«Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» роз­ши­рить по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зер­на

AgroMarket - - НОВИНИ -

ТОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» у 2015 г. пла­нує роз­ши­ри­ти сфе­ру ді­яль­но­сті і ви­йти на екс­порт­ний ри­нок ЄС, че­рез що у під­при­єм­ства ви­ни­кає по­тре­ба збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня вро­жаю. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ТОВ «Бу­ча­ча­гро­хліб­пром» Пе­тро Гадз. «На сьо­го­дні ком­па­нія пов­ні­стю за­без­пе­че­на вла­сни­ми по­ту­жно­стя­ми для збе­рі­га­н­ня вро­жаю, при цьо­му 35 тис. т з 95 тис. т — це су­ча­сний еле­ва­тор, ре­шта — скла­ди під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня. На­ступ- но­го ро­ку пла­ну­є­мо до­бу­ду­ва­ти че­твер­ту чер­гу еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 50 тис. т. То­ді в си­ло­сах мо­жна бу­де збе­рі­га­ти 85 тис. т зер­на», — роз­по­вів він. Що сто­су­є­ться обла­дна­н­ня, то ке­рів­ни­цтво схи­ля­є­ться до ви­ро­бни­ків зі США і Ка­на­ди, пе­ред­усім че­рез ці­ну. Однак кон­кре­тну ком­па­нію ще не ви­бра­ли. «Обла­дна­н­ня бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти аме­ри­кан­ське або ка­над­ське, во­но кра­ще і де­шев­ше. За­раз ми пе­ре­бу­ва­є­мо в по­шу­ку, ви­вча­є­мо ри­нок, щоб зро­би­ти пра­виль­ний ви­бір», — по­ві­до­мив Пе­тро Гадз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.