Роз­мі­ну­ва­н­ня на тра­кто­рі

AgroMarket - - РЕАЛІЇ - На­та­лія ГУЗЕНКО

Ви­со­кі ці­ни на па­ли­во, на­сі­н­ня та добрива, що тур­бу­ють агра­рі­їв по всій кра­ї­ні, не про­бле­ма для фер­ме­рів Дон­ба­су. Для них основ­не — убе­рег­ти­ся від мін і гра­нат на по­лях й отри­ма­ти мо­жли­вість до­ста­ви­ти ту­ди все не­об­хі­дне.

По­сів­на в Лу­ган­ській і До­не­цькій обла­стях від­стає від тем­пів у се­ре­дньо­му по всій Укра­ї­ні, але від­бу­де­ться, про­зві­ту­ва­ли в Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. Гу­ма­ні­тар­ний кон­вой ве­зе на Дон­бас на­сі­н­ня для по­сів­ної — по­ві­дом­ля­ють з ін­шо­го бо­ку в Мі­ні­стер­стві над­зви­чай­них си­ту­а­цій РФ. Дер­жав­ні ор­га­ни кра­їн за­спо­ко­ю­ють агра­рі­їв по оби­дві сто­ро­ни фрон­ту — по­сі­я­ти їм до­по­мо­жуть.

Однак са­мі фер­ме­ри двох схі­дних обла­стей на­ла­што­ва­ні ске­пти­чно — за­галь­не по­до­рож­ча­н­ня по­сів­ної в їхньо­му ви­пад­ку по­си­лю­є­ться не­без­пе­кою на­штов­хну­ти­ся на не­ро­зір­ва­ний сна­ряд і над­зви­чай­ни­ми тру­дно­ща­ми з ло­гі­сти­кою.

Ко­му важ­че

До во­єн­но­го кон­флі­кту су­ку­пна час­тка Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей у за­галь­но­укра­їн­ських по­сів­них пло­щах бу­ла не­ве­ли­кою — 8–10% за­ле­жно від куль­тур. Час­тка у ва­ло­во­му збо­рі ще ниж­ча — 2,3% за­галь­но­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи на зер­но та до 9,4% — пше­ни­ці. Це ре­гіон ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства з ча­сти­ми по­су­ха­ми, крім то­го, тра­ди­цій­но про­ми­сло­вий ха­ра­ктер ре­гіо­ну не дає пра­цю­ва­ти в сіль­сько­му го­спо­дар­стві у всіх ра­йо­нах. Як вже пи­сав «Агро­Мар­кет», тра­ди­цій­ні сіль­сько­го­спо­дар­ські ра­йо­ни Лу­ган­ської обла­сті за­ли­ши­ли­ся по­за АТО під час сів­би ози­ми­ни. «Хто має ре­сур­си на по­сів­ну, той сьо­го­дні сіє. Ми не ма­ли осо­бли­вих про­блем за ви­ня­тком де­яких за- во­ру­шень на кор­до­ні во­се­ни. То­ді на­ма­га­ли­ся не пра­цю­ва­ти в ні­чні го­ди­ни. Однак все по­сі­я­ли», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ФГ «Лан» Сер­гій Люб­ка, чиї зем­лі роз­та­шо­ва­ні в Бі­ло­вод­сько­му ра­йо­ні Лу­ган­ської обла­сті.

Тро­хи гір­ша ситуація в при­фрон­то­вій зо­ні. «Ми зму­ше­ні роз­тя­гну­ти тер­мі­ни по­сів­ної, адже вно­чі лю­ди про­сто бо­я­ться пра­цю­ва­ти — стра­шно і за се­бе, і за те­хні­ку. Вно­чі чу­ти по­стрі­ли, від­бу­ва­ю­ться якісь пе­ре­су­ва­н­ня вій­сько­вої те­хні­ки. То­му пра­цю­є­мо від сві­тан­ку до ве­чір­ньої зо­рі», — роз­по­від­ає ке­рів­ник при­ва­тно­го під­при­єм­ства «Дон ІВКО і С» Іван Ба­ху­рець, що пра­цює в Ар­те­мів­сько­му ра­йо­ні До­не­цької обла­сті, роз­та­шо­ва­но­му по­руч із фрон­том. Йо­го ко­ле­га по ра­йо­ну, вла­сник ком­па­нії «Ар­те­мі­да» Еду­ард Ле­ві­тов, жар­тує: «Се­лян­ський труд завжди був тяж­ким, так що нам не зви­ка­ти. А тут про­сто пев­ні об­ста­ви­ни тро­хи утру­дни­ли нам жи­т­тя». За йо­го сло­ва­ми, всі фер­ме­ри, які отри­му­ють до­ступ до сво­їх по­лів, на­ма­га­ю­ться їх обро­би­ти.

