Лож­ка дьог­тю в мі­шку цукру

Про­фі­цит цукру, низь­кі за­ку­пі­вель­ні ці­ни та зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­щу­ва­н­ня зу­мов­лю­ють подаль­ше ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ цукро­вих бу­ря­ків, а ви­хід із рин­ку одно­го з най­біль­ших грав­ців — хол­дин­гу «Мрія» змі­нить роз­по­діл сил на рин­ку.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

То­таль­ний про­фі­цит

По­то­чно­го ро­ку агра­рії вза­га­лі мо­жуть від­мо­ви­ти­ся від ви­ро­щу­ва­н­ня цукро­вих бу­ря­ків, ствер­джу­ють ана­лі­ти­ки. Із цим при­пу­ще­н­ням важ­ко не по­го­ди­ти­ся в ни­ні­шніх еко­но­мі­чних умо­вах. Так, про­гно­зи ана­лі­ти­ків що­до цін на цу­кор-си­рець на 2015 рік нев­ті­шні. За ін­фор­ма­ці­єю до­слі­дни­цької ком­па­нії Capital Economics, йо­го вар­тість на бір­жі не пе­ре­ви­щить 13,5 цен­та/фунт (по­пе­ре­дній прогноз — 14,5 цен­та/фунт). У сві­ті існує про­фі­цит цукру: за остан­ні п’ять ро­ків цей про­дукт втра­тив 85% сво­єї вар­то­сті. Крім то­го, Індія, дру­га кра­ї­на за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва цукру пі­сля Бра­зи­лії, від­но­ви­ла суб­си­ду­ва­н­ня екс­пор­ту. Цей фа­ктор теж впли­ває на фор­му­ва­н­ня сві­то­вих цін.

«Я ду­маю, як­би Укра­ї­на цьо­го ро­ку цукро­вий бу­ряк не сі­я­ла б вза­га­лі, то ні­чо­го стра­шно­го б не ста­ло­ся. Спо­жи­ва­н­ня цукру па­дає. Вну­трі­шній ри­нок теж зву­зив­ся», — упев­не­ний не­за­ле­жний ек­сперт аграр­но­го рин­ку Оле­ксій Кру­ти­біч. — В Укра­ї­ні цукро­ва га­лузь пе­ре­йшла шлях від не­стрим­но­го роз­ви­тку у ХХ ст. до ду­же швид­ко­го спа­ду за пе­рі­од не­за­ле­жно­сті. Для цьо­го є низ­ка об’єктив­них при­чин.

Пі­сля роз­па­ду Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ми втра­ти­ли основ­ні рин­ки збу­ту, че­рез фі­нан­со­ву не­ста­біль­ність ча­сти­на заводів збан­кру­ту­ва­ла. У 2014 ро­ці 46 укра­їн­ських цукро­вих заводів ви­ро­би­ли близь­ко 2,1 млн тонн цукру. Це на 75% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше, пло­щі під ці­єю куль­ту­рою ста­но­ви­ли 333,3 тис. га, що на 19,1% біль­ше, ніж 2013-го».

Про­гно­зи на ско­ро­че­н­ня

Від­по­від­но до роз­ра­хун­ків Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, по­тре­ба вну­трі­шньо­го рин­ку на 2014/2015 мар­ке­тин­го­вий рік ста­но­вить 1,684 млн тонн цукру (без ура­ху­ва­н­ня оку­по­ва­но­го Кри­му). Пе­ре­хі­дні за­ли­шки про­ду­кції до кін­ця се­зо­ну про­гно­зу­ю­ться на рів­ні 612 тис. тонн. Та­ким чи­ном, Укра­ї­на на 2015 рік має близь­ко 2,3 млн тонн цукру за по­тре­би в 1,6 млн тонн. Сю­ди слід до­да­ти й на­яв­ну ім­порт­ну кво­ту на 267,8 тис. тонн цукру з тро­сти­ни, яку Укра­ї­на отри­ма­ла пі­сля вхо­дже­н­ня у Сві­то­ву ор­га­ні­за­цію тор­гів­лі. До­сі кво­ти ли­ша­ли­ся не ви­ко­ри­ста­ни­ми. От­же, про­фі­цит на рин­ку цукру на­сам­пе­ред впли­ва­ти­ме на об­ся­ги по­сі­вів цукро­вих бу­ря­ків у 2015 ро­ці.

