Що за­ли­ши­ло­ся від «Мрії»

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ча­сти­ну укра­їн­ських і за­кор­дон­них акти­вів агро­хол­дин­гу «Мрія» пе­ре­да­но в управ­лі­н­ня ме­не­джмен­ту, при­зна­че­но­му ко­мі­те­том кре­ди­то­рів. «На сьо­го­дні «Мрія» кон­тро­лює 141 юри­ди­чну осо­бу з 200, що за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні, і 18 із 21 іно­зем­них. Про­цес пе­ре­да­чі кон­тро­лю три­ває», — за­явив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор агро­хол­дин­гу «Мрія» Сай­мон Чер­няв­ський.

Під пов­ним кон­тро­лем ме­не­джмен­ту вже є 180 тис. га сіль­го­сп­зе­мель, 8 еле­ва­то­рів і 5 зер­но­схо­вищ за­галь­ною по­ту­жні­стю 615 тис. тонн, кар­то­пле­схо­ви­ща на 90 тис. тонн, 2 кро­хмаль­них за­во­ди, на­сін­нє­вий за­вод, 245 оди­ниць сіль­гос­пте­хні­ки. Крім то­го, на скла­дах збе­рі­га­є­ться 83 тис. тонн зер­но­вих куль­тур і 61 тис. тонн кар­то­плі. Не пе­ре­йшли під кон­троль кре­ди­то­рів цукро­ві за­во­ди, пор­то­вий тер­мі­нал в Оде­ській обла­сті, ди­лер­ський і ло­гі­сти­чний бі­знес.

Прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням на най­ближ­чий пе­рі­од для но­во­го ке­рів­ни­цтва є по­пов­не­н­ня обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу. Агро­хол­динг «Мрія» у 2015 ро­ці пла­нує за­лу- чи­ти 30 млн до­ла­рів. За сло­ва­ми Сай­мо­на Чер­няв­сько­го, ця су­ма по­трі­бна для про­ве­де­н­ня ве­сня­них по­льо­вих ро­біт, по­вер­не­н­ня лі­зин­го­вої те­хні­ки, під­трим­ки ба­лан­су ком­па­нії. Ген­ди­ре­ктор хол­дин­гу за­зна­чив, що за­лу­че­н­ня цих ко­штів до­зво­лить за­без­пе­чи­ти ді­яль­ність ком­па­нії з ли­пня по гру­день 2015 ро­ку.

«На сьо­го­дні актив­но спіл­ку­є­мо­ся з кредиторами що­до за­лу­че­н­ня близь­ко 30 млн дол. на подаль­ші ко­ро­тко­стро­ко­ві по­тре­би ком­па­нії», — ска­зав він. За сло­ва­ми па­на Чер­няв­сько­го, ме­не­джмент «Мрії» вже пред­ста­вив ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів своє ба­че­н­ня мо­жли­вих дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня ком­па­нії. «Ми роз­ра­хо­ву­є­мо пов­ні­стю ста­бі­лі­зу­ва­ти виробництво в 2016 ро­ці й, від­по­від­но, ге­не­ру­ва­ти cash flow, до­ста­тній для фі­нан­су­ва­н­ня опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті вла­сни­ми ко­шта­ми».

Під час ве­сня­ної по­сів­ної яри­ми куль­ту­ра­ми цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться за­сі­я­ти близь­ко 50 тис. га. Пе­ре­ва­жно це бу­де ку­ку­ру­дза, соя й со­ня­шник. «Цьо­го ро­ку сер­йо­зний брак обо­ро­тних ко­штів, обме­же­на те­хні­чна ба­за, то­му ми пла­ну­є­мо сі­я­ти близь­ко 50 тис. га ярих куль­тур і про­во­ди­мо сьо­го­дні піджив­ле­н­ня та за­хист близь­ко 60 тис. га ози­мих», — ска­зав ген­ди­ре­ктор агро­хол­дин­гу. Во­се­ни цьо­го ро­ку ком­па­нія має на­мір за­сі­я­ти ози­ми­ми куль­ту­ра­ми 100 тис. га. «Ми пла­ну­є­мо від­но­ви­ти кон­троль над усім зе­мель­ним бан­ком до на­сту­пно­го ро­ку», — за­явив С. Чер­няв­ський. Про­да­ва­ти акти­ви но­ве ке­рів­ни­цтво «Мрії» на­мі­ру не має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.