Віль­на еко­но­мі­чна зо­на су­во­ро­го ре­жи­му

AgroMarket - - РЕАЛІЇ - Ма­рія БРОВІНСЬКА

Як агра­рії пра­цю­ють із по­ку­пця­ми з Кри­му.

Пі­сля ане­ксії пів­остро­ва в Кри­му бу­ло ство­ре­но по­двій­ну віль­ну еко­но­мі­чну зо­ну. Від­по­від­ний за­кон Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав ще у ве­ре­сні, а за ро­сій­ськи­ми за­ко­на­ми від­по­від­ний за­кон про ство­ре­н­ня ВЕЗ на 25 ро­ків на­був чин­но­сті з 1 сі­чня цьо­го ро­ку. Та­ким чи­ном, український бі­знес мо­же й да­лі тор­гу­ва­ти в Кри­му на за- кон­них під­ста­вах, не­зва­жа­ю­чи на спір­ний ста­тус пів­остро­ва. Однак одер­жу­ва­чем то­ва­ру на пів­остро­ві має бу­ти ком­па­нія з укра­їн­ською ре­є­стра­ці­єю. Якщо кон­тр­агент — фір­ма, що за­ре­є­стро­ва­на оку­па­цій­ною вла­дою, по­ста­чаль­ни­ку за­гро­жу­ють штра­фи й, мо­жли­во, по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­ної спра­ви. Утім, по­тен­цій­ні крим­ські пар­тне­ри не вва­жа­ють це за про­бле­му. Во­ни роз­ка­жуть, як за­ре­є­стру­ва­ти ще одне під­при­єм­ство в Кра­сно- да­рі й за до­ку­мен­та­ми збу­ва­ти про­ду­кцію в Кри­му або в Ро­сії. На та­кий фор­мат від­но­син пі­сля но­во­го ро­ку пе­ре­йшли всі тор­го­ві ор­га­ні­за­ції. Прав­да, є одна про­бле­ма. За­ре­є­стру­вав­ши під­при­єм­ство в Кри­му, ви не змо­же­те ма­ти жо­дних ді­ло­вих від­но­син з укра­їн­ськи­ми фір­ма­ми.

У по­шу­ках рин­ків збу­ту укра­їн­ські агра­рії, що те­ри­то­рі­аль­но близь­ко роз­мі­ще­ні до оку­по­ва­но­го пів­остро­ва, й да­лі пра­цю­ють із по­ку­пця­ми з Кри­му. Мо­ло­ко, пло­до­о­во­че­ва про­ду­кція, м’ясні ви­ро­би по­ста­ча­ю­ться ви­ро­бни­ка­ми з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни. Основ­на ма­са про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня по­тра­пляє на пів­острів в об­хід офі­цій­них заборон Рос­спо­жив­на­гля­ду опто­ви­ми пар­ті­я­ми. «Завжди є мо­жли­вість до­мо­ви­ти­ся. На ми­тни­ці, на кон­тро­лі», — роз­по­від­ає на умо­вах ано­нім­но­сті ди­ре­ктор одні­єї з дистри­бу­тор­ських ком­па­ній, що кіль­ка ро­ків по­ста­чає про­ду­кцію на пів­острів.

У 2014 ро­ці з Укра­ї­ни бу­ло екс­пор­то­ва­но близь­ко 40 тис. тонн кар­то­плі. Ле­галь­ні по­став­ки ста­но­ви­ли всьо­го 16 тис. тонн. «Не­зва­жа­ю­чи на вве­де­ну Мо­сквою за­бо­ро­ну на ім­порт укра­їн­ської кар­то­плі, основ­ний екс­порт­ний об­сяг був ре­а­лі­зо­ва­ний на ро­сій­сько­му рин­ку. Ви­во­зи­ли че­рез Крим і Бі­ло­русь ав­то­мо­бі­ля­ми-де­ся­ти­тон­ни­ка­ми. Схе­ма та­ка: за­ван­та- жу­ва­ли їх ци­бу­лею або кар­то­плею, звер­ху за­кри­ва­ли плів­кою й за­си­па­ли пі­ском. У Кри­му про­ду­кцію пе­ре­ван­та­жу­ва­ли на фу­ру з ро­сій­ськи­ми но­ме­ра­ми, а по­тім — на пе­ре­пра­ву. Дру­гий ва­рі­ант — за до­мов­ле­ні­стю на пун­ктах про­пу­ску», — роз­по­вів один крим­ча­нин «Еко­но­мі­чній прав­ді». За да­ни­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, тіль­ки у бе­ре­зні ви­яв­ле­но пра­во­по­ру­шень на су­му по­над 24 млн грн.

