Ви­жи­ву­ть гі­ган­ти

AgroMarket - - ТРЕНДИ - На­та­лія ГУЗЕНКО

Збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці та ви­ро­бни­цтва яєць в умо­вах па­ді­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня за­ли­шить на рин­ку тіль­ки ве­ли­ких грав­ців. Ма­лим під­при­єм­ствам втри­ма­ти­ся на рин­ку цьо­го ро­ку бу­де важ­ко.

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків по­го­лів’я ку­рей і виробництво яєць в Укра­ї­ні нев­пин­но зро­ста­ло. Аж до пер­ших мі­ся­ців цьо­го ро­ку — за сі­чень-лю­тий 2015-го сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства ви­ро­би­ли на 13% мен­ше про­ду­кції, ніж у від­по­від­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. У ці­ло­му по Укра­ї­ні по­ка­зни­ки кра­щі, але па­ді­н­ня спо­сте­рі­га­ло­ся як по м’ясу пти­ці, так і по яє­чно­му на­пря­мі.

Основ­них при­чин, чо­му й да­лі три­ває спад ви­ро­бни­цтва, дві, вва­жає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни Сер­гій Кар­пен­ко. По-пер­ше, у Лу­ган­ській і До­не­цькій обла­стях по­го­лів’я за цей рік ско­ро­ти­ло­ся вдві­чі. По-дру­ге, пра­цю­ва­ти з ни­ні­шньою со­бі­вар­ті­стю, сут­тє­во не під­ви­щу­ю­чи ці­ни, мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі ли­ше ве­ли­кі ком­па­нії. У ма­лих для цьо­го не­до­ста­тньо ре­сур­су.

Ді­ли­ти нав­піл

За да­ни­ми Асо­ці­а­ції, зер­ну в со­бі­вар­то­сті ку­ря­ти­ни на­ле­жить до 60%. У 2014 ро­ці тон­на зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих ко­шту­ва­ла в се­ре­дньо­му 1801,4 грн, а за два мі­ся­ці 2015 ро­ку їх се­ре­дня ці­на зро­сла до 2896,4 грн. «Крім зер­на, яке пря­мо про­пор­цій­но змі­нює со­бі­вар­тість пти­ці, по­до­рож­ча­ли й енер­го­но­сії. А це обі­грів пта­шни­ків і під­трим­ка ро­бо­ти ін­ку­ба­то­рів. Та­ким чи­ном, ситуація ще гір­ша, ніж у сви­на­рів», — роз­по­вів ди­ре­ктор де- пар­та­мен­ту тва­рин­ни­цтва «Агро-Овен» Юрій Мо­мот. «Та­кож силь­но по­до­рож­ча­ли ве­те­ри­нар­ні пре­па­ра­ти й обла­дна­н­ня, яке за­во­зять із-за кор­до­ну. Крім кур­су до­ла­ра на їх вар­тість впли­ну­ло вве­де­н­ня до­да­тко­во­го збо­ру з ім­порт­них то­ва­рів у роз­мі­рі 5–10%. Це по­рів­ня­но не­ве­ли­ка час­тка в со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, але во­на та­кож впли­ває на кін­це­ву ці­ну», — до­дає Сер­гій Кар­пен­ко.

Пе­ре­кла­сти зро­ста­н­ня цін на спо­жи­ва­чів, ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни не мо­жуть. «Якщо ми під­ви­щи­мо ці­ни на м’ясо пти­ці від­по­від­но до змі­ни йо­го со­бі­вар­то­сті, ав­то­ма­ти­чно ско­ро­ти­ться по­пит, а от­же, впа­дуть про­да­жі, а від­по­від­но й виробництво», — ка­же ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ЗАТ «Ком­плекс Агро­марс» Оле­ксій Мар­чен­ко. За йо­го сло­ва­ми, па­ді­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня — фа­ктор не менш ва­жли­вий для пта­хів­ни­ків, ніж зро­ста­н­ня цін на зер­но. До­ки до­хо­ди ро­сли, ком­пен­су­ва­ти змі­ну со­бі­вар­то­сті мо­жна бу­ло без шко­ди для об­ся­гів про­да­жів.

Про­те сьо­го­дні ці­ни на ку­ря­ти­ну та яй­ця вже зро­сли. За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту, з кін­ця гру­дня до кін­ця лю­то­го вар­тість ку­ря­чих ту­шок ви­ро­сла на 0,3 грн/кг (та­бли­ця). А в Асо­ці­а­ції пта­хів­ни­ків за по­то­чної со­бі­вар­то­сті спра­ве­дли­вою ціною вва­жа­ють не 32 грн/кг, як на­при­кін­ці бе­ре­зня, а 35–40 грн/кг. «Дис­па­ри­тет цін і со­бі­вар­то­сті збіль­шує по­тре­бу в обо­ро­тних ко­штах, а овер­дра­фти для май­же всіх ком­па­ній за­кри­ті», — кон­ста­тує Юрій Мо­мот.

