По­сі­я­ти без гро­шей

2015 ро­ку агра­рії пла­ну­ють змен­ши­ти пло­щі під ку­ку­ру­дзою, цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми та на­ро­сти­ти по­сі­ви сої та со­ня­шни­ку.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Під­ви­ще­н­ня цін на основ­ні ви­ро­бни­чі ре­сур­си, що бу­ло спричинене де­валь­ва­ці­єю та вве­де­н­ням до­да­тко­во­го ім­порт­но­го ми­та, спровокує зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва в се­зо­ні 2015 ро­ку, адже ви­ро­бни­ки зму­ше­ні пе­ре­хо­ди­ти на де­шев­ші ре­сур­си та ча­сто вза­га­лі ско­ро­ти­ти їх ви­ко­ри­ста­н­ня. Це, сво­єю чер­гою, не­га­тив­но по­зна­чи­ться на вро­жай­но­сті сіль­гос­пкуль­тур.

Ці­на пи­та­н­ня

Пред­став­ни­ки аграр­них асо­ці­а­цій оці­ню­ють де­фі­цит ко­штів на по­сів­ну в 15 млрд грн, від мі­ні­стер­ства зву­ча­ла ци­фра в 10 млрд грн. За роз­ра­хун­ка­ми аграр­но­го ві­дом­ства, ви­тра­ти на 1 га зро­стуть із 2,04 тис. грн до 3,11 тис. грн. У ці­ло­му, за оцін­ка­ми Мі­нАПіП, вар­тість по­сів­ної ста­но­ви­ти­ме 60 млрд грн, що, за ви­снов­ка­ми екс­пер­тів, є ду­же скром­ни­ми під­ра­хун­ка­ми, зва­жа­ю­чи на вве­де­н­ня до­да­тко­вих ім­порт­них мит і про­бле­ми з ва­лю­тним рин­ком. На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Ле­о­нід Ко­за­чен­ко під­дав сум­ні­ву на­зва­ну Мі­на­гро­про­дом оцін­ку де­фі­ци­ту ко­штів на ве­сня­ні по­льо­ві ро­бо­ти, а та­кож офі­цій­ні да­ні на­яв­но­сті основ­них ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів. За да­ни­ми Л. Ко­за­чен­ка, у по­пе­ре­дні, до­кри­зо­ві ро­ки де­фі­цит ся­гав 30 млрд грн. «Однак то­ді пра­цю­ва­ли бан­ки, і ко­шти мо­жна бу­ло отри­ма­ти. За на­ши­ми оцін­ка­ми, де­фі­цит обі­го­вих ко­штів при­найм­ні удві­чі ви­щий, ніж він був у по­пе­ре­дні ро­ки», — роз­по­вів він.

Ве­ли­ку час­тку ре­сур­сів на по­сів­ну Укра­ї­на ім­пор­тує, це сто­су­є­ться на­сі­н­ня, мі­не­раль­них до­брив, па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.