Асо­ці­а­ція «Укр­цу­кор» уже озву­чи­ла прогноз по ско­ро­чен­ню площ на 25–30% під ці­єю куль­ту­рою. «Ми вва­жа­є­мо, що на 25–30% ско­ро­тя­ться по­сі­ви цукро­вих бу­ря­ків і виробництво цукру… Оці­ню­є­мо пло­щу сів­би в 230–240 тис. га», — роз­по­вів го­ло­ва прав­лі­н­ня асо­ці­а­ції Ми­ко­ла Яр­чук. На йо­го дум­ку, основ­ни­ми при­чи­на­ми цьо­го яви­ща ста­ли змен­ше­н­ня вну­трі­шньо­го рин­ку че­рез ане­ксію Кри­му та вій­сько­ві дії в схі­дних обла­стях, а та­кож ско­ро­че­н­ня на­се­ле­н­ня в кра­ї­ні за­га­лом. Крім то­го, пла­то­спро­мо­жність на­се­ле­н­ня за остан­ній рік теж сут­тє­во впа­ла.

Ці про­це­си по­тя­гли за со­бою па­ді­н­ня й у су­мі­жних га­лу­зях, які ви­ко­ри­сто­ву­ють цу­кор у ви­ро­бни­цтві. Сьо­го­дні основ­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми цукру в Укра­ї­ні є кон­ди­тер­ська про­ми­сло­вість (її пи­то­ма ва­га ста­но­вить по­над 70%), лі­ке­ро­го­ріл­ча­на та мо­ло­чно­кон­серв­на (5% по ко­жно­му) то­що. Так, за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів за 2014 рік ско­ро­ти­ли­ся на 7,3%, пе­чи­ва — на 23,4%, цукри­стих кон­ди­тер­ських ви­ро­бів — на 8,7%, шо­ко­ла­дних — на 29,7%.

«Ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ одно­зна­чно бу­де. Я ду­маю, що ми по­сі­є­мо 200–220 тис. га. Чо­му та­ке ско­ро­че­н­ня? То­му що со­бі­вар­тість ви­ро­щу­ва­н­ня бу­ря­ку ду­же ви­со­ка. Це най­більш фі­нан­со­во ви­тра­тна куль­ту­ра. За кур­су 8 грн за долар вар­тість ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня 1 га ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ла 9–9,5 тис., сої — 6 тис., зер­на — 5 тис. грн, то­ді як цукро­во­го бу­ря­ку — 16 тис. грн на ге­ктар», — про­ко­мен­ту­вав «Агро­Мар­ке­ту» О. Кру­ти­біч. Та­ким чи­ном, сі­я­ти цю куль­ту­ру мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі ли­ше ті ком­па­нії, що ма­ють зна­чні обо­ро­тні ко­шти чи за­лу­че­ні кре­ди­ти під по­сів­ну, яка цьо­го ро­ку ви­йшла ре­кор­дно до­ро­гою. По­зи­ки ж ни­ні отри­ма­ти ду­же важ­ко, це мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти тіль­ки агро­хол­дин­ги.

