У Ми­ко­ла­є­ві від­кри­ли ди­лер­ський центр CASE IH

AgroMarket - - НОВИНИ -

Сер­ві­сний центр Тор­го­во­го До­му «Агро­а­льянс» те­хні­ки CASE IH роз­по­чав свою ро­бо­ту 2 кві­тня у Ми­ко­ла­є­ві.

Но­вий ди­лер­ський центр за­ймає пло­щу 7000 м2, на цій те­ри­то­рії роз­мі­ще­ні склад­ські при­мі­ще­н­ня, ре­мон­тні бо­кси, ви­став­ко­вий май­дан­чик і центр об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів. На від­крит­ті Ха­ральд Бой­тлен­нер, бі­знес-ди­ре­ктор Case IH у Схі­дній Єв­ро­пі, Бал­ка­нах, Укра­ї­ні та Мол­до­ві, на­го­ло­сив, що ство­ре­н­ня но­во­го цен­тру спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню яко­сті й швид­ко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­ри­сту­ва­чів те­хні­ки Case IH у Пів­ден­ній Укра­ї­ні. «Одним з основ­них па­ра­ме­трів у ви­бо­рі те­хні­ки для по­ку­пця є якість і швид­кість на­да­н­ня сер­ві­сних по­слуг, оскіль- ки на­віть ко­ро­тко­ча­сний про­стій те­хні­ки при­зво­дить до ве­ли­ких фі­нан­со­вих втрат. Ком­па­нія ТД «Агро­а­льянс» має роз­ви­не­ну ме­ре­жу сер­ві­сних цен­трів, ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал, що про­йшов на­вча­н­ня за кор­до­ном. Тож я пе­ре­ко­на­ний, що но­вий центр до­по­мо­же йо­го фа­хів­цям мі­ні­мі­зу­ва­ти час очі­ку­ва­н­ня сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­шої те­хні­ки».

Оле­ксій Тарасов, бі­знес-ди­ре­ктор ТОВ ТД «Агро­а­льянс» на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя роз­по­вів, що на сьо­го­дні «Агро­а­льянс» має най­більш роз­га­лу­же­ну си­сте­му сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та на­лі­чує близь­ко 140 спе­ці­а­лі­стів по всій Укра­ї­ні, 20 ре­гіо­наль­них пред­став­ництв, по­над 40 мо­біль­них сер­ві­сних пун­ктів, 6 ви­став­ко­вих май­дан­чи­ків. «Усе це до­зво­ляє на­шій ком­па­нії не ли­ше за­без­пе­чи­ти ві­тчи­зня­но­го сіль­го­спви­ро­бни­ка пов­ним ком­пле­ксом те­хні­чних ре­сур­сів для про­ве­де­н­ня сіль­го­с­про­біт, а та­кож на­да­ти го­спо­дар­ствам ви­гі­дні умо­ви об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­чної ба­зи», — за­явив він під час сво­го ви­сту­пу.

Тор­го­вій Дім «Агро­а­льянс» по­над 13 ро­ків утри­мує про­від­ні по­зи­ції у сфе­рі про­да­жу, фі­нан­су­ва­н­ня, га­ран­тій­но­го та пі­сля­га­ран­тій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ім­порт­ної сіль­гос­пте­хні­ки. З 2001 ро­ку ком­па­нія є пер­шим офі­цій­ним ди­ле­ром те­хні­ки Case IH (США) в Укра­ї­ні та дистриб’юто­ром та­ких про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків те­хні­ки: Flexi Coil (США), MX (Фран­ція), Gregoire & Besson (Фран­ція), Moresil (Іспа­нія), Maschio Gaspardo (Італія). Ми­ну- ло­го ро­ку був від­кри­тий на­прям про­да­жу те­хні­ки для ово­чів­ни­цтва: Miedema (Ні­дер­лан­ди) і DEWULF (Бель­гія).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.