Опи­та­ні «Агро­Мар­ке­том» грав­ці рин­ку про­гно­зу­ють, що змен­ше­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня та збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва при­зве­де до то­го, що ри­нок укру­пни­ться. Не­ве­ли­кі ком­па­нії про­сто не змо­жуть ви­три­ма­ти тиск цін. «Ми про­гно­зу­є­мо згор­та­н­ня ро­бо­ти ба­га­тьох не­ве­ли­ких пта­хів­ни­цьких під­при­ємств», — роз­по­від­ає пан Кар­пен­ко. За йо­го сло­ва­ми, ме­жею, що ви­зна­чає ма­лі під­при­єм­ства, є по­го­лів’я у 200–300 тис., а під цю ка­те­го­рію під­па­дає по­ло­ви­на всіх пта­хів­ни­чих го­спо­дарств (15% рин­ку ку­ря­ти­ни).

«Ве­ли­кі хол­дин­ги справ­ля­ю­ться із си­ту­а­ці­єю за до­по­мо­гою вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції. У них за­зви­чай є своє зер­но, ба­га­то хто ви­пу­скає свої ком­бі­кор­ми», — за­дзна­чає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції пта­хів­ни­ків. За сло­ва­ми па­на Мо­мо­та, жо­ден із ві­до­мих йо­му ве­ли­ких ви­ро­бни­ків зер­на згор­та­ти або змен­шу­ва­ти виробництво не має на­мі­ру. «Хі­ба що сен­су роз­ви­ва­ти но­ві про­е­кти ни­ні не­має, якщо ви не орі­єн­то­ва­ні на збіль­ше­н­ня час­тки екс­пор­ту», — за­зна­чає він.

По­ста­ча­н­ня про­ду­кції за кор­дон актив­но на­ро­щує лі­дер рин­ку — Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт. За да­ни­ми ком­па­нії, у 2014 ро­ці об­ся­ги екс­пор­ту зро­сли на 15% по­рів­ня­но з 2013 ро­ком і ста­но­ви­ли 141 тис. тонн. Ком­па­нія про­дов­жує ди­вер­си­фі­ка­цію рин­ків збу­ту й до­слі­джує но­ві — у кра­ї­нах Азії, Близь­ко­го Схо­ду й Афри­ки, на­ро­щу­ю­чи об­ся­ги екс­пор­ту м’яса пти­ці у ці ре­гіо­ни. Збіль­шу­ю­ться та­кож час­тка про­да­жів і в кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу: про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку об­сяг екс­пор­ту МХП в кра­ї­ни ЄС ста­но­вив по­над 16,5 тис. тонн ку­ря­ти­ни, що від­по­від­ає 12% за­галь­но­го об­ся­гу екс­пор­ту. Пі­ти шля­хом збіль­ше­н­ня по­ста­ча­н­ня за кор­дон змо­жуть й ін­ші ве­ли­кі ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни. В ін­терв’ю, опу­блі­ко­ва­но­му Пред­став­ни­цтвом Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні, го­ло­ва тор­го­во-еко­но­мі­чної се­кції Пред­став­ни­цтва Ні­ко­лас Бердж роз­по­вів, що кво­ти на без­ми­тний екс­порт ку­ря­ти­ни ми­ну­ло­го ро­ку бу­ли за­пов­не­ні не пов­ні­стю. На­при­клад, ку­ря­чі ту­шки вза­га­лі не екс­пор­ту­ва­ли­ся.

Дон­ба­ські втра­ти

На рин­ку яєць основ­ною при­чи­ною ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва є те, що їх най­біль­ший ви­ро­бник в Укра­ї­ні — агро­хол­динг «Аван­гард» був зму­ше­ний за­кри­ти в зо­ні АТО дві пта­хо­фа­бри­ки — одні з най­біль­ших у ком­па­нії, де утри­му­ва­ло­ся по 1,5 млн пти­ці: «Чер­во­ний пра­пор» у Лу­ган­ській обла­сті та «Ін­тер­бі­знес» у До­не- цькій. «Ре­шта про­блем пов­ні­стю по­ді­бні до ви­ро­бни­ків м’яса пти­ці: зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті й тру­дно­щі для ма­лих ком­па­ній втри­ма­ти­ся на рин­ку», — за­зна­чає Сер­гій Кар­пен­ко. Про­те, не зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті, се­зон­не зде­шев­ле­н­ня яєць від­бу­де­ться, пе­ре­ко­на­ний ек­сперт. Тіль­ки за остан­ні ти­жні вар­тість де­ся­тка яєць зни­зи­ла­ся з 14 грн до 11 грн за де­ся­ток.

До­ки не­ве­ли­чкі ком­па­нії на­ма­га­ю­ться ви­жи­ти, ве­ли­кі пла­ну­ють збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва. Так, «Ово­стар Юніон» про­гно­зує, що в 2015 ро­ці ви­пуск яєць зро­сте на 20% — до 1,25 млн штук. Як і ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни, у пер­шу чер­гу ком­па­нії яє­чно­го на­пря­му роз­ра­хо­ву­ють на на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту. На­при­клад, агро­хол­динг «Аван­гард» ми­ну­ло­го ро­ку збіль­шив екс­порт яєць на 14% — до 567 млн штук, а «Ово­стар» — утри­чі, до 89 млн. «Аван­гард» на­віть отри­мав до­звіл на екс­порт про­ду­ктів з яєць у ЄС і на­ро­стив їх екс­порт в Афри­ку, Азію й Оке­а­нію, адже по­пит у сві­ті на укра­їн­ські яє­чні про­ду­кти зро­стає.

Хол­дин­ги справ­ля­ю­ться із си­ту­а­ці­єю за до­по­мо­гою вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції та екс­пор­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.