Екс­ка­ва­тор-на­ван­та­жу­вач Cat — ® не­за­мін­ний по­мі­чник у го­спо­дар­стві

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ан­тон КА­ПУ­СТА, ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу бу­ді­вель­ної те­хні­ки ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Уні­вер­саль­ний по­мі­чник в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, де ва­жли­во то­чно та аку­ра­тно ви­ко­ну­ва­ти ван­та­жно-роз­ван­та­жу­валь­ні ро­бо­ти.

Екс­ка­ва­то­ри-на­ван­та­жу­ва­чі Cat® є ви­со­ко­про­ду­ктив­ни­ми бу­ді­вель­ни­ми ма­ши­на­ми, спро­е­кто­ва­ни­ми для ефе­ктив­но­го за­сто­су­ва­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві та бу­дів­ни­цтві.

Машини мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти для ви­ко­на­н­ня та­ких ви­дів ро­біт: • ри­т­тя тран­шей; • екс­ка­ва­цій­ні ро­бо­ти; • під­ня­т­тя ван­та­жів; • пе­ре­ван­та­же­н­ня ма­те­рі­а­лів — на сор­ту­валь­них стан­ці­ях; • сіль­сько­го­спо­дар­ські ро­бо­ти. Ви­со­та роз­ван­та­же­н­ня та ве­ли­ка ван­та­жо­пі­д­йом­ність (на­при­клад, мо­дель 432F: ви­со­та роз­ван­та­же­н­ня ста­но­вить 2758 мм, а ван­та­жо­пі­д­йом­ність — 3580 кг) до­зво­ля­ють ефе­ктив­но на­ван­та­жу­ва­ти су­ча­сні са­мо­ски­ди.

Осо­бли­во­сті екс­ка­ва­то­рів-на­ван­та­жу­ва­чів:

• огля­до­вість із мі­сця опе­ра­то­ра, ви­со­кий рі­вень ком­фор­ту;

• ще­ле­пний, ба­га­то­фун­кціо­наль­ний ківш під­ви­щує уні­вер­саль­ність ма­шин;

• оператор виконує рі­зні зав­да­н­ня: на­ван­та­же­н­ня са­мо­ски­дів, грей­де­ру­ва­н­ня, зво­ро­тне за­си­па­н­ня, пе­ре­ван­та­же­н­ня рі­зних ма­те­рі­а­лів. По­ту­жна гі­драв­лі­ка Caterpillar до­зво­ляє пе­ре­мі­ща­ти рі­зні пре­дме­ти за до­по­мо­гою ще­леп (на­при­клад, стов­бу­ри де­рев).

Ма­ши­на та­кож мо­же бу­ти за­сто­со­ва­на для: • на­ван­та­же­н­ня па­лет; • чи­ще­н­ня сні­гу по­во­ро­тним

від­ва­лом; • чи­ще­н­ня вну­трі­шніх те­ри­то­рій (по­во­ро­тна щі­тка, щі­тка з бун­ке­ром).

Машини мо­жуть бу­ти осна­ще­ні си­сте­мою Ride control, яка змен­шує роз­гой­ду­ва­н­ня машини та втра­ти ма­те­рі­а­лу, що є осо­бли­во ко­ри­сним на ро­бо­тах із на­ван­та­же­н­ня з пе­ре­ве­зе­н­ням по без­до­ріж­жю.

Екска­ва­тор­на стрі­ла має S-по­ді­бний про­філь, що до­зво­ляє пра­цю­ва­ти по­бли­зу са­мо­ски­дів, над перешкодами, в обме­же­них умо­вах.

Дво­на­прав­ле­ні гі­драв­лі­чні лі­нії для при­во­ду на­ві­сно­го обла­дна­н­ня до­зво­ля­ють пра­цю­ва­ти з ори­гі­наль­ним на­ві­сним обла­дна­н­ням Caterpillar: гі­дро­мо­лот, бур, ві­бро­пли­та.

Осо­бли­ві­стю всіх екс­ка­ва­то­рів­на­ван­та­жу­ва­чів Сat є гі­драв­лі­чна си­сте­ма із за­кри­тим цен­тром, із роз­пі­зна­ва­н­ням на­ван­та­же­н­ня. Си­сте­ма осна­ще­на аксі­аль­но­пор­шне­вим на­со­сом, що за­без­пе­чує не ли­ше одно­ча­сне ви­ко­на­н­ня де­кіль­кох опе­ра­цій (без втра­ти швид­ко­сті), а й кра­щу в кла­сі па­лив­ну еко­но­мі­чність, що до­ве­де­но під час ре­аль­них спіль­них із клі­єн­та­ми ви­про­бу­вань.

Пов­на гі­драв­лі­чна по­ту­жність за­без­пе­чу­є­ться на рі­зних обо­ро­тах дви­гу­на.

На ви­бір про­по­ну­ю­ться мо­де­лі як з рі­зно­ве­ли­ки­ми ко­ле­са­ми (422F, 428F, 432F), так і рів­но­ве­ли­ки­ми (434F, 444F). Остан­ні ма­ють під­ви­ще­ну про­хі­дність і ма­нев­ре­ність.

Про­даж екс­ка­ва­то­рів-на­ван­та­жу­ва­чів Cat на те­ри­то­рії Укра­ї­ни здій­сню­є­ться офі­цій­ним ди­ле­ром Caterpillar — ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ», яка має роз­ви­не­ну ме­ре­жу пунк- тів про­да­жу за­па­сних ча­стин і сер­ві­сних цен­трів, що за­без­пе­чує пов­не га­ран­тій­не та сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки. «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ» мо­же за­про­по­ну­ва­ти екс­ка­ва­тор-на­ван­та­жу­вач Caterpillar одні­єї із ше­сти ба­зо­вих мо­де­лей і уком­пле­кту­ва­ти йо­го за ба­жа­н­ням за­мов­ни­ка по­трі­бним на­ві­сним обла­дна­н­ням і до­да­тко­ви­ми си­сте­ма­ми.

Екс­ка­ва­тор-на­ван­та­жу­вач Cat 434F

Екс­ка­ва­тор-на­ван­та­жу­вач Cat 428F2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.