Утім, на­віть ті фер­ме­ри, які мо­жуть обро­би­ти по­ля, ма­ють ве­ли­че­зні про­бле­ми з ре­сур­са­ми. За під­ра­хун­ка­ми ком­па­нії «Про­А­гро», вар­тість по­сів­ної ком­па­нії цьо­го ро­ку ви­ро­сла в 1,5–2,8 ра­за, і, якщо ми­ну­ло­го ро­ку, щоб обро­би­ти 1 га фер­ме­ри ви­тра­ча­ли при­бли­зно 2000 грн, то ни­ні це ко­штує їм 3000–5500 грн — ве­ли­кі гро­ші як для фер­ме­рів усі­єї Укра­ї­ни, не ка­жу­чи вже про фер­ме­рів Дон­ба­су. Адже, за сло­ва­ми Іва­на Ба­хур­ця, во­ни зму­ше­ні бу­ли про­да­ва­ти свою про­ду­кцію де­шев­ше, ніж в ін­ших ре­гіо­нах, то­му що біль­шість по­ку­пців бо­я­ли­ся ту­ди їха­ти. Рі­зни­ця у вар­то­сті збіж­жя в де­яких ви­пад­ках ся­га­ла 20–30%. Бан­ки від­мов­ля­ю­ться на­да­ва­ти кре­ди­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам цьо­го ре­гіо­ну, не ри­зи­ку­ю­чи вкла­да­ти свої ко­шти в обла­сті, де йде вій­на. «Ли­ше Сва­тів­ський і Бі­ло­ку­ра­кін­ський ра­йо­ни отри­ма­ли кре­ди­ти на 5,7 млн грн. Сьо­го­дні жо­дна дер­жав­на про­гра­ма що­до під­трим­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва тут не пра­цює. На­при­клад, Аграр­ний фонд Укра­ї­ни у 2014 ро­ці не уклав жо­дно­го до­го­во­ру про спів­пра­цю з агра­рі­я­ми Лу­ган­щи­ни, не пра­цює дер­жав­на про­гра­ма із за­без­пе­че­н­ня агра­рі­їв па­лив­но-ма­стиль­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми за за­ни­же­ни­ми ці­на­ми. Ли­ше ми­ну­лої осе­ні в рам­ках про­гра­ми «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва» бу­ли ви­ді­ле­ні ко­шти на збе­ре­же­н­ня мо­ло­дня­ку ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, але че­рез за­го­стре­н­ня вій­сько­вої си­ту­а­ції ці гро­ші так і не бу­ли опра­цьо­ва­ні», — за­явив на бри­фін­гу ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Гри­го­рій Кравченко. За йо­го да­ни­ми, на про­ве­де­н­ня ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт у Лу­ган­ській обла­сті тре­ба ви­тра­ти­ти 975 млн грн, з яких 130 млн про­сто не­має.

