Екс­порт не ви­прав­до­вує спо­ді­вань

AgroMarket - - ТРЕНДИ - ДМИ­ТРО СІ­МО­НОВ

Низь­ка ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня та екс­порт низь­ко­мар­жи­наль­ної мо­ло­чної про­ду­кції став­лять га­лузь на ме­жу ви­жи­ва­н­ня.

На по­ча­тку цьо­го ро­ку екс­пер­ти й уча­сни­ки мо­ло­чно­го рин­ку про­гно­зу­ва­ли, що ре­зуль­та­ти ро­бо­ти у 2015 ро­ці бу­дуть не гір­ши­ми, ніж по­пе­ре­дньо­го. Що­прав­да, з одні­єю ма­лень­кою обмов­кою: якщо не ста­не­ться чо­гось не­пе­ре­дба­чу­ва­но­го. Різ­кий обвал грив­ні якраз і ви­явив­ся тим са­мим «не­пе­ре­дба­чу­ва­ним». Сьо­го­дні ті са­мі екс­пер­ти вва­жа­ють, що зав­да­н­ня га­лу­зі у 2015 ро­ці вже не спра­цю­ва­ти на рів­ні ми­ну­ло­го, а ви­жи­ти.

Мрії та ре­аль­ність

Че­рез обвал грив­ні в лю­то­му ви­ро­бни­ки мо­ло­ка в Укра­ї­ні отри­ма­ли най­ниж­чу у сві­ті за­ку­пі­вель­ну ці­ну на свою про­ду­кцію. І хо­ча на по­ча­тку бе­ре­зня вар­тість мо­ло­ка під­ви­щи­ла­ся при­бли­зно на 10%, а в дру­гій де­ка­ді мі­ся­ця — зно­ву на 10%, до 5–8 грн за літр у се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні, ви­ро­бни­ки вва­жа­ють її ме­жею рен­та­бель­но­сті.

«Ми мо­же­мо тіль­ки мрі­я­ти про те, щоб бу­ло, як у 2013 ро­ці — 5 грн за кур­су 8 грн/долар, але це мрія. Сьо­го­дні, щоб якось до­жи­ти цей рік — по­трі­бна ці­на хо­ча б 6 гри­вень за літр», — вва­жає пре­зи­дент Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Ан­дрій Ди­кун. Го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто- рів Спіл­ки мо­ло­чних під­при­ємств Укра­ї­ни Ва­дим Ча­га­ров­ський на­зи­ває ці­ну 6 грн/л ре­аль­ною і на­віть не­по­га­ною, вра­хо­ву­ю­чи за­галь­ний стан справ в еко­но­мі­ці. Адже се­ре­дня ці­на со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, за йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні ста­но­вить 5,78 грн/л.

По­ро­жні ки­ше­ні по­ку­пців

Ана­лі­тик ана­лі­ти­чно­го агент­ства «Ін­фа­гро» Ма­ксим Фа­стє­єв вва­жає, що най­ближ­чим ча­сом за­ку­пі­вель­ні ці­ни не зро­ста­ти­муть. Про­те пе­ред­ба­чи­ти си­ту­а­цію на кіль­ка мі­ся­ців упе­ред, а тим па­че до кін­ця ро­ку, пра­кти­чно не­мо­жли­во. Ек­сперт вва­жає, що ви­ро­бни­кам мо­ло­ка все ж не вар­то че­ка­ти ви­со­кої ці­ни на свою про­ду­кцію. Роз­дрі­бні ці­ни на мо­ло­чні про­ду­кти по­ки що зро­сли не сут­тє­во. Час­тко­во їх стри­му­ють адмі­ні­стра­тив­ні ва­же­лі, час­тко­во пе­ре­ро­бни­ки про­сто ще не всти­гли скла­сти но­вої ці­ни.

Ва­дим Ча­га­ров­ський про­гно­зує, що до кін­ця ро­ку вар­тість мо­ло­чних про­ду­ктів мо­же зро­сти при­бли­зно на 20%. За йо­го сло­ва­ми ріст обме­жу­ва­ти­ме ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня, яка з по­ча­тку ро­ку різ­ко впа­ла. Са­ме то­му для збе­ре­же­н­ня при­бу­тків пе­ре­ро­бни­ки стри­му­ва­ти­муть за­ку­пі­вель­ні ці­ни.