До­ро­гі ре­сур­си

Для одер­жа­н­ня ви­со­кої вро­жай­но­сті та цукри­сто­сті фер­ме­ри пер­шо­чер­го­во ма­ють ін­ве­сту­ва­ти в на­сі­н­ня. Фа­кти­чно весь по­сів­ний ма­те­рі­ал цукро­вих бу­ря­ків Укра­ї­на ім­пор­тує, і че­твер­та ча­сти­на рин­ку на­ле­жить бель­гій­ській ком­па­нії «Се­сван­дер­ха­ве». Во­на має на­сін­нє­вий за­вод у с. Го­го­лів Ки­їв­ської обла­сті, на яко­му до­ро­бляє як ім­порт­ний по­сів­ний ма­те­рі­ал, так і ви­ро­ще­ний в Укра­ї­ні з ба­тьків­сько­го ма­те­рі­а­лу з Бель­гії. Май­дан­чи­ки гі­бри­ди­за­ції «Се­сван­дер­ха­ве-Укра­ї­на» роз­та­шо­ва­ні в Оде­ській обла­сті й Кри­му. Зокре­ма, для вро­жаю 2013 ро­ку в ба­зо­во­му го­спо­дар­стві ТОВ «Тав­рі­я­Се­ме­на» (Крим) бу­ли роз­мі­ще­ні на­сін­ни­ки во­сьми гі­бри­дів на пло­щі 520 га. Про­те пі­сля ане­ксії Кри­му «Се­сван­дер­ха­ве-Укра­ї­на» при­пи­ни­ла спів­пра­цю­ва­ти з мі­сце­вою ком­па­ні­єю, не­зва­жа­ю­чи на те, що пів­ден­но-схі­дна ча­сти­на Кри­му ви­зна­на най­спри­ят- ли­ві­шою за ме­тео­ро­ло­гі­чни­ми умо­ва­ми для пе­ре­зи­мів­лі на­сін­ни­ків, що ви­ро­щу­ю­ться пря­мим спосо­бом. За ін­фор­ма­ці­єю дистри­бу­то­рів, цьо­го се­зо­ну вар­тість одні­єї по­сів­ної оди­ни­ці цукро­вих бу­ря­ків ста­но­вить від 80 єв­ро (із ПДВ). Де­хто з агра­рі­їв ка­же, що в єв­ро ці­на на на­сі­н­ня на­віть де­що зни­зи­ла­ся про­ти ми­ну­ло­го ро­ку, але, зва­жа­ю­чи на де­валь­ва­цію грив­ні, це зни­же­н­ня за­ли­ши­ло­ся для ви­ро­бни­ків не­по­мі­тним.

Хто за­ли­ши­ться на рин­ку

Ви­хід із рин­ку «Мрії Агро­хол­дин­гу» — одно­го з трій­ки лі­де­рів, який кон­тро­лю­вав 7 цукро­вих заводів і ви­ро­бив ми­ну­ло­го ро­ку, за за­ява­ми екс-ке­рів­ни­цтва, 107 тис. тонн цукру (7% бу­ло в 2013-му) — змі­нить роз­клад сил на рин­ку на ко­ристь ін­ших ве­ли­ких грав­ців. За сло­ва­ми Сай­мо­на Чер­няв­сько­го, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Мрії», від ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­цтва хол­дин­гу із 106 тис. тонн склад­ських за­ли­шків цукру пе­ре­йшло аж «нуль» тонн. І оскіль­ки сьо­го­дні но­вий ме­не­джмент не кон­тро­лює цукро­ві за­во­ди «Мрії», то цьо­го ро­ку пов­ні­стю від­мо­вив­ся від сів­би цукро­вих бу­ря­ків і по­вер­не­ться у цей бі­знес тіль­ки пі­сля ві­днов­ле­н­ня кон­тро­лю над акти­ва­ми.

