Не­ви­гі­дний фрукт

Відмова Ро­сії від укра­їн­ських яблук і низь­кі ці­ни на сві­то­вих рин­ках зму­си­ли ви­ро­бни­ків при­зу­пи­ни­ти роз­ви­ток.

AgroMarket - - РИНКИ, КОМПАНІЇ - На­та­ля ГУЗЕНКО

Із 2009-го по 2012 рік уро­жай яблук в Укра­ї­ні зріс пра­кти­чно на 50% — із 853 тис. тонн до 1,13 млн тонн, по­ра­ху­ва­ли у FAO. Та­ких тем­пів зро­ста­н­ня не­має ні в ко­го з топ-15 сві­то­вих ви­ро­бни­ків яблук. Якщо 2009 ро­ку Укра­ї­ну по­пе­ре­дня кра­ї­на в спи­ску — Ар­ген­ти­на ви­пе­ре­джа­ла на 17% — то вже 2010-го тіль­ки на 10%. Яблу­ко бу­ло й є основ­ною пло­до­во-ягі­дною куль­ту­рою для ве­ли­ких ком­па­ній. За остан­ні п’ять ро­ків ри­нок цих фру­ктів в Укра­ї­ні зріс пра­кти­чно на 20%, до то­го ж про­по­зи­ція мі­сце­вої сто­ло­вої про­ду­кції за цей пе­рі­од зро­сла в 3,5 ра­за. Не­зва­жа­ю­чи на те, що зна­чна ча­сти­на ви­ро­бле­них в Укра­ї­ні пло­дів і ягід по­хо­дить із не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств і від на­се­ле­н­ня, у виробництво фру­ктів вкла­да­ють ко­шти й до­сить ве­ли­кі ком­па­нії. На­при­клад, у 2006 ро­ці у сфе­ру фру­кто­во­го бі­зне­су Укра­ї­ни вві­йшов МХП, із 2007 ро­ку роз­ви­ває фру­кто­вий на­прям «Сва­рог Вест Груп». У 2010 ро­ці вла­сні фру­кти по­ча­ла ви­ро­щу­ва­ти гру­па ком­па­ній T.B.Fruit, яка до цьо­го спе­ці­а­лі­зу­ва­ла­ся на ви­ро­бни­цтві со­ко­вих кон­цен­тра­тів й ін­ших про­ду­ктів пе­ре­роб­ки. Є пло­до­во-ягі­дний бі­знес і в KSG Agro, Vitagro, «Бу­ча­ча­гро­хліб­про­мі», спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на цьо­му агро­фір­ми «Са­ди Укра­ї­ни», «Зо­ря Ін­гу­лу» і ще низ­ка до­сить ве­ли­ких ком­па­ній.

У 2014 ро­ці зро­ста­н­ня рин­ку упо­віль­ни­ло­ся — ці­ни на яблу­ка силь­но від­ста­ва­ли від тем­пів по­до­рож­ча­н­ня основ­них ре­сур­сів на їх ви­ро­щу­ва­н­ня, а до­брий уро­жай у сві­ті й па­ді­н­ня сві­то­вих цін спро­во­ку­вав ве­ли­кий ім­порт.

З осе­ні 2014-го від укра­їн­ських яблук й укра­їн­сько­го кон­цен­тра­ту від­мо­ви­ла­ся Ро­сія, яка до цьо­го бу­ла най­біль­шим ім­пор­те­ром ві­тчи­зня­но­го про­ду­кту.

Тиск уро­жаю

У сер­пні 2014 ро­ку на по­ча­тку яблу­чно­го се­зо­ну відмова Ро­сії від про­ду­кту з ЄС та Мол­до­ви ста­ла для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків яблук мо­жли­ві­стю на­ро­сти­ти екс­порт. За да­ни­ми Держ­ста­ту, за остан­ній мі­сяць лі­та 2014 ро­ку Укра­ї­на від­ван­та­жи­ла в Ро­сію по­над 3000 т фру­ктів, що до­зво­ли­ло їй під­ня­ти­ся із сьо­мо­го на че­твер­те мі­сце в рей­тин­гу кра­їн — по­ста­чаль­ни­ків яблук у РФ пі­сля Ки­таю, Сер­бії й Азер­бай­джа­ну.

