Те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі Cat

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ан­тон КА­ПУ­СТА, ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу бу­ді­вель­ної те­хні­ки ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Ком­па­нія Caterpillar по­пов­ни­ла мо­дель­ний ряд те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів се­рії C трьо­ма но­ви­ми ма­ши­на­ми TH414C, TH514C і TH417C, які від­по­від­но до мар­ку­ва­н­ня осна­ще­ні те­ле­ско­пі­чни­ми стрі­ла­ми дов­жи­ною 14 м і 17 м, а та­кож не­ве­ли­кою 2,5-тон­ною мо­де­л­лю TH255C з гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю.

Те­ле­ско­пі­чні на­ван­та­жу­ва­чі — ва­жли­ва й про­сто не­за­мін­на те­хні­ка для сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Їх ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють в агро­го­спо­дар­ствах, адже во­ни до­зво­ля­ють ви­ко­на­ти ці­лу низ­ку ро­біт: роз­да­ча кор­му та при­би­ра­н­ня (спе­ці­аль­не на­ві­сне обла­дна­н­ня: щі­тки, спе­ці­аль­ні ков­ші); за­галь­ні сіль­сько­го­спо­дар­ські ро­бо­ти; за­ван­та­же­н­ня при­че­пів із на­ро­ще­ни­ми бор­та­ми; ро­бо­та з при­че­па­ми; на­ван­та­же­н­ня па­ле­тни­ми ви­ла­ми, га­ком і кран-бал­ка­ми. Те­ле­ско­пі­чна кон­стру­кція на­ван­та­жу­ва­чів Cat до­зво­ляє під­ні­ма­ти ро­бо­че зна­ря­д­дя на ви­со­ту по­над 7 м, а ма­кси­маль­но — на ви­со­ту по­над 17 ме­трів. Один на­ван­та­жу­вач із те­ле­ско­пі­чною стрі­лою Cat се­рії TH виконує ро­бо­ту кіль­кох ма­шин. Від­мін­ни­ми ри­са­ми цьо­го ти­пу ма­шин є про­хі­дність (ве­ли­кі ко­ле­са, пов­ний при­від, ве­ли­кий до­ро­жній про­світ), ви­со­ка ма­нев­ре­ність й уні­вер­саль­ність. Ши­ро­кий асор­ти­мент ори­гі­наль­но­го на­ві­сно­го обла­дна­н­ня Cat га­ран­тує ви­со­кий рі­вень про­ду­ктив­но­сті й уні­вер­саль­но­сті. Усі рі­ше­н­ня (як сіль­сько­го­спо­дар­ські, так і бу­ді­вель­ні) осна­ще­но аксі­аль­но-пор­шне­вим на­со­сом гі­драв­лі­чної си­сте­ми, що за­без­пе­чує ви­со­ку па­лив­ну еко­но­мі­чність і про­ду­ктив­ність.

ТОВ з ІІ «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ» — екс­клю­зив­ний офі­цій­ний ди­лер на укра­їн­сько­му рин­ку все­сві­тньо­ві­до­мої ком­па­нії Caterpillar . Ку­пу­ю­чи те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач або ін­шу те­хні­ку у ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на», клі­єн­ти отри­му­ють не ли­ше уні­вер­саль­ні ван­та­жні машини з від­мін­ни­ми те­хні­ко-еко­но­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми, а й сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня та те­хні­чний су­про­від ви­со­кої єв­ро­пей­ської яко­сті.

Те­ле­ско­пі­чний на­ван­та­жу­вач TH 407C, на­ві­сне обла­дна­н­ня — ви­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.