Т. Бар­щов­ський: «Наш фру­кто­вий бі­знес кон­ку­рен­тні­ший за ки­тай­ський»

Чо­му офі­цій­на відмова одно­го з основ­них ім­пор­те­рів укра­їн­ських яблук — Ро­сії не ста­ла ка­та­стро­фою для ви­ро­бни­ків і які пер­спе­кти­ви цьо­го бі­зне­су, жур­на­лі­стам га­зе­ти «Агро­Мар­кет» роз­по­вів Та­рас Бар­щов­ський, вла­сник ком­па­нії T.B.Fruit.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Роз­мов­ля­ла На­та­ля ГУЗЕНКО

Пред­став­ни­ки біль­шо­сті га­лу­зей сьо­го­дні ка­жуть про май­бу­тні ка­та­стро­фи. Як по­чу­ває се­бе фру­кто­вий бі­знес в умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи?

— Ри­нок чу­до­вий, хто б там що не ка­зав. Офі­цій­на відмова Ро­сії, яка є одним із най­біль­ших рин­ків для на­ших яблук і яблу­чно­го кон­цен­тра­ту, зві­сно, ство­ри­ла пев­ні про­бле­ми для ком­па­ній. Так, це ве­ли­кий ри­нок, ми осо­би­сто про­да­ва­ли ту­ди 20 тис. тонн кон­цен­тро­ва­но­го со­ку.

Про­те вже сьо­го­дні ми від­кри­ли для се­бе ри­нок США, ви­ро­бля­є­мо близь­ко 20% єв­ро­пей­сько­го кон­цен­тра­ту, а ко­жна п’ятнад­ця­та пля­шка яблу­чно­го со­ку в Аме­ри­ці ви­го­тов­ле­на з на­шо­го кон­цен­тра­ту. Тоб­то осо­би­сто для нас — усе до­бре. По-пер­ше, ми від­кри­ли для се­бе ве­ли­че­зний ри­нок, по-дру­ге, у Єв­ро­пі та Ро­сії ви­ро­сли ці­ни. По-тре­тє, ро­сі­я­ни ни­ні че­рез те, що не отри­му­ють укра­їн­сько­го со­ку, пов­ним хо­дом шу­ка­ють йо­му за­мі­ну на всіх рин­ках. Зокре­ма в Поль­щі. Оста­н­ня де­ле- га­ція там на на­шо­му за­во­ді бу­ла на­при­кін­ці лю­то­го.

Ко­ли ви ка­же­те про зро­ста­н­ня цін, то ма­є­те на ува­зі те, що ком­па­нії біль­ше ста­ли отри­му­ва­ти грив­ні че­рез де­валь­ва­цію? Чи ці­ни зро­сли по всьо­му сві­ті?

— Я маю на ува­зі те, що ці­ни ви­ро­сли у єв­ро й на всіх основ­них рин­ках. Так, у сві­ті був до­брий уро­жай яблук, і яблу­ка на фреш-мар­ке­ті по­де­шев­ша­ли, але не ду­же. Най­біль­ше сві­жих яблук ви­ро­бляє Ки­тай, але, ура­хо­ву­ю­чи те, що за остан­ні сім ро­ків їх спо­жи­ва­н­ня там ви­ро­сло в 10 ра­зів, ці­ни на фреш-мар­ке­ті в них те­пер ви­щі, ніж у Єв­ро­пі. Тим біль­ше в Укра­ї­ні. То­му ми ста­ли більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми за Ки­тай. А яблу­чний сік не за­ле­жить від то­го, що ко­ї­ться у сві­ті з уро­жа­єм яблук. Ці­на на ньо­го у сві­ті ре­гу­лю­є­ться на­сам­пе­ред європейськими ви­ро­бни­ка­ми, осо­бли­во Поль­щею, та Ки­та­єм. Це озна­чає, що Укра­ї­на ні­як сут­тє­во не впли­ває на цей ри­нок — у нас ви­ро­бля­є­ться при­бли­зно 110–120 тис. тонн кон­цен­тра­ту, у той час як світ по­тре­бує 1,5 млн тонн.

Чо­му ж то­ді па­да­ла ці­на на вну­трі­шньо­му рин­ку?

— Хто та­ке ка­зав? Якщо бра­ти до ува­ги ста­ти­сти­ку, то там не вра­хо­ва­но, що є кон­цен­трат рі­зної яко­сті. У нас, за ста­ти­сти­кою, уро­жай­ність са­дів — 5 тонн із ге­кта­ра, у той час у нас ре­аль­но є 15 тонн із ге­кта­ра. Що­до ре­а­лій, то яблу­чний кон­цен­трат є ду­же рі­зної яко­сті: ки­слий, со­лод­кий, осві­тле­ний, не­осві­тле­ний. Це рі­зна якість про­ду­кту, яка мо­же змі­ню­ва­ти­ся в ці­ні від 300 до 1300 єв­ро за тон­ну. Є ще біо­кон­цен­трат, який удві­чі до­рож­чий за рин­ко­вий. Тоб­то все за­ле­жить від то­го, хто який кон­цен­трат ви­ро­бляв. Хтось, мо­же, й по­стра­ждав, але в ба­га­тьох спра­ви до­брі.

Які ни­ні пер­спе­кти­ви в укра­їн­сько­го рин­ку яблук?

— В Укра­ї­ни є ду­же сер­йо­зна пер­спе­кти­ва, адже за остан­ні 20 ро­ків у нас ви­са­ди­ли ду­же ба­га­то са­дів, ко­ли за це дер­жа­ва від­шко­до­ву­ва­ла ви­тра­че­ні гро­ші. Тре­тє — ри­нок кон­цен­тро­ва­них со­ків завжди ру­хав­ся на схід. Він по­чав­ся від Ні­меч­чи­ни й Ав­стрії, по­тім пе­ре­йшов на Поль­щу, сьо­го­дні ру­ха­є­ться на Укра­ї­ну.

Ком­па­нія Т.B. Fruit, ТМ «Яблу­не­вий дар» вла­сни­ка Та­ра­са Бар­щов­сько­го, актив­но осво­ює рин­ки Поль­щі та Ні­меч­чи­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.