Про­те за мі­сяць мо­жли­во­сті, ство­ре­ні еко­но­мі­чною по­лі­ти­кою су­сі­дньої дер­жа­ви, за­кін­чи­ли­ся. У ве­ре­сні Ро­сія за­бо­ро­ни­ла ім­порт укра­їн­ських яблук, а па­ра­лель­но на вну­трі­шній ри­нок Укра­ї­ни хли­ну­ли яблу­ка з ЄС й Мол­до­ви. Так, за ли­пень-ве­ре­сень Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла 8000 т яблук, що в 5 ра­зів біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Біль­ше по­ло­ви­ни ім­пор­ту при­па­ло на мол­дав­ські яблу­ка, які в 2013 ро­ці в Укра­ї­ну вза­га­лі не за­во­зи­ли­ся. Зро­сли об­ся­ги поль­сько­го ім­пор­ту: по­рів­ня­но з 2013 ро­ком во­ни зро­сли у 2,6 ра­за. У під­сум­ку у ве­ре­сні 2014 ро­ку був по­би­тий своє­рі­дний ре­корд — Укра­ї­на за­ку­пи­ла на зов­ні­шньо­му рин­ку 3000 т яблук, що в 22 ра­зи біль­ше, ніж за пер­ший мі­сяць осе­ні по­пе­ре­дньо­го ро­ку, і це ста­ло аб­со­лю­тним ма­кси­му­мом за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни, під­би­ли під­сум­ки в ІА «Ін­фо­ін­ду­стрія».

Ура­хо­ву­ю­чи, що врожай яблук пра­кти­чно у всіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах був до­сить ви­со­ким, а ці­ни — ниж­чи­ми, ніж 2013 ро­ку, «за­си­л­ля ім­пор­ту при­зве­ло до то­го, що ці­ни на про­ми­сло­ве яблу­ко на укра­їн­сько­му рин­ку впа­ли в се­ре­дньо­му на 35–40% або в кра­що­му ра­зі за­ли­ши­ли­ся не­змін­ни­ми», — кон­ста­тує Те­тя­на Гетьман, ке­рів­ник про­е­кту «АПК-Ін­форм: ово­чі та фру­кти». «У 2013 ро­ці яблу­ка ко­шту­ва­ли 3,5–5,5 грн за кі­ло­грам, во­се­ни цьо­го ро­ку — 4–5 грн», — роз­по­вів Сер­гій Крав­цов, ди­ре­ктор ком­па­нії «Зо­ря Ін­гу­лу». У дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня ці­ни зро­сли до 8–9 грн/кг. За сло­ва­ми па­на Крав­цо­ва, ком­па­нії, що ма­ли свої фру­кто­схо­ви­ща, змо­гли отри­ма­ти при­бу­ток, однак їм все одно до­ве­ло­ся пе­ре­гля­да­ти про­гра­ми роз­ви­тку че­рез па­ді­н­ня кур­су грив­ні. «Те­хні­ка для са­дів, обла­дна­н­ня для схо­вищ, сор­ту­валь­но-па­ку­валь­них цен­трів, за­со­би за­хи­сту ро­слин завжди бу­ли ви­клю­чно ім­порт­ни­ми», — ко­мен­тує ра­дник го­ло­ви прав­лі­н­ня «Сва­рог Вест Груп» із пи­тань са­дів­ни­цтва Сер­гій Гав­ри­шев. То­му, за йо­го сло­ва­ми, цей рік бу­де не­про­стим на­віть для ефе­ктив­них са­дів­ни­чих ком­па­ній, адже ри­нок спо­жи­ває ми­ну­ло­рі­чну про­ду­кцію за «ста­ри­ми» ці­на­ми в грив­ні, а ве­сною по­трі­бно бу­де за­ку­по­ву­ва­ти ре­сур­си для ви­ро­бни­цтва вже за но­вим кур­сом.

Крім то­го, ми­ну­лий рік був до­сить не­про­стий у пла­ні за­хи­сту від пар­ші, то­му ве­ли­ка кіль­кість про­ду­кції не пі­ді­йшла під ви­мо­ги сві­жо­го рин­ку — її зда­ва­ли на яблу­чний кон­цен­трат. А ці­ни на та­кий про­дукт бу­ли зна­чно ниж­чи­ми. За сло­ва­ми С. Крав- цо­ва, осін­ні яблу­ка на пе­ре­роб­ку бра­ли по 0,8 грн, у той час як у 2012–2013 рр. во­ни ко­шту­ва­ли 1,2–1,5 грн, «па­да­ли­ця» ж ко­шту­ва­ла 0,5–0,55 грн/кг, і до кін­ця сер­пня не всі го­спо­дар­ства по­го­джу­ва­ли­ся її зби­ра­ти, то­му що ці­на не ви­прав­до­ву­ва­ла ви­трат на зби­ра­н­ня.

