«Пан Кур­чак» ви­хо­дить на рин­ки Азії та Близь­ко­го Схо­ду

AgroMarket - - НОВИНИ -

Агро­про­ми­сло­ва гру­па «Пан Кур­чак» пла­нує по­ста­ча­ти ку­ря­ти­ну в кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду та Се­ре­дньої Азії. Про це роз­по­вів го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди агро­про­ми­сло­вої гру­пи «Пан Кур­чак» Сер­гій Горлач. За йо­го сло­ва­ми, на но­во­му ком­пле­ксі за­бою та пе­ре­роб­ки пти­ці ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс «Гу­бин», що вхо­дить до скла­ду гру­пи, по­бу­ва­ли екс­пер­ти Цен­тру до­слі­джень та сер­ти­фі­ка­ції ха­ляль «Аль­ра­їд». Під час пе­ре­вір­ки до­мо­ви­ли­ся, що у Но­во­во­лин­ську по­стій­но пра­цю­ва­ти­ме пред­став­ник Цен­тру до­слі­джень та сер­ти­фі­ка­ції ха­ляль «Аль­ра­їд». Він сте­жи­ти­ме, щоб бу­ли до­три­ма­ні му­суль­ман­ські тра­ди­ції при за­бої пти­ці, а в го­то­ву про­ду­кцію не по­тра­пля­ли за­бо­ро­не­ні ком­по­нен­ти. Са­ме це до­зво­лить екс­пор­ту­ва­ти ви­со­ко­які­сну ку­ря­ти­ну в іслам­ські кра­ї­ни, адже «ха­ляль» — це сер­ти­фі­кат, що під­твер­джує від­по­від­ність ви­ро­бни­цтва про­ду­кції му­суль­ман­ським тра­ди­ці­ям.

«Про­бна пар­тія та­кої ку­ря­ти­ни, ви­ро­бле­ної в Но­во­во­лин­ську, ста­но­ви­ти­ме 25 т. В асор­ти­мен­ті бу­де по­над де­сять рі­зно­ви­дів ви­со­ко­які­сної про­ду­кції. Во­на прой­де про­цес ек­с­прес-за­мо­ро­жу­ва­н­ня на су­ча­сно­му єв­ро­пей­сько­му обла­днан­ні і бу­де від­прав­ле­на в Узбе­ки­стан і Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти », — по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі ком­па­нії.

На­сту­пні екс­порт­ні по­став­ки бу­дуть ско­ри­го­ва­ні від­по­від­но до роз­ши­ре­н­ня клі­єнт­ської ба­зи в му­суль­ман­ських кра­ї­нах. У ком­па­нії та­кож від­зна­чи­ли, що цьо­го ро­ку ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс« Гу­бин» бу­де на­ро­щу­ва­ти екс­порт­ний по­тен­ці­ал — за­ру­бі­жним пар­тне­рам пла­ну­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти в 5 ра­зів біль­ше про­ду­кції, ніж в 2014 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.