Екс­порт сор­го з Укра­ї­ни зріс у 5 ра­зів

AgroMarket - - НОВИНИ -

З Укра­ї­ни в 2014 р. екс­пор­ту­ва­ли 195 тис. т сор­го, що на 15 тис. т біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку, і в 5 ра­зів біль­ше, ніж у 2010 ро­ці. Та­ким чи­ном, Укра­ї­на по­сі­ла че­твер­те мі­сце в сві­ті за об­ся­гом екс­порт­них по­ста­вок сор­го.

Сор­го — одна з основ­них куль­тур для ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу, йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють як корм та у хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті. Основ­ни­ми ім­пор­те­ра­ми укра­їн­сько­го сор­го в 2014 р. ста­ли Італія (51%), Ізра­їль (21%) та Іспа­нія (12%). Як від­зна­ча­ють в УКАБ, для вну­трі­шньо­го рин­ку Укра­ї­ни сор­го по­ки що скла­дно на­зва­ти прі­о­ри­те­тною куль­ту­рою. По­при ши­ро­кий спектр мо­жли­во­го за­сто­су­ва­н­ня куль­ту­ри, осо­бли­во в се­гмен­ті кор­мо­во­го спо­жи­ва­н­ня, основ­ним ру­ші­єм на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва за­ли­ша­ли­ся актив­ні спро­би ви­йти з сор­го на сві­то­вий ри­нок.

Близь­ко 60% всьо­го сор­го спо­жи­ва­ють шість кра­їн: Ме­кси­ка, Ні­ге­рія, Ки­тай, Індія, США й Ефі­о­пія. За об­ся­га­ми спо­жи­ва­н­ня сор­го най­більш ди­на­мі­чно зро­стає ри­нок Ки­таю, при цьо­му КНР та­кож є най­біль­шим сві­то­вим ім­пор­те­ром сор­го. «Роз­кри­т­тя по­тен­ці­а­лу ви­ро­щу­ва­н­ня та екс­пор­ту ні­ше­вих куль­тур, та­ких як сор­го, мо­же до­по­мог­ти укра­їн­ським ком­па­ні­ям збе­рег­ти рен­та­бель­ність у пе­рі­од кри­зи і за­без­пе­чи­ти ста­біль­ним зов­ні­шнім рин­ком збу­ту. До то­го ж ці­ни на ні­ше­ві куль­ту­ри, як пра­ви­ло, ви­щі й не ма­ють та­кої ці­но­вої во­ла­тиль­но­сті, як тра­ди­цій­ні зер­но­ві та олій­ні», — вва­жає ко­ор­ди­на­тор мі­кро­еко­но­мі­чних до­слі­джень агент­ства AgriSurvey Ві­та­лій Кор­диш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.