У най­гір­шо­му ста­ні пе­ре­бу­ва­ють фер­ме­ри під оку­па­ці­єю. «У гет­то, себ­то в АТО, не­мо­жли­во ні­чо­го про­вез­ти, а звід­ти ні­чо­го вивезти. Ба­га­то хто з фер­ме­рів на­віть не зі­брав то­рі­шній уро­жай», — роз­по­вів «Агро­Мар­ке­ту» один із фер­ме­рів. Зде­біль­шо­го во­ни на­ма­га­ю­ться не ко­мен­ту­ва­ти стан ре­чей і обме­жу­ю­ться від­мов­ка­ми. «Нам сьо­го­дні за­ва­жає сі­я­ти ли­ше те, що на на­ших по­лях ще сто­їть во­да», — від­по­вів на за­пи­та­н­ня ви­да­н­ня ди­ре­ктор сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства агро­фір­ма «Дон­бас» Ва­силь Ма­тла­єв, чиї угі­д­дя роз­та­шо­ва­ні в Ан­тра­ци­тів­сько­му ра­йо­ні Лу­ган­ської обла­сті.

Про­бле­ми не оми­ну­ли й агро­хол­дин­ги. Так, на­при­клад, у агро­хол­дин­гу HarvEast тре­ти­на зе­мель пе­ре­бу­ває в зо­ні АТО. І, як роз­по­вів в ін­терв’ю «Ін­тер­фа­ксу» їх ди­ре­ктор Дми­тро Скор­ня­ков, во­ни на­ма­га­ти­му­ться сі­я­ти та ма­ють на те­ри­то­рії АТО до­ста­тньо те­хні­ки. Про­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть мі­ні­маль­ні те­хно­ло­гії й ви­тра­ча­ти­муть мі­ні­мум ре­сур­сів, щоб ви­ве­сти під­при­єм­ства у цих ра­йо­нах на мі­ні­маль­ну рен­та­бель­ність.

Без пра­ва на по­мил­ку

Окре­ма про­бле­ма — сна­ря­ди, що не ро­зір­ва­ли­ся, та мі­ни. Мі­ні­стер­ство ви­знає, що ба­га­то по­лів за­ли­ша­ю­ться за­мі­но­ва­ни­ми і фер­ме­ри не зна­ють, як по­ча­ти там по­сів­ну. За да­ни­ми па­на Крав­чен­ка, ро­бо­ти з роз­мі­ну­ва­н­ня по­лів три­ва­ють. «Уже роз­мі­но­ва­но 5000 га, ще при­бли­зно стіль­ки під­ля­га­ють роз­мі­ну­ван­ню в Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­му, Но­во­ай­дар­сько­му та По­па­снян­сько­му ра­йо­нах. Ці ро­бо­ти агра­рії ко­ор­ди­ну­ють і про­во­дять ра­зом із при­кор­дон­ни­ка­ми», — за­явив чи­нов­ник.

Про­те спів­ро­змов­ни­ки за­зна­ча­ють, що сна­ря­ди та мі­ни на по­лях шу­ка­ють пе­ре­ва­жно са­мі фер­ме­ри. «Бу­кваль­но два дні то­му наш тра­кто­рист сі­яв і щось ви­бу­хну­ло. При­їха­ли МНС, зна­йшли гра­на­ту. А до то­го ми зна­йшли шість сна­ря­дів, що ле­жа­ли по­руч, як дро­ва», — роз­по­вів один із фер­ме­рів. За йо­го сло­ва­ми, МНС завжди при­їздить, ко­ли во­ни по­ві­дом­ля­ють про сна­ря­ди, і зне­шко­джу­ють їх. Однак мі­не­рів не ви­ста­чає, і то­му по­льо­ві ро­бо­ти в при­фрон­то­вий зо­ні на­га­ду­ють «ро­сій­ську ру­ле­тку» — чи зна­йдуть тра­кто­ри­сти сна­ря­ди до ви­бу­ху. «Фа­кти­чно лю­ди на смерть їдуть. Про­те не їха­ти не мо­жуть — у всіх ро­ди­ни, жи­ти ж тре­ба», — кон­ста­тує наш спів­ро­змов­ник.

Чим дов­ше три­ває АТО, тим біль­ше та­ких зга­док про вій­ну за­ли­ши­ться в по­лях при­фрон­то­вої зо­ни. І тим мен­шою ста­не аграр­на зо­на Дон­ба­су, і тим мен­ше в ній за­ли­ши­ться агра­рі­їв.

Сна­ря­ди та мі­ни на по­лях шу­ка­ють пе­ре­ва­жно са­мі фер­ме­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.