне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), бе­ре­зне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), бе­ре­зне­вий кон­тракт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.