На Житомирщині за­вер­шу­ють ре­кон­стру­кцію ве­ли­ко­го сви­но­ком­пле­ксу

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нія «Еко­ге­не­тікс» у с. Ко­тів­ка Ан­дру­шів­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті за­вер­шує ре­кон­стру­кцію ве­ли­ко­го сви­но­ком­пле­ксу. До кін­ця I пів­річ­чя 2015 р. в пла­нах ін­ве­сто­ра по­ста­ви­ти 2 тис. го­лів 2–3-по­ро­дних син­те­ти­чних сви­но­ма­ток, чи­сель­ність яких зго­дом бу­де збіль­ше­на до 4,2 тис. го­лів, що до­зво­лить отри­му­ва­ти по­над 80 тис. го­лів 3–4-по­ро­дних про­ми­сло­вих гі­бри­дів по­ро­сят, які за ра­ху­нок ге­те­ро­зи­су зда­тні біль­ше ніж на тре­ти­ну збіль­ши­ти про­ду­ктив­ні яко­сті ви­хі­дних по­рід. Їх по­ста­нов­ка на від­го­дів­лю, як роз­ра­хо­ву­ють в ком­па­нії, у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві до­зво­лить по­дво­ї­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни. Крім то­го, в ОДА за­зна­чи­ли, що на пта­хо­ком­пле­ксі «ОП На­дія» Чер­во­но­ар­мій­сько­го ра­йо­ну пов­ні­стю за­вер­ше­но ре­кон­стру­кцію тре­тьо­го май­дан­чи­ка для від­го­дів­лі кур­чат-брой­ле­рів.

Ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня ва­лю­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня на при­дба­н­ня ім­порт­но­го обла­дна­н­ня для йо­го осна­ще­н­ня, а до кін­ця 2015 р. пла­ну­є­ться ви­ко­на­ти ро­бо­ти з ре­кон­стру­кції че­твер­то­го май­дан­чи­ка, що до­зво­лить ви­ве­сти під­при­єм­ство на прое­кт­ну по­ту­жність 141 тис. го­лів одно­ча­сної від­го­дів­лі кур­чат-брой­ле­рів і ви­ро­бля­ти що­ро­ку в за­бій­ній ва­зі більш як 1 тис. т м’яса пти­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.