«Да­но­ша» по­бу­дує м’ясо­пе­ре­ро­бний ком­бі­нат

AgroMarket - - НОВИНИ -

«Да­но­ша» го­то­ва від­кри­ти на При­кар­пат­ті м’ясо­пе­ре­ро­бний ком­бі­нат. Про це йшло­ся в хо­ді зу­стрі­чі ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Крі­сті­а­на Якоб­се­на з го­ло­вою Іва­но-Фран­ків­ської ОДА Оле­гом Гон­ча­ру­ком. «Укра­ї­на має ба­га­то мо­жли­во­стей для роз­ви­тку, осо­бли­во це сто­су­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ня зер­на. Однак ва­жли­во, щоб дер­жа­ва не тіль­ки йо­го екс­пор­ту­ва­ла, а й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла для ви­ро­бни­цтва рі­зних про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, ство­рю- ючи ще біль­ше ро­бо­чих місць. А екс­пор­ту­ва­ти по­трі­бно вже кін­це­вий про­дукт», — вва­жає Крі­сті­ан Якоб­сен.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.