Як опти­мі­зу­ва­ти енер­го­ви­тра­ти на еле­ва­то­рі

AgroMarket - - РУБРИКА -

Ни­ні­шньо­го ро­ку як ні­ко­ли акти­ві­зу­ва­ло­ся обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня що­до за­мі­ни в зер­но­су­шиль­но­му обла­днан­ні га­зу на аль­тер­на­тив­ні енер­го­но­сії. А де­я­кі під­при­єм­ства від обго­во­ре­н­ня пе­ре­йшли до пра­кти­чних дій і здо­бу­ли на цьо­му шля­ху зна­чний до­свід. Схо­же на те, що епо­ха «де­ше­во­го га­зу» де­да­лі біль­ше від­хо­дить у ми­ну­ле, а ра­зом із цим пе­ред сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми роз­гор­та­ю­ться ши­ро­кі мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня для енер­ге­ти­чних по­треб та­ких про­ду­ктів, як лу­шпи­н­ня, по­ло­ва, смі­т­тя пі­сля зер­но­очи­сних ма­шин то­що, які ра­ні­ше під­ля­га­ли ути­лі­за­ції.

За тра­ди­ці­єю, у бе­ре­зні ни­ні­шньо­го ро­ку жур­нал The Ukrainian Farmer за­про­сив сво­їх пе­ред­пла­тни­ків і пар­тне­рів взя­ти участь у кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній про­бле­ма­ти­ці еле­ва­тор­но­го го­спо­дар­ства. Від­по­від­но до по­то­чно­го трен­ду, го­лов­ни­ми те­ма­ми цьо­го­рі­чної кон­фе­рен­ції ста­ли аль­тер­на­тив­не па­ли­во для зер­но­вих су­ша­рок, а та­кож ін­ші мо­жли­во­сті змен­ше­н­ня ви­трат на пі­сля­зби­раль­ну оброб­ку зер­на, зокре­ма опти­мі­за­ція вну­трі­шньої ло­гі­сти­ки еле­ва­то­ра. Кон­фе­рен­ція від­бу­ла­ся у пар­тнер­стві з ком­па­ні­єю ТОВ «Еле­ва­тор Ар­го», яка на­да­ла мо­жли­вість для пра­кти­чно­го озна­йом­ле­н­ня з те­хно­ло­гі­я­ми до­роб­ки та збе­рі­га­н­ня зер­на на сво­є­му еле­ва­тор­но­му ком­пле­ксі. У кон­фе­рен­ції взя­ли участь по­над 100 уча­сни­ків, з-по­між яких бу­ли в основ­но­му ди­ре­кто­ри, ке­рів­ни­ки ін­же­нер­них служб го­спо­дарств, фер­ме­ри, пред­став­ни­ки ком­па­ній-по­ста­чаль­ни­ків, на­у­ков­ці.

Ге­не­раль­ним спон­со­ром кон­фе­рен­ції ви­сту­пи­ла ком­па­нія «БОЕЗ Укра­ї­на», офі­цій­ним пар­тне­ром — ком­па­нія «Тор­нум».

Про­гра­ма кон­фе­рен­ції скла­да­ла­ся з двох ча­стин: у пер­ший день ро­бо­та бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на в пле­нар­но­му ре­жи­мі, а на дру­гий від­бу­ла­ся екс­кур­сія на еле­ва­тор­ний ком­плекс ТОВ «Еле­ва­тор Ар­го». Зав­дя­ки цьо­му кон­фе­рен­ція про­йшла жва­во та ди­на­мі­чно.

Осо­бли­во хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти до­по­віді, що ви­кли­ка­ли най­біль­ше обго­во­рень: • Ав­то­ма­ти­зо­ва­ні скла­ди під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня — до­по­від­ач Орест Мен­гот­ті, ком­па­нія «Бор­гі»; • Ін­но­ва­цій­ні зер­но­су­шиль­ні ком­пле­кси — до­по­від­ач Оле­ксій Кри­вуль­чен­ко, ком­па­нія «Бон­фан­ті»; • Зер­но­су­шиль­ні ком­пле­кси на аль­тер­на­тив­но­му па­ли­ві — до­по­від­ач Олег То­по­рець, ком­па­нія «НВТ-те­хно­ло­гія»; • «Ін­те­ле­кту­аль­на си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня су­шар­кою» — до­по­від­ач Ві­та­лій Фі­цик, ком­па­нія «Тор­нум». Зна­чний інтерес в уча­сни­ків кон­фе­рен­ції ви­кли­ка­ли ви­сту­пи пра­кти­ків аграр­ної га­лу­зі: •Оле­ксія Хар­су­на з до­по­від­дю «Еко­но­мія в еле­ва­тор­но­му го­спо­дар­стві: як пра­виль­но го­спо­да­рю­ва­ти за су­ча­сних умов»); •Сер­гія Щер­ба­ня — «До­свід хол­дин­гу «Агротрейд» у за­про­ва­джен­ні аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва»; •Дми­тра Шко­ру­пе­є­ва — «Роз­ра­хун­ки зер­но­су­шиль­но­го обла­дна­н­ня для аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва». Ре­да­кція жур­на­лу The Ukrainian Farmer ви­слов­лює вдя­чність усім уча­сни­кам кон­фе­рен­ції за актив­ну по­зи­цію в обго­во­рен­ні скла­дних еко­но­мі­чних і те­хно­ло­гі­чних пи­тань у пе­ред­день но­во­го аграр­но­го се­зо­ну!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.