Ри­нок кар­то­плі: рік уро­жаю та зби­тків

У 2015 ро­ці пло­щі ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­ної кар­то­плі мо­жуть ско­ро­ти­ти­ся на 20–30% по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком. При­чи­ни — від­су­тність рин­ків збу­ту та низь­кі ці­ни.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ГЛОТОВА

То­рік в Укра­ї­ні був ви­ро­ще­ний ве­ли­кий уро­жай кар­то­плі — по­над 23 млн тонн. На­ро­стив­ши об­ся­ги, ви­ро­бни­ки фа­кти­чно «обва­ли­ли» ри­нок — ці­на на кар­то­плю від­ко­ти­ла­ся до по­ка­зни­ків 2012 ро­ку, у дру­гій по­ло­ви­ні лю­то­го по­то­чно­го ро­ку во­ни бу­ли вдві­чі ниж­чи­ми, ніж ро­ком ра­ні­ше: 2,5 грн/кг про­ти 5 грн/кг. Ура­хо­ву­ю­чи по­до­рож­ча­н­ня основ­них ре­сур­сів для ви­ро­бни­цтва, роз­рив у по­рів­няль­них ці­нах ста­но­вить при­бли­зно п’ять ра­зів.

Біль­ша ча­сти­на вро­жаю буль­би тра­ди­цій­но при­па­ла на го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня для за­без­пе­че­н­ня йо­го ж вла­сних по­треб. За сло­ва­ми Сер­гія Ри­бал­ка, пре­зи­ден­та Укра­їн­ської асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків кар­то­плі, на ри­нок по­тра­пляє близь­ко 2,2–2,5 млн тонн кар­то­плі, зокре­ма від сіль­госп­під­при­ємств — близь­ко 300 тис. тонн. До то­го ж ви­ро­бни­ки втра­ти­ли ча­сти­ну вну­трі­шньо­го рин­ку в Кри­му та на Дон­ба­сі, що впли­ну­ло на ці­ни. Крім то­го, від­чу­вав­ся фа­ктор дем­пін­гу з бо­ку най­біль­шо­го про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­ка кар­то­плі в Укра­ї­ні — агро­хол­дин­гу «Мрія». На­то­мість екс­пор­ту кар­то­плі в кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу пе­ре­шко­джає не­від­по­від­ність укра­їн­сько­го то­ва­ру де­яким ка­ран­тин­ним ви­мо­гам, а по­став­ки в РФ, як ві­до­мо, за­бо­ро­не­ні з лі­та ми­ну­ло­го ро­ку.

У 2014 ро­ці об­сяг екс­пор­ту кар­то­плі з Укра­ї­ни ста­но­вив близь­ко 40 тис. т, хо­ча ле­галь­но бу­ло ви­ве­зе­но всьо­го при­бли­зно 16 тис. т про­ду­кції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.