Ком­байн Challenger CH 647 С

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Дми­тро БАРАНОВ, ме­не­джер із роз­ви­тку бі­зне­су ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Про­даж ком­бай­нів Challenger ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» на­дає агра­рі­ям чу­до­ву мо­жли­вість при­дба­ти які­сну й на­дій­ну те­хні­ку, щоб зби­ра­ти врожай без втрат й отри­му­ва­ти ма­кси­маль­ний при­бу­ток.

Зер­но­зби­раль­ний ком­байн Challenger CH 647 С від­рі­зня­є­ться на­дій­ні­стю та про­сто­тою кон­стру­кції, в осно­ві якої ле­жить по­над 100-рі­чний до­свід ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пте­хні­ки. Він спро­е­кто­ва­ний і ви­ро­бле­ний з ура­ху­ва­н­ням най­жорс­ткі­ших ви­мог до зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів. А йо­го осо­бли­во­стя­ми є чу­до­ві екс­плу­а­та­цій­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки та про­ду­ктив­ність.

Пе­ре­ва­ги ком­бай­на Сhallenger СН 647С:

си­сте­ма жа­тки Auto Level до­зво­ляє ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф по­ля до 8% в по­пе­ре­чно­му на­прям­ку;

для опти­маль­ної про­ду­ктив­но­сті машини, по­чи­на­ю­чи з по­хи­ло­го транс­пор­те­ра, усі агре­га­ти ма­ють одна­ко­ву ши­ри­ну про­хо­ду зби­ра­н­ня ма­си;

со­ло­мо­тряс із ви­со­тою під­йо­му в 150 мм і чо­тир­ма схо­дин­ка­ми по 210 мм ко­жна до­зво­ляє отри­ма­ти які­сну се­па­ра­цію, а зав­дя­ки від­кри­тій за­дній стін­ці про­хо­дить біль­ша ма­са;

за­па­тен­то­ва­на кон­стру­кція мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на з по­дов­же­ним шля­хом обмо­ло­ту до­зво­ляє під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність се­па­ра­ції;

ком­бай­ни ці­єї се­рії від­рі­зняє три­ва­лий тер­мін слу­жби та низь­кі ви­тра­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня. Цьо­му спри­я­ють по­двій­ні ви­тки на кін­ці всіх транс­порт­них шне­ків із хро­мо­ва­ної ста­лі, мо­дуль­на кон­стру­кція жа­тки й еле­ва­то­рів для лег­кої за­мі­ни окре­мих де­та­лей без зва­рю­ва­н­ня.

Про­да­жзер­но­зби­раль­ни­хком­бай­нів ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» су­про­во­джу­є­ться ви­со­ко­які­сним сер­ві­сним га­ран­тій­ним об­слу­го­ву­ва­н­ням. Ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні фа­хів­ці роз­та­шо­ва­них по всій Укра­ї­ні сер­ві­сних цен­трів ком­па­нії про­по­ну­ють по­слу­ги з ді­а­гно­сти­ки те­хні­чно­го ста­ну ма­шин, ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня не­справ­но­стей у ро­бо­ті. Із мо­мен­ту при­дба­н­ня й про­тя­гом усьо­го тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції те­хні­ки за­мов­ник отри­мує пов­не ін­фор­ма­цій­не су­про­во­дже­н­ня вклю­чно з ін­стру­кта­жем із без­пе­чної екс­плу­а­та­ції. Та­кож ком­па­нія за­без­пе­чує своє­ча­сне по­ста­ча­н­ня які­сних за­па­сних ча­стин, яких по­тре­бу­ва­ти­ме те­хні­ка Challenger.

Ви­ня­тко­ва про­ду­ктив­ність ком­бай­нів Challenger зу­мов­ле­на про­ду­ма­ним кон­стру­ктив­ним ви­ко­на­н­ням ко­жно­го ву­зла від роз­ки­да­ча до жа­тки, зав­дя­ки чо­му зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни демонструють не ли­ше ви­со­ку швид­кість ро­бо­ти, а і якість зби­ра­н­ня зер­на. За­сто­су­ва­н­ня в кон­стру­кції ма­шин усьо­го мо­дель­но­го ря­ду но­ві­тніх те­хно­ло­гі­чних до­ся­гнень до­зво­ли­ло ви­ро­бни­кам до­мог­ти­ся най­ви­щої еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті та фун­кціо­наль­ної гну­чко­сті зер­но­зби­раль­них ма­шин за лег­ко­сті управ­лі­н­ня та ви­со­ко­го рів­ня ком­фор­ту. Фер­мер мо­же при­дба­ти ком­байн Challenger, який мо­же опти­мі­зу­ва­ти зби­ра­н­ня куль­тур пев­но­го ви­ду.

Зер­но­зби­раль­ний ком­байн Challenger CH 647 С

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.