Но­ві мо­де­лі об­при­ску­ва­чів LEMKEN

AgroMarket - - ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНІКА - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, фа­хі­вець із під­трим­ки про­да­жів ЛЕМКЕН-Укра­ї­на

Ком­па­нія LEMKEN (Ні­меч­чи­на) за остан­ні ро­ки зро­би­ла сут­тє­вий ри­вок у ви­го­тов­лен­ні при­чі­пних і на­ві­сних штан­го­вих об­при­ску­ва­чів і про­по­нує на­дій­ну та зру­чну в ро­бо­ті й об­слу­го­ву­ван­ні те­хні­ку для за­хи­сту ро­слин.

LEMKEN про­по­нує одну з най­шир­ших лі­ні­йок на­ві­сних і при­чі­пних штан­го­вих об­при­ску­ва­чів, які за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми від­по­від­а­ють най­кра­щим сві­то­вим зраз­кам, зда­тні пра­цю­ва­ти на укра­їн­ських по­лях і мо­жуть за­ці­ка­ви­ти ві­тчи­зня­них агра­рі­їв. Ши­ри­на за­хва­ту штанг об­при­ску­ва­чів ви­ро­бни­цтва ком­па­нії LEMKEN ва­рі­ю­є­ться від 12 до 39 м, міс­ткість ба­ків для ро­бо­чо­го роз­чи­ну пе­сти­ци­дів ста­но­вить 950–6200 л. Об­при­ску­ва­чі LEMKEN на­дій­ні, лег­кі, про­сті в екс­плу­а­та­ції, зру­чні в об­слу­го­ву­ван­ні й то­чні в ро­бо­ті.

Ком­па­нія Lemken ви­го­тов­ляє при­чі­пні (Primus, Albatros, Vega) і на­ві­сні (Sirius) штан­го­ві об­при­ску­ва­чі.

При­чі­пні штан­го­ві об­при­ску­ва­чі Primus ви­го­тов­ля­ю­ться з об’ємом ба­ків 2400, 3300 та 4400 л і ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту штанг 15–33 м. Крім основ­но­го ба­ка на об­при­ску­ва­чах пе­ред­ба­че­но єм­ність для чи­стої во­ди міс­ткі­стю 250 л. Пульт ке­ру­ва­н­ня об­при­ску­ва­чів пра­цює як для за­ка­чу­ва­н­ня чи­стої во­ди, так і для по­да­чі ро­бо­чої рі­ди­ни в на­гні­таль­ну ма­гі­страль. Оби­два філь­три в си­сте­мі є уні­вер­саль­ни­ми та за­сто­со­ву­ю­ться як для всмо­кту­ва­н­ня, так і на­гні­та­н­ня.

На об­при­ску­ва­чах Primus уста­нов­ле­но штан­ги, що ви­го­тов­ле­ні з жорс­тко­го Z-по­ді­бно­го про­фі­лю. Їх обла­дна­но еле­ктрон­ним при­стро­єм, який дає змо­гу до­три- му­ва­ти­ся ста­біль­ної ви­со­ти хо­ду та роз­та­шу­ва­н­ня роз­пи­лю­ва­чів на­віть за ро­бо­ти на схи­лах.

На рі­зних мо­де­лях об­при­ску­ва­чів уста­нов­ле­но мем­бран­но-пор­шне­ві на­со­си рі­зної про­ду­ктив­но­сті — 250 л/хв., або два на­со­си по 250 л/хв., при­від яких здій­сню­є­ться від ВВП тра­кто­ра. Та­кої про­ду­ктив­но­сті ціл­ком до­ста­тньо для під­три­ма­н­ня по­трі­бно­го ти­ску в на­гні­таль­ній ко­му­ні­ка­ції, а та­кож для ро­бо­ти всьо­го до­по­мі­жно­го обла­дна­н­ня об­при­ску­ва­чів.

Із ме­тою збіль­ше­н­ня дов­го­ві­чно­сті та на­дій­но­сті ро­бо­ти ко­лін­ча­стий вал і ша­ту­ни на­со­сів пра­цю­ють у ма­сля­ній ван­ні. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню ко­ро­зій­но­стій­ких ма­те­рі­а­лів мем­бра­ни мо­жуть три­ва­лий час пра­цю­ва­ти в агре­сив­но­му се­ре­до­ви­щі, яким є ро­бо­чі роз­чи­ни пе­сти­ци­дів і рід­кі мі­не­раль­ні добрива.

Плав­ність ру­ху агре­га­та по по­лю до­ся­га­є­ться зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню хо­до­вої си­сте­ми з пнев­ма­ти­чною ре­со­рою та галь­ма­ми, що за­ле­жить від на­ван­та­же­н­ня. Від за­пов­не­но­сті ба­ка тиск у пру­жно­му еле­мен­ті ко­ре­лю­є­ться з ва­гою об­при­ску­ва­ча. Одно­ча­сно із цим узго­джу­є­ться галь­мів­не зу­си­л­ля за до­по­мо­гою ти­ску в ре­зер­ву­а­рах пру­жних еле­мен­тів.

Усі штан­го­ві об­при­ску­ва­чі Lemken мо­жуть пов­ні­стю облад- ну­ва­ти­ся еле­ктрон­ни­ми си­сте­ма­ми ке­ру­ва­н­ня ро­бо­чим про­це­сом. Бор­то­вий комп’ютер за до­по­мо­гою еле­ктро­ні­ки дає змо­гу при­во­ди­ти в дію цен­траль­ний кла­пан пуль­та ке­ру­ва­н­ня, ре­гу­лю­валь­ні кла­па­ни се­кцій і кла­па­ни ти­ску з ка­бі­ни водія. Для ба­зо­вої на­лад­ки вво­дя­ться ро­бо­ча ши­ри­на, кіль­кість се­кцій із фор­сун­ка­ми й тип еле­мен­тів ко­му­ні­ка­ції. Під час об­при­ску­ва­н­ня оператор ви­би­рає се­ре­дню швид­кість ру­ху та за­да­ну ви­тра­ту ро­бо­чо­го роз­чи­ну в л/га. Бор­то­вий комп’ютер ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює тиск у си­сте­мі, до­ся­га­ю­чи по­трі­бної нор­ми вне­се­н­ня на всій ді­лян­ці за змі­ни швид­ко­сті ру­ху.

При­чі­пний штан­го­вий об­при­ску­вач Primus ком­па­нії LEMKEN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.