Скон­цен­тро­ва­ні на ви­жи­ва­н­ня

Про­по­ну­ва­ти ве­ли­кі ці­ни ви­ро­бни­ки кон­цен­тра­ту не мо­гли. По-пер­ше, во­се­ни для укра­їн­сько­го про­ду­кту бу­ла за­кри­та до­ро­га в Ро­сію. За да­ни­ми Те­тя­ни Гетьман, у Ро­сію ми від­прав­ля­ли 20–30% усьо­го екс­порт­но­го об­ся­гу кон­цен­тра­ту, або при­бли­зно 20–30 тис. тонн. Та­ким чи­ном, за під­сум­ка­ми се­зо­ну 2013/14 МР Укра­ї­на по­сі­да­ла дру­ге мі­сце в рей­тин­гу кра­їн — по­ста­чаль­ни­ків яблу­чно­го кон­цен­тра­ту на ро­сій­ський ри­нок і по­сту­па­ла­ся ли­ше Ки­таю.

На час­тку ЄС при­па­да­ло 70– 75% усьо­го екс­пор­ту, але в се­зо­ні 2013/2014 МР по­пит на цей про­дукт у Єв­ро­пі силь­но впав че­рез ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­па­си з ми­ну­ло­го се­зо­ну. На­віть не­зва­жа­ю­чи на те, що в кра­ї­нах ЄС український кон­цен­трат ду­же ці­ну­є­ться за йо­го ви­со­ку ки­сло­тність. «До то­го ж ба­га­то єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків зда­ва­ли яблу­ко на пе­ре­роб­ку, то­му що не ба­чи­ли пер­спе­ктив збу­ту на сві­жо­му рин­ку че­рез ем­бар­го в Ро­сії», — роз­по­від­ає Те­тя­на Гетьман. Не ду­же до­по­мо­гла і кво­та на без­ми­тне вве­зе­н­ня укра­їн­сько­го кон­цен­тра­ту — кво­ту в 10 тис. тонн ві­тчи­зня­ні пе­ре­ро­бни­ки ви­чер­па­ли бу­кваль­но за 1,5 мі­ся­ця. Кво­та на 2015 рік так са­мо пра­кти­чно вже за­кри­та.

Во­се­ни за­во­ди про­по­ну­ва­ли не­осві­тле­ний яблу­чний кон­цен­трат по 450–500 єв­ро/т, ці­на на осві­тле­ний кон­цен­трат озвучується в ме­жах 600–750 єв­ро/т. Ба­га­то ком­па­ній зна­чно ско­ро­ти­ли пла­ни з ви­ро­бни­цтва кон­цен­тра­ту в по­то­чно­му се­зо­ні, а де­я­кі на­віть від­мо­ви­ли­ся від йо­го ви­ро­бни­цтва. «Ми ле­две впи­са­ли­ся в со­бі­вар­тість, і то на­сам­пе­ред че­рез де­валь­ва­цію грив­ні. Ці­на нас аб­со­лю­тно не вла­што­ву­ва­ла — че­рез зро­ста­н­ня цін на енер­го­но­сії со­бі­вар­тість зро­сла на 10%, а ці­ни впа­ли», — роз­по­вів Во­ло­ди­мир Го­до­ва­нюк, ди­ре­ктор ТОВ «Пфа­нер Агро». За йо­го сло­ва­ми, ситуація в йо­го ком­па­нії бу­ла на­ба­га­то кра­щою, ніж у се­ре­дньо­му по рин­ку — весь кон­цен­трат ку­пу­ва­ла ма­те­рин­ська ком­па­нія в Ав­стрії.

Про­те Та­рас Бар­щов­ський, вла­сник T.B.Fruit, упев­не­ний, що ситуація на рин­ку не та­ка сум­на, як зда­є­ться — за­мість ро­сій­сько­го укра­їн­ські ком­па­нії мо­жуть ви­йти на ін­ші сві­то­ві рин­ки (до­кла­дні­ше про це читайте в ін­терв’ю в по­то­чно­му но­ме­рі га­зе­ти. — Ред.). «Ура­хо­ву­ю­чи за­галь­но­по­лі­ти­чні й еко­но­мі­чні умо­ви, які сьо­го­дні є до­во­лі не­пев­ни­ми, на­ра­зі не­має та­ких ком­па­ній, що хо­ті­ли б бу­ду­ва­ти са­до­вий бі­знес із ну­ля, зва­жа­ю­чи на тер­мін по­вер­не­н­ня гро­шей», — за­пев­нив Сер­гій Гав­ри­шев. Що­до тих са­дів, які бу­ли по­са­дже­ні ра­ні­ше: ком­па­нії бу­дуть їх під­три­му­ва­ти в до­бро­му ста­ні, то­му що по­тен­цій­ні втра­ти за від­мо­ви від до­гля­ду за са­да­ми мо­жуть бу­ти кри­ти­чни­ми для бі­зне­су.

Са­дів­ни­ки під­три­му­ва­ти­муть свої са­ди у хо­ро­шо­му ста­ні, але по­чи­на­ти но­ві про­е­кти не бу­дуть

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.