Во­дно­час та­кі ве­ли­кі агро­хол­дин­ги, як «Астар­та», «Агро­про­дін­вест», не від­мов­ля­ти­му­ться від цукро­вих бу­ря­ків і про­дов­жу­ва­ти­муть їх сі­я­ти. «Ми сі­я­ти­ме­мо в ме­жах ми­ну­ло­го ро­ку — близь­ко 30 тис. га. Ви­тра­ти на ви­ро­щу­ва­н­ня бу­ря­ку фа­кти­чно вдві­чі біль­ші, ніж на зер­но­ві. Ду­маю, що по Укра­ї­ні пло­щі ско­ро­тя­ться з 330 до 220 тис. га. Бу­де­мо ку­пу­ва­ти бу­ря­ки ще й на сто­ро­ні, якщо бу­де та­ка мо­жли­вість», — ска­зав за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Агро­про­дін­ве­сту» Ана­то­лій Шуль­га. Сі­я­ти бу­ря­ки на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку бу­де й ком­па­нія «Галс Агро», що має два вла­сних цукро­вих за­во­ди. На рів­ні ми­ну­ло­го за­ли­шать по­сі­ви і в «Сі­гнет Хол­динг», що має у вла­сно­сті ПАТ «Цукро­вий за­вод ім. Цю­ру­пи». «Ми сі­я­ти­ме­мо цукро­ві бу­ря­ки цьо­го ро­ку, — по­ві­до­мив «Агро­Мар­ке­ту» Ігор Шилюк, ди­ре­ктор «Сі­гнет Хол­дин­гу», — адже в нас є свій за­вод. Єди­не, ду­ма­ти­ме­мо, як пе­ре­ве­сти під­при­єм­ство на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії».

За ін­фор­ма­ці­єю з рин­ку, по­сі­ви під цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми ско­ро­тить «Астар­та» із 48 тис. га (у 2014 ро­ці) до 33,8 тис. га, ви­віль­не­ні пло­щі за­сі­ють со­єю та ку­ку­ру­дзою. Від ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри від­мо­вив­ся «Сва­рог Вест Груп». В обох ком­па­ні­ях від­мо­ви­ли­ся ко­мен­ту­ва­ти за­пи­ти «Агро­Мар­ке­ту». «Ми ско­ро­чу­є­мо по­сі­ви цукро­вих бу­ря­ків із 6 до 4,5 тис. га, але ли­ша­є­мо їх у сі­во­змі­ні, бо ма­є­мо ку­ди по­став­ля­ти. У нас до­го­вір із Ра­де­хів­ським цукро­вим за­во­дом», — ко­мен­тує Яро­слав Те­ли­чко, ке­рів­ник від­ді­лу по­ста­ча­н­ня ТОВ «Агро ЛВ Лі­мі­тед».

Гру­па ком­па­ній «Сіль­госп­про­дукт» цьо­го ро­ку та­кож не ви­ро­щу­ва­ти­ме бу­ряк че­рез низь­ку ці­ну на цу­кор, хо­ча й має вла­сний цукро­вий за­вод у Ро­ки­тно­му Ки­їв­ської обла­сті. Від­по­від­но, у но­во­му се­зо­ні він та­кож не пра­цю­ва­ти­ме. «Ми не ви­ро­щу­ва­ти­ме­мо цукро­ві бу­ря­ки цьо­го ро­ку, за­мі­ни­мо їх ку- ку­ру­дзою та со­єю», — уто­чнив ке­рів­ник Юрій Бондарчук. За йо­го сло­ва­ми, та­ке рі­ше­н­ня про­ди­кто­ва­не ни­ні­шні­ми еко­но­мі­чни­ми умо­ва­ми на рин­ку. «В умо­вах ро­сту цін на виробництво сіль­госп­про­ду­кції та фа­кти­чної від­су­тно­сті мо­жли­во­сті за­лу­ча­ти кре­ди­тні ко­шти, фер­ме­ри бу­дуть орі­єн­ту­ва­ти­ся не на цукро­ві бу­ря­ки», — про­гно­зує Ю. Бондарчук. У 2014 ро­ці ЄБРР на­дав фі­нан­су­ва­н­ня для бу­дів­ни­цтва на ба­зі цьо­го Ро­ки­тнян­сько­го за­во­ду біо­га­зо­вої уста­нов­ки по­ту­жні­стю 2,25 МВт. Та­кож Ю. Бондарчук по­ві­до­мив, що про­ект уже за­вер­ше­ний і бу­де вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію в трав­ні. Ком­па­нія має за­па­си цукро­во­го жо­му, який ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме, по­тім біо­га­зо­ві уста­нов­ку пе­ре­ве­дуть на біо­ма­су.

Ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті ро­бо­чих заводів теж впли­ває на ба­жа­н­ня фер­ме­рів ви­ро­щу­ва­ти цукро­ві бу­ря­ки. Якщо ми­ну­ло­го се­зо­ну в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ло всьо­го 46 заводів, то в 2015 ро­ці, за про­гно­за­ми О. Кру­ти­бі­ча, пра­цю­ва­ти­муть 35, і виробництво цукру в но­во­му се­зо­ні ста­но­ви­ти­ме 1–1,2 млн тонн.

«Ці­на на цу­кор на вну­трі­шньо­му рин­ку ста­но­вить 9,6–11 тис. грн/т. Сі­ю­чи бу­ряк, ви­тра­ти фер­ме­рів на йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня ста­нов­лять близь­ко 11 тис. грн. Та­ким чи­ном, рен­та­бель­ність йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня зни­зи­ла­ся до ну­ля, а де­хто пра­цює у зби­ток», — на­во­дить та­кі ци­фри ке­рів­ник ПАП «Ар­ка­дія» Ми­ко­ла Пи­ли­пів. За­сту­пник ди­ре­кто­ра Шам­ра­їв­сько­го цукро­во­го за­во­ду Сер­гій Ко­тляр­чук ствер­джує, що сі­я­ти бу­ряк агра­рії бу­дуть, але пло­щі ско­ро­тя­ться як мі­ні­мум удві­чі про­ти ми­ну­ло­го ро­ку. «Сі­я­ти бу­дуть, пло­щі ско­ро­тя­ться удві­чі, бо не­має ці­ни. Хтось ухва­лив рі­ше­н­ня не сі­я­ти, за­мі­ню­ють цукро­ві бу­ря­ки на ін­ші куль­ту­ри. Сьо­го­дні агра­рії те­ле­фо­ну­ють на за­во­ди, і якщо ті пра­цю­ють, то агра­рії сі­ють, якщо ні — не сі­ють», — роз­по­вів він.

Якість пе­ред­усім

За сло­ва­ми С. Ко­тляр­чу­ка, на­ра­зі пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням заводів є пе­ре­о­бла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва які­сно­го цукру, який би від­по­від­ав єв­ро­пей­ським стан­дар­там. «Для ЄС тре­ба які­сний цу­кор, а йо­го мо­же за­без­пе­чи­ти да­ле­ко не ко­жний український ви­ро­бник. Які­сний цу­кор ви­ро­бляє «Астар­та», але за­га­лом якість укра­їн­сько­го цукру ли­шає ба­га­то ба­жа­ти. У Єв­ро­со­юз ми не мо­же­мо по­став­ля­ти, хоч і ма­є­мо кво­ту на 20 тис. тонн. Цей ри­нок чі­тко кво­то­ва­ний, і йо­го грав­ці са­мі не зна­ють, ку­ди збу­ва­ти свою про­ду­кцію», — за­зна­чає О. Кру­ти­біч. За йо­го да­ни­ми, Укра­ї­на ви­ро­бляє цу­кор одно­го ви­ду — у мі­шку по 50 кг, про­те світ ру­ха­є­ться впе­ред і ви­ма­гає про­ду­кції рі­зно­го рів­ня кри­ста­лі­за­ції. «У Єв­ро­со­ю­зі вже дав­но ін­ші про­це­си від­бу­ва­ю­ться. ЄС пе­ре­хо­дить на си­ро­пи. Від зви­чай­но­го цукру всі вже від­хо­дять», — ка­же ек­сперт. Укра­ї­на мо­же по­ста­ча­ти свій цу­кор у та­ко­му ви­гля­ді, який ви­ро­бляє сьо­го­дні, ли­ше мен­таль­но близь­ким на­ро­дам, що ви­ко­ри­сто­ву­ють йо­го для кон­сер­ву­ва­н­ня, ви­пі­чки то­що. Крім то­го, цу­кор із тро­сти­ни й бу­ря­ко­вий одна­ко­ві за скла­дом, але тро­сти­ну ви­ро­щу­ва­ти зна­чно лег­ше й кон­ку­ру­ва­ти з та­ки­ми кра­ї­на­ми, як Індія, Бра­зи­лія, Та­ї­ланд, Укра­ї­на не мо­же. Ці­ка­вим у ви­ро­щу­ван­ні цукро­вих бу­ря­ків є до­свід Бі­ло­ру­сії, яка має змо­гу екс­пор­ту­ва­ти цу­кор в кра­ї­ни Ми­тно­го со­ю­зу. Пі­сля ре­а­лі­за­ції фа­кти­чно всьо­го ви­ро­бле­но­го цукру на екс­порт зі сво­їх цукро­вих бу­ря­ків ця кра­ї­на за­во­зить цукро­ву тро­сти­ну й ви­ро­бляє для вну­трі­шньо­го рин­ку цу­кор із неї.

