Роз­ра­хо­ву­є­мо на вла­сні си­ли: но­ве жи­т­тя ста­рої фер­ми

AgroMarket - - ДОСВІД, ТЕХНОЛОГІЇ - Ін­на СКОРИНЧУК, ін­же­нер ТОВ «Пра­ґма»

За­ду­мів для роз­ви­тку го­спо­дар­ства мо­же бу­ти ба­га­то, але біль­шість із них пов’яза­ні із сут­тє­ви­ми фі­нан­со­ви­ми вкла­де­н­ня­ми та скла­дною ін­же­нер­ною ре­а­лі­за­ці­єю. У цій стат­ті про­по­ну­є­мо звер­ну­ти ува­гу на мо­жли­во­сті ре­кон­стру­кції ста­рих тва­рин­ни­цьких при­мі­щень із мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми.

В умо­вах зне­ці­не­н­ня грив­ні, не­до­ста­тньої під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви та не­спри­я­тли­вої кон’юн­кту­ри рин­ку укра­їн­сько­му фер­ме­ро­ві до­во­ди­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на вла­сні си­ли. Та­кі за­ки­ну­ті фер­ми є до­сить ти­по­вим яви­щем для укра­їн­сько­го се­ла. Про­те та­ку спо­ру­ду мо­жна обно­ви­ти — у цій пу­блі­ка­ції на­ве­де­мо при­клад, як це зро­би­ти з най­мен­ши­ми ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня­ми.

На пер­ший по­гляд, щоб і да­лі екс­плу­а­ту­ва­ти та­ку бу­дів­лю для утри­ма­н­ня ко­рів, до­ста­тньо за­мі­ни­ти ши­фер. Однак на­справ- ді мо­жна сти­кну­ти­ся з ба­га­тьма тру­дно­ща­ми.

Усе­ре­ди­ні при­мі­ще­н­ня є за­ста­рі­ла та гро­мі­зд­ка кро­квя­на си­сте­ма, що не до­зво­ляє пра­виль­но обла­шту­ва­ти кор­мо­вий стіл, і си­сте­ми гно­є­ви­да­ле­н­ня. За­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­змів не­мо­жли­ве че­рез ма­лу ви­со­ту стін, крім то­го, за­ва­жа­ють два ря­ди опор­них стов­пів. Яким же чи­ном мо­жна по­збу­ти­ся про­мі­жних опор і за­пу­сти­ти в та­кий ко­рів­ник тра­ктор?

Пер­ше, що спа­дає на дум­ку, — обла­шту­ва­н­ня но­во­го ме­та­ле­во­го кар­ка­са для да­ху з про­льо­том на всю ши­ри­ну бу­дів­лі (близь­ко 12 м). Про­те та­ке рі­ше­н­ня має сут­тє­ві мі­ну­си:

• До­ро­го

— че­рез зне­ці­не­н­ня грив­ні вар­тість та­кої кон­стру­кції зро­сла до 400–450 грн/м2;

• Про­бле­ми екс­плу­а­та­ції

— швид­ка ко­ро­зія ме­та­ло­кон­стру­кцій під впли­вом амі­а­ку та се­чо­ви­ни;

• Не­мо­жли­во ви­ко­ри­ста­ти ши­фер

— на­дій­ний і най­де­шев­ший по­крі­вель­ний ма­те­рі­ал на сьо­го­дні.

Ось як розв’яза­ли про­бле­му ре­кон­стру­кції ко­рів­ни­ка в одно­му з фер­мер­ських го­спо­дарств. Для обла­шту­ва­н­ня су­ча­сної схе­ми утри­ма­н­ня ко­рів ви­рі­ши­ли пов­ні­стю де­мон­ту­ва­ти ста­ру по­крів­лю й про­мі­жні ко­ло­ни та пе­ре­кри­ти весь про­льот (12,5 м) де­рев’яни­ми кро­квя­ни­ми фер­ма­ми.

Про­ект да­ху, ви­го­тов­ле­н­ня кар­ка­са й мон­таж ви­ко­на­ли укра­їн­ські ви­ро­бни­ки де­рев’яних бу­ді­вель­них кон­стру­кцій ТОВ «Пра­ґма».

Ета­пи ро­біт:

1. Про­ве­де­н­ня об­сте­же­н­ня та за­мі­ри бу­дів­лі (1 день).

2. Про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків і ви­ко­на­н­ня про­е­кту не­сних кон­стру­кцій (1 день).

3. Ви­го­тов­ле­н­ня кон­стру­кцій у за­вод­ських умо­вах (24 дні).

4. Доставка на бу­ді­вель­ний май­дан­чик (1 день). 5. Мон­таж кон­стру­кцій (4 дні). Усі за­зна­че­ні ви­ще ета­пи бу­ли ви­ко­на­ні про­тя­гом одно­го мі­ся­ця. Оскіль­ки кар­кас да­ху був го­то­вий, а від­стань між кон­стру­кці­я­ми ста­но­ви­ла ли­ше 1 м, обла­шту­ва­ти по­крів­лю бу­ло ду­же про­сто, то­му мон­таж про­фна­сти­лу був ви­ко­на­ний фер­мер­ським го­спо­дар­ством са­мо­стій­но.

Розв’язав­ши ва­жли­ву про­бле­му — пе­ре­кри­т­тя про­льо­ту — усі ін­ші за­галь­но­бу­ді­вель­ні ро­бо­ти (обла­шту­ва­н­ня під­ло­ги, ор­га­ні­за­ція вну­трі­шньо­го про­сто­ру то­що) бу­ли ви­ко­на­ні вла­сни­ми си­ла­ми го­спо­дар­ства, оскіль­ки не пе­ред­ба­ча­ли скла­дних те­хні­чних рі­шень і ви­со­кої ква­лі­фі­ка­ції пер­со­на­лу.

У ре­зуль­та­ті ви­ко­на­ної ро­бо­ти отри­ма­ли су­ча­сну та ком­фор­тну бу­дів­лю для утри­ма­н­ня ху­до­би.

По­ки­ну­та фер­ма

Мон­таж де­рев’яних кон­стру­кцій «Пра­ґма»

Фер­ма пі­сля ре­кон­стру­кції (ви­гляд ззов­ні)

Фер­ма пі­сля ре­кон­стру­кції (ви­гляд все­ре­ди­ні)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.