Ви­ро­бни­ки оці­ни­ли ін­но­ва­ції від KUHN

У рам­ках ви­став­ки SIMA 2015 укра­їн­ські агра­рії від­ві­да­ли го­лов­ний за­вод гру­пи ком­па­ній KUHN, що роз­та­шо­ва­ний у мі­сті Са­вер­ні на пів­ні­чно­му схо­ді Фран­ції.

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ба­га­то укра­їн­ських агра­рі­їв спе­ці­аль­но при­їха­ли на ви­став­ку, щоб від­ві­да­ти стенд KUHN, тра­ди­цій­но один із най­біль­ших на SIMA (близь­ко 2500 м2). Цьо­го ро­ку на ньо­му роз­мі­щу­ва­ли­ся 48 зраз­ків те­хні­ки, ве­ли­ка кіль­кість ма­ке­тів і ву­злів. Від­ві­ду­ва­чі озна­йо­ми­ли­ся з по­над дво­ма де­ся­тка­ми ін­но­ва­цій­них рі­шень, які за­сто­со­вує ком­па­нія у сво­їй те­хні­ці.

На за­во­ді укра­їн­ські агра­рії по­ба­чи­ли весь лан­цю­жок те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­ро­бни­цтва ма­шин тор­го­вої мар­ки KUHN по­чи­на­ю­чи від ли­вар­но­го (осно­ва на­дій­но­сті та яко­сті будь-яко­го ви­ро­бу) і за­кін­чу­ю­чи фар­бу­валь­ним і зби­раль­ним це­ха­ми. Ма­ю­чи пов­ний за­мкну­тий цикл вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, під­при­єм­ство га­ран­тує ви­со­ку якість про­ду­кції, мо­же

До­від­ка. Обо­рот гру­пи KUHN у 2014 ро­ці пе­ре­ви­щив 1 млрд єв­ро. Ви­ро­бник ви­пу­скає близь­ко де­ся­тка рі­зно­ви­дів те­хні­ки: плу­ги, ґрун­то­об­ро­бну та по­сів­ну те­хні­ку, об­при­ску­ва­чі, роз­ки­да­чі мін­до­брив, по­дрі­бню­ва­чі ро­слин­них ре­шток, те­хні­ку для за­го­тів­лі сі­на вклю­чно з пре­спі­дби­ра­ча­ми, кор­мо­змі­шу­ва­ча­ми-роз­да­ва­ча­ми, роз­ки­да­ча­ми ор­га­ні­ки, а та­кож ланд­ша­фтну те­хні­ку.

швид­ше ре­а­гу­ва­ти на мо­жли­ві по­ру­ше­н­ня, опе­ра­тив­ні­ше вно­си­ти змі­ни в кон­стру­кцію. На за­во­ді та­кож ви­ро­бля­ють ба­га­то ком­пле­кту­ю­чих для ін­ших ві­до­мих ви­ро­бни­ків («Джон Дір», «АГКО» та ін.). Крім то­го, агра­рії озна­йо­ми­ли­ся з най­кра­щим у Єв­ро­пі скла­дом за­па­сних ча­стин, що роз­та­шо­ва­ний по­руч із го­лов­ним за­во­дом. Та­кож укра­їн­ські агро­ви­ро­бни­ки від­ві­да­ли за­вод MGM, де ви­ро­бля­ють ши­ро­ко­за­хва­тну по­сів­ну та сі­но­за­го­ті­вель­ну те­хні­ку, і но­вий су­ча­сний центр тре­нін­гів і кон­фе­рен­цій KUHN — Центр Про­гре­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.