Ста­дія прийня­т­тя

AgroMarket - - БІРЖА - Пі­дго­ту­вав Єв­ген ТИ­МО­ШЕН­КО, ана­лі­тик аграр­них рин­ків

Лі­де­ри ро­сту й па­дінь акцій агро­хол­дин­гів у сі­чні 2015 ро­ку.

«Ду­ма­ли, що вже дно, але зни­зу до нас по­сту­ка­ли», — цей жарт став акту­аль­ним для укра­їн­сько­го се­гмен­та акцій агро­ком­па­ній. На жаль, жо­ден агро­хол­динг не про­де­мон­стру­вав успі­хів із лі­кві­дно­сті (пси­хо­ло­гі­чний бар’єр у 500 тис. до­ла­рів про­тя­гом кіль­ка­ден­но­го пе­рі­о­ду так і не був по­до­ла­ний).

Еска­ла­ція вій­сько­во­го кон­флі­кту в очах за­хі­дних ін­ве­сто­рів озна­чає фі­зи­чну втра­ту акти­вів і зри­ви по­ста­вок. Не­вда­ла дер­жав­на по­лі­ти­ка в ре­гу­лю­ван­ні обмін­но­го кур­су за­гро­жує опе­ра­цій­ній і тор­го­вій ді­яль­но­сті ком­па­ній.

У дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня в но­ви­нах ви­гуль­кнув Джордж Со­рос із за­ява­ми про мас­шта­бні ін­ве­сти­ції в український агро­се­ктор, а в про­філь­но­му мі­ні­стер­стві за­яви­ли, що пло­ща по­сі­вів по­то­чно­го се­зо­ну збе­ре­же­ться що­най­мен­ше на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку. Пі­сля та­ких но­вин на рин­ку від­бу­ло­ся емо­цій­не по­жвав­ле­н­ня. Якщо ж у лю­то­му справ­дя­ться сло­ва про чер­го­вий транш від МВФ, а АТО по­чне де­мон­стру­ва­ти по­зи­тив­ну на­сту­паль­ну ди­на­мі­ку, то пев­ну ча­сти­ну ба­га­то­мі­ся­чних втрат укра­їн­ські агро­а­кції все ж мо­жуть від­во­ю­ва­ти. Ро­з­гля­не­мо більш де­таль­но їх шан­си та пер­спе­кти­ви.

«Астар­та» (+49,68%) за­фі­ксу­ва­ла «дно» у пер­шій по­ло­ви­ні гру­дня, пі­сля чо­го вар­тість акцій по­ча­ла зро­ста­ти. Це не озна­чає кар­ди­наль­ної змі­ни си­ту­а­ції, але пер­ший крок до цьо­го зро­бле­но. Фун­да­мен­таль­ни­ми при­чи­на­ми для цьо­го, згі­дно з остан­нім опе­ра­цій­ним зві­том, ста­ло на­ро­ще­н­ня ви­пу­ску цукру на під­при­єм­стві на 53%, мо­ло­ка — на 14%, виробництво 6,8 млн ку­бо­ме­трів біо­га­зу. Па­ді­н­ня ва­лу зер­но­вих й олій­них куль­тур не ві­ді­гра­ло клю­чо­вої ролі у фор­му­ван­ні ви­ру­чки. Із дру­го­го бо­ку, «Укр­цу­кор» уже дав оцін­ку мо­жли­во­му про­фі­ци­ту цукру на рин­ку се­зо­ну 2014/15 МР. Більш гли­бо­ку оцін­ку мо­жна бу­де зро­би­ти за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2015 ро­ку, зокре­ма, до­дав­ши ефект від кур­со­вих втрат.

«Кер­нел» (+9,87%) на­ро­стив про­да­жі зер­но­вих і со­ня­шни­ко­вої олії: +5,1% та +6,2% рік до ро­ку від­по­від­но. З-по­між усіх укра­їн­ських агро­а­кцій йо­го па­пе­ри ста­ли чи не єди­ни­ми (окрім МХП), які збе­рі­га­ють хоч якусь лі­кві­дність і ма­ють ви­со­кий по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня, про­те з до­сить не­ви­зна­че­ним пе­рі­о­дом фі­ксу­ва­н­ня при­бу­тків.

