Укра­їн­ські агре­га­ти зби­ра­ти­муть у Ка­зах­ста­ні

AgroMarket - - НОВИНИ -

До кін­ця цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться ре­а­лі­за­ція кіль­кох про­е­ктів на за­галь­ну су­му по­над 8 млн до­ла­рів США і по­ча­ток ву­зло­во­го скла­да­н­ня агре­га­тів на ство­ре­них у Ре­спу­блі­ці Ка­зах­стан спіль­них під­при­єм­ствах. Про це бу­ло до­мов­ле­но 17 бе­ре­зня ни­ні­шньо­го ро­ку в Ки­є­ві під час зу­стрі­чі ке­рів­ни­ків і за­снов­ни­ків ма­ши­но- бу­дів­них під­при­ємств Укра­ї­ни та пред­став­ни­ків уря­до­вої де­ле­га­ції Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан. Фі­нан­су­ва­н­ня цих про­е­ктів та­кож бе­ре на се­бе ка­зах­ська сто­ро­на. Уча­сни­ка­ми про­е­ктів від укра­їн­ської сто­ро­ни ста­ли «Кра­снян­ське СП «Агро­маш», За­вод «Ком­со­мо­лець», «Хміль­ни­ксіль­маш» й ін­ші під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.