Те­пли­чни­ки пе­ре­хо­дять на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ни­ні­шня еко­но­мі­чна кри­за впли­ну­ла на те­пли­чний се­ктор Укра­ї­ни на­ба­га­то біль­ше, ніж усі по­пе­ре­дні, вва­жає пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Те­пли­ці Укра­ї­ни» Єв­ген Чер­ни­шен­ко. У цьо­му те­пли­чно­му се­зо­ні в Укра­ї­ні по­ча­ли ро­бо­ту всьо­го кіль­ка ве­ли­ких грав­ців. «Сьо­го­дні умо­ви ве­де­н­ня те­пли­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні є скла­дни­ми, адже від­бу­ва­є­ться зна­чне під­ви­ще­н­ня цін на енер­го­но­сії», — роз­по­вів він. «Якщо за ці­ни га­зу 6700 грн/тис. куб. м мо­жна бу­ло ви­йти в нуль, то ни­ні­шні 7700 грн /тис. куб. м зво­дять бі­знес на­ні­вець», — за­пев­няє за­сту­пник ди­ре­кто­ра ТОВ «Агро­фір­ма «Пролісок» Пав­ло Іщик. То­му «одне із зав­дань те­пли­чно­го се­кто­ра — пе­ре­хід на ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії. Та­кож умо­вою подаль­шої успі­шної ді­яль­но­сті те­пли­чних го­спо­дарств є змен­ше­н­ня їх тру­до­єм­но­сті», — впев­не­ний Єв­ген Чер­ни­шен­ко.

Однак кри­зо­ві умо­ви, крім не­га­тив­них на­слід­ків, мо­жуть ма­ти і по­зи­тив­ний вплив на те­пли­чні го­спо­дар­ства Укра­ї­ни. Та­ку дум­ку ви­сло­вив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Український клуб аграр­но­го бі­зне­су» Та­рас Ви­со­цький. «З одно­го бо­ку, не­ви­зна­че­ність із еко­но­мі­чною і по­лі­ти­чною си­ту­а­ці­єю в кра­ї­ні ускла­дню­ють за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, не­об­хі­дних для мо­дер­ні­за­ції та роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, а по­стій­не по­до­рож­ча­н­ня енер­го­ре­сур­сів та ін­ших за­со­бів ви­ро­бни­цтва зни­жує рен­та­бель­ність під­при­ємств. Однак, з ін­шо­го бо­ку, зне­ці­не­н­ня грив­ні ро­бить ім­порт­ні про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми, тим са­мим звіль­ня­ю­чи час­тку вну­трі­шньо­го рин­ку для ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків і ро­бля­чи їх про­ду­кцію більш при­ва­бли­вою на зов­ні­шніх рин­ках», — ска­зав він. Та­кож ни­ні­шня ситуація, на дум­ку екс­пер­та, є сти­му­лом для опти­мі­за­ції ви­ро­бни­чих ви­трат, впро­ва­дже­н­ня енер­го­о­ща­дних те­хно­ло­гій та ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії, що до­зво­ля­ють зни­зи­ти со­бі­вар­тість і під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.