Об­при­ску­ва­чі Tracker від Berthoud

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Дми­тро БАРАНОВ, про­дукт-ме­не­джер сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ТОВ з ІІ «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Із при­чі­пни­ми об­при­ску­ва­ча­ми Tracker від Berthoud («Бер­ту») мо­жна лег­ко до­сяг­ти то­чно­го та рів­но­мір­но­го роз­пи­ле­н­ня. Мі­цне та на­дій­не ша­сі, роз­ро­бле­на й за­па­тен­то­ва­на фа­хів­ця­ми Berthoud уні­каль­на під­ві­ска осі ACTIFLEX до­зво­ля­ють ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на ви­со­ких швид­ко­стях на­віть на не­рів­них май­дан­чи­ках.

«Цеп­пе­лін Укра­ї­на» є офі­цій­ним пред­став­ни­ком фір­ми BERTHOUD Agricole (Фран­ція) на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. За­без­пе­чує по­став­ку й на­лад­ку те­хні­ки, за­пас- них і роз­хі­дних ма­те­рі­а­лів, а та­кож здій­снює га­ран­тій­не та пі­сля­га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки.

При­чі­пний об­при­ску­вач Berthoud Tracker DPA 3200/28 має уні­каль­ну бу­до­ву та кон­стру­кцію, а та­кож пе­ре­ва­ги, що пе­ре­ві­ре­ні ча­сом і ро­бо­тою на по­лі.

Укон­стру­кці­ї­об­при­ску­ва­ча­Tracker вкла­де­но весь до­свід Berthoud: під- ві­ска осі об­при­ску­ва­ча ACTIFLEX, ста­біль­на штан­га AXIALE, на­со­си Berthoud. Йо­го роз­ро­бле­ний з ура­ху­ва­н­ням ви­мог клі­єн­тів до про­сто­ти й мі­ні­маль­них екс­плу­а­та­цій­них ви­трат.

Основ­ні пе­ре­ва­ги:

ро­бо­ча швид­кість — до 15 км/год;

100%-ва то­чність нор­ми вне­се­н­ня ЗЗР;

си­сте­ма DPA за­без­пе­чує до 20% еко­но­мії па­ли­ва (не по­трі­бно весь час під­три­му­ва­ти в тра­кто­рі 540 об./хв на ВОМ);

агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків — МТЗ-80 (82);

про­сто­та в на­ла­шту­ван­ні, за одно­ра­зо­во­го від­ре­гу­лю­ва­н­ня об­при­ску­ва­ча ви­тра­та ро­бо­чої рі­ди­ни не змі­ню­є­ться; про­сто­та в екс­плу­а­та­ції; ма­ла швид­кість на­со­са — 150 об./хв по­дов­жує тер­мін екс­плу­а­та­ції;

під­ві­ска осі об­при­ску­ва­ча ACTIFLEX — не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня, мо­жли­вість ру­ху по по­лю зі швид­кі­стю ви­щою на 30%, від­по­від­но, збіль­шує про­ду­ктив­ність;

за­без­пе­че­н­ня по­стій­ної ви­тра­ти ро­бо­чої рі­ди­ни (л/га) не­за­ле­жно від зов­ні­шніх фа­кто­рів;

100%-ва якість уне­се­н­ня всіх пре­па­ра­тів;

си­пу­чі пре­па­ра­ти за­си­па­ють у бак без по­пе­ре­дньої під­го­тов­ки;

еко­но­мія за­со­бів за­хи­сту ро­слин до 10–12% зав­дя­ки ви­со­кій яко­сті оброб­ки.

Об­при­ску­вач Tracker Berthoud

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.