У 2014 ро­ці бу­ло екс­пор­то­ва­но 9 тис. тонн цукру. Про­те в сі­чні 2015-го по­став­ки за кор­дон уже ста­но­ви­ли май­же 14 тис. тонн. Ста­ном на 1 бе­ре­зня цьо­го ро­ку Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 25 тис. тонн бу­ря­ко­во­го цукру за про­гно­зу до кін­ця по­то­чно­го МР на рів­ні 50 тис. тонн. Про це по­ві­дом­ля­є­ться в ба­лан­сах між­ві­дом­чої ро­бо­чої гру­пи при Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку Укра­ї­ни. Ри­вок по­ста­вок у сі­чні-бе­ре­зні мо­жна по­ясни­ти де­валь­ва­ці­єю грив­ні, ці­на на вну­трі­шньо­му рин­ку бу­ла ви­гі­дною для екс­пор­те­рів, про­те пі­сля цьо­го по­став­ки зно­ву зу­пи­ни­ли­ся. Крім то­го, на те­ри­то­рію СЕЗ «Крим» за ве­ре­сень-лю­тий екс­пор­то­ва­но 37 тис. тонн цукру, а всьо­го у 2014/15 МР пла­ну­є­ться по­ста­ви­ти 80 тис. тонн.

За да­ни­ми асо­ці­а­ції «Укр­цу­кор», для то­го, щоб зро­би­ти український цу­кор кон­ку­рен­тним на зов­ні­шніх рин­ках, по­трі­бно пе­ре­о­бла­дну­ва­ти за­во­ди на аль­тер­на­тив­не па­ли­во, що до­зво­лить зде­ше­ви­ти виробництво. Ін­ве­сти­ції в пе­ре­о­бла­дна­н­ня одно­го цукро­во­го за­во­ду для ро­бо­ти на аль­тер­на­тив­но­му па­ли­ві за­мість при­ро­дно­го га­зу ста­нов­лять близь­ко 3–4 млн єв­ро. У 2014 ро­ці ли­ше 26 із 46 фун­кціо­наль­них цукро­за­во­дів ма­ли мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для сво­їх по­треб аль­тер­на­тив­не па­ли­во. Ча­сти­на з них мо­гла пра­цю­ва­ти на біо­га­зі, ча­сти­на — на па­лив­них пе­ле­тах, зрі­дже­но­му га­зі, тор­фі та ма­зу­ті.

Цей рік для цукро­ви­ків со­лод­ким не бу­де

По­сів­ні пло­щі під цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми ско­ро­тя­ться цьо­го ро­ку до 200–220 тис. га

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.