«Ово­стар» (+2,18%), схо­же та­ки, спро­мо­жний пи­са­ти но­ву істо­рію успі­ху: 16% ріст ви­ро­бни­цтва яєць, 25% ріст про­да­жів і три­ра­зо­вий ріст екс­пор­ту — схо­же, ефе­ктив­ний ме­не­джмент і лі­бе­ра­лі­за­ція від­но­син із кра­ї­на­ми ЄС да­ють свої пло­ди. Крім то­го, акти­ви ком­па­нії ни­ні пе­ре­бу­ва­ють у від­но­сно ви­гі­дно­му роз­та­шу­ван­ні що­до зо­ни кон­флі­кту на від­мі­ну від «ко­лег» із МХП і «Аван­гар­ду», які вже за­зна­ли втрат.

KSG Agro (+1,85%) усе ж спро­міг­ся по­вер­ну­ти­ся на бір­жу, але по­мі­тних успі­хів не про­де­мон­стру­вав. Зда­є­ться, акції цьо­го під­при­єм­ства сер­йо­зно «пе­ре­го­рі­ли», і для їх ві­днов­ле­н­ня по­трі­бні чи­ма­лі зу­си­л­ля, час і пиль­на ро­бо­та з ін­ве­сто­ра­ми.

Для МХП (–1,28%) ситуація, схо­же, роз­ви­ва­є­ться у фор­ма­ті кру­то­го пі­ке: ста­но­ви­ще на ва­лю­тно­му рин­ку, по­вер­не­н­ня ПДВ, кон­флікт за зем­лю у Во­ро­незь­кій обла­сті, ро­бо­та з кредиторами — не­дар­ма Юрій Ко­сюк зно­ву пиль­но взяв­ся за управ­лі­н­ня хол­дин­гом. Не­зай­вим бу­де звер­ну­ти ува­гу на по­яву па­пе­рів МХП в обі­гу Укра­їн­ської бір­жі на по­ча­тку лю­то­го. Якщо вслід за МХП й «Укр­про­ду­ктом» про­дов­жи­ться ця своє­рі­дна «ре­па­трі­а­ція, то мо­же від­бу­ти­ся «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня» ві­тчи­зня­них бірж.

Ма­ло­по­мі­тним для рин­ку про­йшла офі­цій­на за­ява «Агро­лі­ги» про май­бу­тній пе­ре­хід на основ­ний май­дан­чик Вар­шав­ської бір­жі. До то­го ж на по­ча­тку ро­ку від­був­ся спліт 1:5, уна­слі­док яко­го но­мі­наль­на ці­на акції під­при­єм­ства змі­ни­ла­ся з 0,10 до 0,02 єв­ро. Оби­два ці кро­ки по­тен­цій­но зда­тні під­ви­щи­ти лі­кві­дність тор­гів цін­ни­ми па­пе­ра­ми «Агро­лі­ги». Но­вий май­дан­чик дає більш ши­ро­ке ко­ло ін­ве­сто­рів, а ниж­ча ці­на — мо­жли­вість для уча­сті грав­ців із мен­шим ка­пі­та­лом без ви­ко­ри­ста­н­ня «пле­ча».

З ін­ши­ми акці­я­ми ситуація ма­ло опти­мі­сти­чна. Най­біль­ше по­стра­ждав «Аван­гард» (–19,57%) че­рез акти­ви на схо­ді кра­ї­ни. Го­тов­ність до­стро­ко­во ви­ку­пи­ти свої облі­га­ції — ще одне свід­че­н­ня то­го, що очі­ку­є­ться «дрейф» їх ці­ни вниз.

По­ки що не­має чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції на рин­ку цін­них па­пе­рів укра­їн­ських агро­хол­дин­гів. Єди­не, що нам за­ли­ша­є­ться, — спо­сте­рі­га­ти й ро­би­ти пра­виль­ні ви­снов­ки. Якщо Ізра­їль під час ла­тен­тно­го вій­сько­во­го кон­флі­кту спро­мо­жний ви­ро­щу­ва­ти тро­ян­ди на пі­ску, то й Укра­ї­на змо­же да­ва­ти ре­кор­ди пше­ни­ці й со­ня­шни­ку на сво­їх чор­но­зе­мах.

Про­те вар­то ро­зу­мі­ти: за по­зи­тив­них змін їх аде­ква­тна оцін­ка від­бу­де­ться не ра­ні­ше ніж за кіль­ка мі­ся­ців від да­ти їх фа­кти­чно­го по­ча­тку. То­му по­ки що тре­ба прийня­ти си­ту­а­цію та да­ле­ко­гля­дно по­ста­ви­ти свої по­зи­ції на hold (три­ма­ти). А час — по­ка­же…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.