При­чи­ни не­ле­галь­них по­ста­вок про­ду­кції ціл­ком зро­зумі­лі. На пів­остро­ві про­ду­кція по­до­рож­ча­ла у 2–4 ра­зи. «До кон­тра­бан­ди зму­шує по­тре­ба ви­жи­ва­ти. На­справ­ді ні­хто не хо­че по­ру­шу­ва­ти за­кон, усі пра­гнуть пра­цю­ва­ти в рам­ках пра­во­во­го по­ля і, зви­чай­но ж, за­ро­бля­ти, — вва­жає Сер­гій Хлань, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син. — Якщо за­галь­на еко­но­мі­чна атмо­сфе­ра не ство­рює та­ких умов, а іно­ді й, нав­па­ки, ду­шить, лю­ди­на йде на по­ру­ше­н­ня за­ко­ну. Тим біль­ше, ко­ли є по­пит, обов’яз­ко­во бу­де й про­по­зи­ція».

«Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки втра­ти­ли гео­гра­фі­чний се­гмент рин­ку й зму­ше­ні цю втра­ту яки­мось чи­ном за­пов­ни­ти, — по­яснює при­чи­ни за­ці­кав­ле­но­сті крим­ським рин­ком ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Pro-Consulting Оле­ксандр Со­ко­лов. — За­ко­но­дав­чі обме­же­н­ня та стан­дар­ти ви­ро­бни- цтва в Укра­ї­ні на сьо­го­дні не до­зво­ля­ють це зро­би­ти в ре­зуль­та­ті ви­хо­ду на ри­нок кра­їн ЄС, а ве­ли­че­зний ри­нок збу­ту Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції пра­кти­чно при­пи­нив за­во­зи­ти укра­їн­ські то­ва­ри», — за­зна­чає ек­сперт.

Го­ло­ва Со­ю­зу мо­ло­чних під­при­ємств Укра­ї­ни Ва­дим Ча­га­ров­ський за­зна­чає, що рі­зни­ця в ці­ні на мо­ло­ко, зокре­ма, ся­гає 30%. М’ясо в Ро­сії й Кри­му май­же на 40% до­рож­че, ніж в Укра­ї­ні. Існує по­над 20% рі­зни­ці в ці­нах і по пло­до­о­во­че­вій гру­пі, при­чо­му не на ко­ристь укра­їн­ських ви­ро­бни­ків», — за­зна­чає ке­рів­ник про­е­кту «АПК-Ін­форм: ово­чі і фру­кти» Те­тя­на Гетьман.

На дум­ку Олександра Со­ко­ло­ва, розв’яза­ти про­бле­му не­ле­галь­них від­ван­та­жень про­ду­кції мо­жна тіль­ки із за­во­ю­ва­н­ням но­вих по­ку­пців, окрім кра­їн ко­ли­шньо­го СНД. «По­стій­но зро­стає по­пит на про­до­воль­ство в азі­ат­ських і пів­ні­чно­а­фри­кан­ських кра­ї­нах. Крім зро­ста­н­ня по­пи­ту на цих рин­ках мо­же під­ви­щу­ва­ти­ся ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня, а ви­мо­ги до ви­ро­бни­цтва не та­кі ви­со­кі, як у Єв­ро­пі. Та­ким чи­ном, у вар­тість про­ду­кції бу­де по фа­кту до­да­на ли­ше вар­тість транс­пор­ту­ва­н­ня, що за­ли­шить укра­їн­ське про­до­воль­ство на ви­со­кій кон­ку­рен­тній по­зи­ції», — вва­жає ек­сперт.

Оскіль­ки ці­на на де­я­кі про­до­воль­чі то­ва­ри у Кри­му ви­ща, агра­рії з ма­те­ри­ка ве­зуть свою про­ду­кцію ту­ди, і ча­сто не­за­кон­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.