Для ви­ро­бни­ків мо­ло­ка низь­кі за­ку­пі­вель­ні ці­ни озна­ча­ють те, що ви­жи­ти во­ни змо­жуть ли­ше зав­дя­ки ефе­ктив­но­сті. На­віть ура­хо­ву­ю­чи той факт, що се­ре­дня про­ду­ктив­ність сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств у 2014 ро­ці зро­сла до 5300 л від одні­єї ко­ро­ви, для ба­га­тьох го­спо­дарств виробництво ста­не не­ви­гі­дним. То­му екс­пер­ти очі­ку­ють, що цьо­го ро­ку ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ко­рів три­ва­ти­ме й да­лі, про­те на­скіль­ки — за­ле­жа­ти­ме, зокре­ма, й від цін на кор­ми но­во­го вро­жаю. Однак за­га­лом за рік виробництво мо­ло­ка за­ли­ши­ться при­бли­зно на то­му са­мо­му рів­ні, що й 2014 ро­ку. За роз­ра­хун­ка­ми Між­ві­дом­чої ро­бо­чої гру­пи при Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, у 2015 ро­ці бу­де ви­ро­бле­но 11 млн 340 тис. тонн мо­ло­ка, що на 0,6% біль­ше, ніж у 2014 ро­ці.

Чо­го хо­чуть зов­ні­шні рин­ки

Пі­сля за­кри­т­тя Ро­сі­єю рин­ку для укра­їн­ських мо­ло­чних про­ду­ктів ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки втра­ти­ли зна­чну час­тку екс­пор­ту. За про­гно­за­ми Між­ві­дом­чої ро­бо­чої гру­пи, в 2015 ро­ці об­ся­ги по­ста­вок за кор­дон ста­но­ви­ти­муть 300 тис. тонн, що на 40,5% мен­ше, ніж у 2014 ро­ці. Екс­пер­ти кон­ста­ту­ють, що про­ду­кція, яку екс­пор­тує Укра­ї­на, є низь­ко­мар­жи­наль­ною. Основ­ні ко­шти від екс­пор­ту сьо­го­дні при­но­сять су­хе зне­жи­ре­не мо­ло­ко й те­хні­чний ка­зе­їн. Про­те пе­ре­ро­бни­ки на- ма­га­ю­ться осво­ю­ва­ти й но­ві на­пря­ми, на­при­клад, най­біль­ший у не­да­ле­ко­му ми­ну­ло­му екс­пор­тер укра­їн­ських си­рів ком­па­нія «Міл­кі­ленд» не­що­дав­но за­яви­ла, що роз­гля­дає мо­жли­вість по­ста­вок за кор­дон згу­ще­но­го мо­ло­ка.

Основ­ні ім­пор­те­ри укра­їн­сько­го су­хо­го мо­ло­ка — кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду та Пів­ні­чної Афри­ки не ма­ють су­во­рих ви­мог до яко­сті про­ду­кції, то­му й пла­тять за неї від­но­сно де­ше­во. Кра­ї­ни ж ЄС та Ки­тай на сьо­го­дні є для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків від­да­ле­ною пер­спе­кти­вою.

Ва­дим Ча­га­ров­ський вва­жає, що мо­ло­ко­пе­ре­ро­бни­кам вар­то осво­ю­ва­ти ви­пуск ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів, які да­ють біль­ші при­бу­тки, та­ких, на­при­клад, як кон­цен­трат мо­ло­чно­го біл­ка або ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня. Аби за­во­ю­ва­ти зов­ні­шні рин­ки із ци­ми то­ва­ра­ми, по­трі­бно пла­ну­ва­ти роз­ви­ток бі­зне­су при­найм­ні на кіль­ка ро­ків упе­ред. Сьо­го­дні ж не­мо­жли­во про­гно­зу­ва­ти щось на­віть на ко­ро­ткі тер­мі­ни, і сіль­госп­під­при­єм­ства зде­біль­шо­го при­пи­ни­ли ін­ве­сту­ва­н­ня в бу­дів­ни­цтво но­вих мо­ло­чних ком­пле­ксів, що да­ва­ло б змо­гу отри­ма­ти ви­со­ко­які­сне мо­ло­ко. За та­ких умов пе­ре­ро­бни­ки зму­ше­ні за­до­воль­ня­ти­ся ті­єю си­ро­ви­ною, яку отри­ма­ють, а це, сво­єю чер­гою, не до­зво­ляє під­ви­щу­ва­ти якість мо­ло­чної про­ду­кції та, від­по­від­но, від­да­ляє мо­жли­вість їх екс­пор­ту в кра­ї­ни ЄС.

По­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ в Укра­ї­ні й да­лі ско­ро­чу­ва­ти­ме­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.